STYREMØTE 18. april 2023 på Asplund kl 20.TIL STEDE: Kirsten H Lund, Pål Strand, Kåre Kristen Totlund, Gjertrud Øien, Arne Ingvar Nymoen,
Anne Laila Fossum, Fiola F Storrø,

Meldt forfall: Bård Bjørsagård


KONSTITUERING AV STYRET:

Leder: Kirsten H Lund, valgt på årsmøtet

Nestleder: Kåre Kristen Totlund

Styremedlemmer: Pål Strand, Gjertrud Øien, Arne Ingvar Nymoen

Vara: Anne Laila Fossum, Bård Bjørsagård, Fiola F Storrø

KU’s Representant til Stiftelsen Vollan: Frode Flaa fortsetter som vår representant

KU’s facebookside: Arne Ingvar


ORIENTERINGS/ OPPFØLGINGSSAKER:

Boligundersøkelse 55+: Tas etter avtale med HOsjefen opp i slutten av mai

Stell av Eidsvollsbautaene før 17. mai: Yset vel er anmodet om og tar ansvaret for dette fremover

Coop: vi venter med videre oppfølging til et bygdemøte der vi inviterer leder i Coop Oppdal, og
oppfordrer alle til å bruke den butikken vi har her!


03/2023 Vollan

Uttalelse fra KU til Stiftelsen Vollan, sendt 4.4.2023: Styret i Kvikne Utvikling støtter styret i Stiftelsen
Vollan i synet på nedleggelse av stiftelsen, men mener at fortsatt virksomhet på Vollan bør tilstrebes,
og at det skal være til nytte for bygda også i fremtiden, både med tanke på bruk og med tanke på
vedlikehold av eiendommen.


04/2023 Møte vedr busstilbudet

Møte med Stein Tronsmoen (fylket) og Tom Sagen (Innlandstrafikk) 17.3. Oppsummerende brev til
Innlandstrafikk sendt 31.3., og svar kommet 16.4. I hovedsak er budskapet at skolebussen skal få
lov til å ta opp passasjerer hele strekningen de kjører, men ikke før i neste anbudsrunde. Vi sender
svar tilbake med presisering at skolebussen til Lonåsen mandager har samme problemstilling og
kjører tom derfra til Kvikne, i tillegg til at bestillingsruter er god erstatning for oss.


05/2023 Utleie av hytta ved Circle K

Suphak Vårtun som driver thaimaten på Circle K er interessert i å leie hytta. Vi spesifiserer i
kontrakten at det er til bruk for personalet, med rimelig husleie mot å holde det ryddig rundt.


06/2023: Kvikne.no

sak fra årsmøtet: Videre drift av kvikne.no? Styrets representanter tar kontakt for å komme i gang
med en prosess. Vi mener at det er viktig å ha en hovednettside for hele Kvikne.


07/2023: Bosetting av ukrainske flyktninger på Kvikne

Info pr. 24.3.: Kommer fra uke 17, informasjonsmøte 20.4. i regi av Kvikne Utvikling og skolen for
de som er interessert i å være en frivilliggruppe.


08/2023: Bygdemøte før valget?

Det er valg til kommunestyre og fylkesting 11. september, vi håper å få til et bygdemøte torsdag 31.
august.


Eventuelt

Vi tar opp med Yset Vel om hvem som har ansvaret for området rundt ladeplassen ved butikken,
der er det ikke så fint
.


Møtet slutt 22.20

Kirsten, ref