Beitelagene på Kvikne

På Kvikne slippes hver sommer ca. 10 000 sau og lam på utmarksbeite. Dette fordeler seg noenlunde likt på vestsiden og østsiden av Kviknedalsføret. Det drives bl.a. organisert tilsyn og sanking gjennom beitelagene Kvikne østfjell beitelag og Kvikne vestfjell beitelag. Medlemmene i Kvikne østfjell beitelag slipper i tillegg til småfeet ca. 300 storfe på utmarksbeite.

Det oppfordres til medlemmene og tilsynet å føre tilsynsrundene sine i beiterapporten som finnes i undersider til  venstre. Også andre som ferdes mye i Kviknefjellene kan legge inn rapport her.

Skulle du se noe unormalt med beitedyrene eller finner døde dyr, ta kontakt med eier eller beitelagsleder.
Eiers navn og telefonnummer er normalt preget på innsiden av øremerket!

Ved funn av døde dyr er det viktig å dekke nakke og hode med greiner eller steiner så ikke andre dyr spiser.
Noter GPS-posisjon og ta gjerne bilder.

Varsle rovviltkontakt for SNO, Ingebrigt Storli tlf: 977 06 936, hvis du finner døde dyr.

www.norskekadaverhunder.no
Kadaverhund: Lapplunas Fas Favru ble godkjent kadaverhund 1.september 2019. Eier: Kari Nystuen tlf: 906 61 809

Styreledere i beitelagene er:
Kvikne Østfjell beitelag: Conrad Schärer, tlf. 905 55 765, e-post: con-scha@online.no
Kvikne Vestfjell beitelag: Marit Mjøen Solem tlf: 924 65 861, e-post: marit@storeng.no