STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
MANDAG 23. NOVEMBER KL 20.00 PÅ SKOLEN

TILSTEDE: Lund, Totlund, Strand, Araja
Vara tilstede: Estensgård, Fossum, Svergja

Meldt forfall: Jacobsen

I tillegg følgende inviterte: Torgeir Svergja og Kari Nystuen fra kvikne.no, samt en av våre politikere i kommunestyret – Solfrid Storli.

ORIENTERINGSSAKER:
– Kviknerabatten på strøm: Avholdt Teamsmøte 10. november 2020, der følgende deltok:
Fra Tynset kommune: Merete Myhre Moen (ordfører), Erling Strålberg (kommunedirektør) og Morten B. Often (assisterende kommunedirektør), fra Trønderenergi: Holger Halseth og Kjetil Værnes, fra Kvikne Utvikling (valgt internt der): John Svergja.
Info fra Trønderenergi om de utfordringer man nå har for å beregne rabatten – i bunnen en infløkt formel som ikke er like enkel å anvende nå som i 1985. Kviknerabatten er en avtale gjort mellom kraftutbyggerne og Tynset kommune (1985), og det er da disse som formelt må justere avtalen, slik at man når målet om ‘en nøytral beregningsmodell, som er uavhengig av framtidige endringer i struktur og eierskap’, som uttalt av Trønderenergi. Kommuneadministrasjonen var dog tydelig på at synspunktene på Kvikne vil være førende for hva kommunene ville mene om innholdet i en ny avtale. Kvikne Utviklings representant var i den anledning klar på at denne rabatten kun skal tilfalle fastboende på Kvikne, samt næringslivet som har postadresse Kvikne.
Møtet ble avrundet med enighet om at Trønderenergi utarbeider forslag til ny beregningsmåte/avtale, hensyntatt diskusjonen og de momentene man var innom.

– Eierskiftet Tensio-NØK i forbindelse med fiberutbyggingen: Ennå ingen avtale, men antakelig stadig nærmere enn før. Politikerne er oppfordret til å purre på kommunens administrasjon!

– Samarbeid med KRK vedr tildeling av kraftmidler: Arild Bruheim vil gjerne komme på et møte med KU, vi inviterer på nyåret

– Økt kapasitet på gjenvinningsstasjon på Kvikne: Lite trolig at FIAS setter opp annen gjenvinningsstasjon enn nåværende, men Rune Storli i FIAS mener dette kan tas opp med kommunen, siden de eier FIAS.

27/2020 www.kvikne.no
Torgeir og Kari orienterte om ny side (den gamle er fra 2008), som utvikles med penger fra Trøndelag Kraft og kommunens næringsfond, og god hjelp av John Kasper Svergja. Den vil også kunne leses med mobiltelefon – statistikken viser at omtrent halvparten gjør det. Mye arbeid – sider må legges over manuelt. Den nye siden må være klar til 1.1., da avtale med gammel leverandør opphører.
Styret kommer med innspill om ting vi synes er viktig å få med: «Flytt hit», ledige boliger/ tomter/ hytter, ledige jobber osv, gjerne også kommersielle annonser. Torgeir og Kari ønsker innspill og gjerne hjelp! KU ønsker dem lykke til videre – nettsiden er en flott ressurs for bygda!

28/2020 Ledige boliger/ tomter
Det er vanskelig å skaffe oversikt over ledige boliger. Det er behov for leieobjekter, slik at de som ønsker å flytte hit ikke må kjøpe bolig med en gang.
Vi lager forslag til et prosjekt til neste møte som vi kan søke midler til, der vi evt kan sende spørreskjema til hytter/ hus for å høre om noen er interessert i å leie ut/ selge, kontakte ny næringssjef, Kvikne Eiendom el.l. Innspill til kommunen om tydelig markedsføring!

29/2020 Turistinformasjon og -brosjyrer
Det finnes brosjyrer om fiske, om kirken, og en generell om Kvikne. Bør kunne lages som nedlastbare brosjyrer fra nettsiden som skrives ut ved behov, i stedet for dyre ferdiglagede – de vil dessuten lettere kunne oppdateres. KU undersøker om noen har de gamle datafilene, og arbeidet fortsetter i neste styremøte.

