STYREMØTE 16. SEPTEMBER PÅ ASPLUND KL 20.
TIL STEDE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Eli Estensgård, Jolanta Araja

Meldt forfall: Frode Flaa, Anne Laila Fossum

 

ORIENTERINGSSAKER:

– Kviknerabatten på strøm: Intet nytt foreløpig

– Eierskiftet Tensio/ NØK: Fortsatt intet nytt, ingen enighet om overtakelse. Vi anbefaler derfor fortsatt at de som trenger nettforbindelse bruker Trådløst Bredbånd, for det vil ta tid før eierskifte og videre utbygging.

– Turistbrosjyren: De gamle filene var for dårlige så vi må starte på nytt, og er i gang med det.

– Arealplanen: Vi har etterspurt om det er noe nytt fra kommunen, men ikke fått svar

 

24/2021 Brattbostprisen – vår deltakelse i arrangementet 28.8.: KU var opprinnelig med i arrangementskomiteen, og Kari Elisabeth Bekken har spurt om vi vil være med denne gangen også. Vi vil betale leien i samfunnshuset denne gangen, men ser oss dessverre ikke i stand til å bidra med noe utover frivillig innsats senere, da vi jo ikke har noen driftsinntekter.

 

25/2021 Promotering/ synliggjøring av bygda: Siden det nå er gardsbruk, hus, hytter og muligens også jobber ledig, har vi diskutert hvordan vi kan promotere bygda, f.eks gjennom annonsering, omtale i aviser osv. Vi kommer frem til at alle i styret får ansvar for å formidle det til Facebook-siden til Kvikne Utvikling, og oppfordre til deling. Denne måten fordi det er gratis og når mange, i motsetning til f.eks annonsering som koster, og avisomtale som vil kreve abonnement for å kunne leses. Andre kan også gjerne sende tips til siden.

 

26/2021 Infohytta: Vi diskuterer om vi har valgt beste løsning for bruk av hytta, før vi går videre. Vil hytta kunne gjøre nytte der den står som f.eks. informasjonssted om bygda? Styret mener at den vil kunne brukes bedre dersom den flyttes, men at informasjon om bygda må jobbes med videre – da som f.eks en ubetjent oppslagstavle, eller aktiv bruk av den som allerede står v/ Circle K. Dersom hytta blir overdratt til noen som kan ta ansvar for den som en dagsturhytte, vil vi legge noen føringer om at foreninger/ lag i bygda skal være med og holde den åpen noen ganger i året, slik at også disse kan få noen inntektsmuligheter. Vi må også jobbe videre med å synliggjøre allerede eksisterende hytter/ buer/ gapahuker.

Idrettslaget er forespurt om å ta ansvar for hytta, vi mener det er den største og mest solide foreningen til dette, og vil ta initiativ til et møte der vi kan diskutere løsninger. Det er mange muligheter for plassering. Vi mener hytta bør være tilgjengelig hele året, og ikke lenger unna enn at både barn og de som ikke er så veldig spreke kan nå den, samtidig som vi ikke synes den behøver å stå inntil kjørevei. Utfordringen blir å få lov av forvaltningen – ikke minst på grunn av hensynet til villreinen. Grunneiere er velvillige.

 

27/2021 Circle K: KU’s leder snakket med næringssjefen som allerede hadde tatt tak i saken, han og ordfører hadde hatt møte med ledelsen i Circle K. Leder har også snakket med Mona Hylen. Det er dessverre lite KU kan gjøre utover dette. Vi ønsket å skrive et åpent brev til Circle K og oppfordre til å sørge for fortsatt drift – for Kvikne handler dette først og fremst om arbeidsplasser, i tillegg til et bilrelatert kiosktilbud som ikke finnes ellers i bygda, men lar det være siden videre drift er sikret.

Oppdatering etter styremøtet: Næringssjefen har informert om prosessen som synes mer omfattende enn det som har fremkommet i avisen. 3 års avtale er nå inngått med ny driver, med tilskudd fra næringsfondet. Det kan se ut som det ligger i kortene at Circle K på sikt ikke ønsker mer nærvær enn automatpumper på Kvikne, idet de bygger ut på Berkåk og Alvdal. De ønsker samtidig selv å ivareta ansvaret for pumper og tankanlegg, og at noen andre kan bruke lokalene. Suphak Vaartun skal drive thairestaurant med tillegg av tradisjonell mat, men lager/ verksted er fortsatt ledig dersom noen vil bruke dem.

 

EVENTUELT

– Logo: Vi har av flere blitt oppfordret til å lage en logo som kan brukes på kvikne.no, brev osv., og har funnet en som vi håper fremhever utviklingsperspektivet.

 

Møtet slutt kl 22

Kirsten, ref