STYREMØTE25. OKTOBER PÅ ASPLUND KL 20.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Eli Estensgård, Jolanta Araja, Pål Strand

Meldt forfall: Frode Flaa,John Svergja,Anne Laila Fossum

 

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:

Kviknerabatten på strøm:vi har ikke fått tall for hvor mye Kviknerabatten utgjør for Tynset kommune.Intet nytt ellers.

Eierskiftet Tensio/ NØK:Intet nytt.De fleste vil antakelig klare seg med trådløst bredbånd. Vietterspør på nytt i kommunen, og hører om det evtfinnes alternativer til fiber, f.eks 5G

Beredskap på Kvikne: Vi har sendt spørsmål til kommunen om hva som er gjort siden strømbruddet i vinter, og om det foreligger beredskapsplaner for Kvikne når rv 3 stenges, f.eks om det er varslingsrutiner nordover.Kommunen har svart at «blålysetatene» har varslingsrutiner på tvers av fylkesgrensene. Etter hendelsene i januar var de i kontakt med Tensio, og «varslingslister til relevante funksjoner i Tynset kommune ble gjennomgått». De er ikke kjent med om batterikapasiteten for mobilnettet er økt. Grensene for hva nettet skal tåle ser iflgNkom ut til å være 4 timer på Kvikne, og ikke mindre enn 2 timer.

Turistbrosjyren:Vi starter arbeid med å samle nye data, skrive nye tekster og finner bilder.

Arealplanen: Vi har etterspurt nytt fra kommunen på nytt – ikke fått svar, men ser at fristen for arbeidet er forlenget med et år, opprinnelig saksbehandler har sluttet, og det er kommet en ny portal for arealplaner

Promotering/ synliggjøring:Vihar lagt ut noen linker på FB-sia oglegger ut/ deler til «Kvikne i Nord-Østerdal». All deling er med på å spre budskapet!

Circle K: Vi har etter styremøtet blitt oppdatert fra næringssjefen om at SuphakVårtun har overtatt nøkler, oppstart forventet i løpet av noen måneder. Vil fortsette med Circle K-meny, og foreløpig lage thai-maten i vogna utenfor (pga stor investering til ventilasjon dersom det skal lages inne). Leder på Circle K Tynset vil ha oppsyn med pumpene.

 

28/2021 Info-/ dagsturhytta

Idrettslaget er positive til ideen, men ønsker ikke å stå som eier av hytta. Vi diskuterer om KU skal drifte selv.Vi sørger for bekreftelse fragrunneier at han stiller tomt til disposisjon, slik at vi kan komme videre i arbeidet.

 

EVENTUELT

– Mobil gjenvinning og forsøpling av søppelplassen:Vikontakter FIASfor å høre hvor mange ganger det blir mobil gjenvinning i 2022, og evt mulighet for flytting av containere pga forsøplingen ved Enan

– Vi diskuterer et evt folkemøte over nyttår

 

Møtet slutt 22.00

 

Kirsten, ref