30/2020 Arbeid med kommunens nye arealplan for Kvikne
Dette er et viktig dokument som vil gi føringer for boligutbygging, næringsutvikling og turisme. Her kan det stakes ut en vei langt inn i fremtiden!
Frist for innspill til planprogrammet er 15.12. Frist for innspill til selve planen er 28.2.21. Kommunen avholdt infomøte på Tynset 23.11. der Egil Ween deltok for KU. Bygdelagenes representanter måtte
fylle ut et spørreskjema om planprosessen, og forventes å arrangere folkemøter for å orientere om saken.
Styret gjennomgikk spørreskjemaet, og mener det er vanskelig å uttale seg om f.eks kartene er tilstrekkelige når de ikke er vedlagt saken. Det vil også være umulig å informere godt om en sak andre har laget, og vi forventer derfor at kommunen stiller med kompetent person som har god oversikt både over saksgangen og selve planen, når det skal holdes informasjonsmøte.
KU vil gi tilbakemelding til kommunen innen fristen.
Dokumenter vedr ny arealplan (inkl Kvikne) finnes her:
https://www.tynset.kommune.no/aktuelt/kommuneplanens-arealdel-2022-2034-oppstart-av-plan-og-horing-av-planprogram.15705.aspx, frist planprogram 15.12.20, innspill plan 28.2.21.
Dokumenter vedr ny kommunedelplan for Tynset by finnes her:
https://www.tynset.kommune.no/aktuelt/kommunedelplan-for-tynset-by-2022-2035-oppstart-av-plan-og-horing-av-planprogram.16107.aspx, frist planprogram 6.1.21, innspill plan 30.4.21

31/2020 Enan
Det er fortsatt uro i bygda omkring driften av Enan, og det har åpenbart vært for dårlig informasjon og dialog omkring bruken.
Enan defineres som tilrettelagte boliger, husleien betales til teknisk etat, mens f.eks. hjemmehjelp betales med egenandel av den enkelte – slik det også gjøres ellers i kommunen. Kommunen skal besørge helsetjenestene, etter vedtak. De ansatte på Enan opplever at vedtakskontoret fungerer godt. Der vurderer de hvilket omsorgsnivå den enkelte skal ha og hvor kommunen har best tilbud for dem, selv om det ikke nødvendigvis er på Kvikne. Nattevakten på Enan gjør mye arbeid som det uten denne ville ha krevd en stilling til på dagtid. Det største problemet nå er å skaffe tilstrekkelig kompetent arbeidskraft, selv om det under coronapandemien heldigvis har vært tilgang på god hjelp fra hjemmeboende studenter, i tillegg til pensjonister.
I kommunens virksomhetsplan for neste år nevnes under endringstiltak «Nedtak plasser Enan og Furumoen» uten nærmere spesifisering. Vi vurderer det likevel slik at det ikke synes å være noen prekær situasjon med trussel om nedleggelse nå. Kommunens argument om at det vil være billigere å hjelpe folk i eget hjem enn å ha dem boende i egen leilighet på Enan når kjøreavstandene er så store – eller tryggere – er imidlertid vanskelig å forstå, også fordi tomme leiligheter vil bety tap for kommunen. Det oppleves ikke at noen ønsker å bo på Enan så lenge de klarer seg i eget hjem.
Det er imidlertid åpenbart et stort behov for informasjon begge veier, og det er også tydelig at administrasjonen ikke har klart å gjenopprette tilliten i befolkningen etter Enansaken i 2014/15. Dette er derfor en sak vi vil arbeide med fremover, slik at folk på Kvikne kan være trygge på at de får god hjelp fra kommunen når de måtte trenge det, og at man vil fylle ledige boliger på Enan dersom det er kviknedøler som har behov for slike, fremfor å tilby et tilsvarende tilbud på Tynset.

EVENTUELT
Ingen saker

Møtet hevet 22.50
Kirsten, ref.