2021.08.17 Referat fra årsmøte i Kvikne Menighet, i Kjerkstuggu.

Sak 1 – innkalling og saksliste var lagt ut på internett og ble godkjent.

Sak 2-organisering av møtet: Jan Haugan ble valgt til ordstyrer, referent Egil Ween, mens Heira Sch Stai og Tor Granvold ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3- Årsmelding og regnskap for 2020 ble referert og gjennomgått og deretter godkjent. Møtet godkjente videre at årsmelding og regnskap var sendt ut digitalt før årsmøtet, og ga tilslutning til at slik digital utsendelse også kan brukes fra nå av.
Økonomisk ramme for 2021 ble også gjennomgått. Vi har nå digital postering, og minimal kontanthåndtering; offer via Vipps. Fondsmidlene våre er nå samlet i to fond, et for drift og et som vi kan ta i bruk til behov om kan oppstå og som ikke dekkes under ordinær drift, investering eller vedlikehold.

Sak 4-Orienteirnger fra menighetsrådet:
Menighetsrådet ønsker å ruste opp utearealene våre, slik at de både blir best mulig egnet i forhold til trafikk, aktiviteter i kirke og menighets/bårehus. Vi har investert i en skisse som vil være et grunnlag for den videre planleggingen, og som etter hvert vil bli lagt frem for menigheten og offentlige instanser ( som kommune, Riksantikvar). Skissen ble referert for årsmøtet, som ga sin tilslutning til at vi kan videreføre arbeidet. Vi ønsker også innspill fra menigheten, her kan Jan Haugan kontaktes.

Etter langvarig forsøksvirksomhet med ulike liturger har Den norske kirke samlet seg om å gå tilbake til forrige ordning, Den samme ordningen som vi på Kvikne har valgt å holde fast ved, med mindre tillegg for «bønnesvar».

Kvikne Menighetsråd har fått en henvendelse fra et transportfirma, om trafikkfarlige grener på et lerketre ved rv 3. I fall noe kan komme til å ramle ned, vil trolig menigheten være ansvarlig for den skaden som da måtte oppstå. Det er krav om tiltak dersom avstanden fra veibanen til overhengende grener er mindre enn 5m. Vi har målt avstanden til 5,5 m for de laveste grenene, og det skulle derfor ikke være nødvendig med umiddelbare tiltak. Veimyndighetene har ellers jevnlig befaringer og har tidligere fjernet deler av grenverket ved behov.

Ny organisering av Den norske kirke: skillet mellom stat og kirke medfører behov for en felles nyorganisering . Det foreligger nå et utkast hvor de gamle fellesrådene sløyfes, og erstattes av et prostifellesråd, som blant annet skal utøve arbeidsgiverfunksjon for alle – leg og lærd-som arbeider i det norske kirke i prostiet. Høringsfrist 1.desember 2021.

De to gamle «kirkeskutene» våre har blitt renovert, uten utlegg for oss, etter spontant tilbud fra en messegjest med nødvendige faglige ferdigheter. Vi har også fått hånd om en gammel tømmerstokk (felt ca 1645) som antas å kunne være til nytte når gammelt treverk skal dateres (som fra stavkirka på Kvikne).
Ellers har vi så smått startet nominasjonsarbeidet for kirkevalget i 2023- nye krefter må nå komme til!

Det møtte i alt 18 menighetsmedlemmer. Møtet hevet ca kl 1930. Referatet godkjennes av de valgte underskrivere.