Valgmøte på Kvikne torsdag 31.8. kl 19.30 i Kvikne Samfunnshus


Kvikne Utvikling gleder seg over å invitere til bygdemøte på Kvikne i anledning kommunevalget, der alle partier har takket ja til å komme.

Vi tenker oss 2 hovedtemaer: Et godt liv i bygda, og Trafikk og kommunikasjon. Pause mellom temaene med rom for å prate, og en mulighet for en kort appell fra politikerne til slutt.

Et godt liv i bygda, og litt om trafikk

Tynset har blitt by, og mye foregår der. Men det foregår mye i bygdene rundt også, og noe av det trenger ekstra drahjelp utover det frivilligheten drifter – her kan politikerne våre hjelpe til!

Vi vil gjerne vite mer om hva politikerne tenker om tilbud til unge, gamle, boligbyggere, etablerere, næringsliv og bønder – ja, oss som bor og jobber «på bygda». Og hva med naturen og hyttebygging og alt det medfører?

I februar 2017 fikk Komité for kultur og idrett i oppdrag å: «se på mulighetene omkring utvikling av flere arbeidsplasser på Kvikne. Komiteens svar på oppgaven konkluderte med – og som kommunestyret bifalt 26.3.2019 – at følgende tiltak skulle følges opp videre: Full bredbåndsdekning, nye næringsarealer, oversikt over ledige bolig- og hyttetomter og næringsarealer, ferdigstillelse av kommunale tomter, reguleringsplaner, gang- og sykkelveier, plan for reiselivet på Kvikne. Mye av dette er tiltak som gjelder alle bygdene i kommunen. Hvordan vil politikerne følge opp dette arbeidet videre?

Trivsel i bygda handler også om trafikk, trafikksikkerhet og mulighet for offentlig transport – særlig slik at unge og eldre kan benytte de tilbud som kommunen har. De yngre på Kvikne har ikke mulighet til å delta i de samme tilbudene som ungdommene på Tynset uten at noen kjører dem. For de som ikke kjører selv er legebesøk eller besøk hos de nærmeste på Tjønnmosenteret utfordrende. Faste bussruter er lite aktuelt fordi kundegrunnlaget er for lite. Men hva med bestillingsruter – og for Kvikne: drosje?

Ved ekstremvær eller andre trafikkhendelser trenger storsamfunnet å bruke Rv 3, som også er vår (eneste) lokalvei – uten omkjøringsmuligheter. Det gir utfordringer for oss som bor langs Rv 3 i form av økt trafikk, også trailere. Rv 3 har dårligere standard på veien og vinterbrøytingen enn E6, og det gir igjen økt sjanse for ulykker. Statens vegvesen gir oss lite håp om bedring av trafikksikkerheten på kort sikt, og her trenger vi drahjelp fra politikerne og kommunens administrasjon. Hvordan kan vi komme videre med dette, og hvor ble det av resten av gang- og sykkelveien som ikke går lenger enn til Vollsvingen?

Vi har nå en administrasjon i kommunen som i langt større grad enn for noen år siden lytter til oss og hjelper oss. Men det er politikerne som bestemmer hvordan de skal gjøre det. Derfor er vi spent på hvilke tanker de kommende kommunestyrerepresentantene har om disse temaene.

Velkommen til valgmøte på Kvikne!

Styret i Kvikne Utvikling