STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING

  1. MAI PÅ HOTELLET KL 19.30.

 

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand, Frode Flaa, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum, John Svergja

 

KONSTITUERING AV STYRET          

Leder: Kirsten H Lund

Nestleder: Kåre Kristen Totlund

Styremedlemmer: Pål Strand, Frode Flaa, Jolanta Araja

Varamedlemmer: Eli Estensgård, Anne Laila Fossum, John Svergja

Sekretær: På omgang

Representant i Stiftelsen Vollan: Egil Ween med Kåre Kristen Totlund som personlig vara

 

ORIENTERINGSSAKER:

– Møte med ordfører 5.5.: Leder i Kvikne Utvikling møtte ordfører Merete M Moen (og kort samtale med kommunedirektøren) – snakket om Enan, fiber, kviknerabatten (intet nytt), gang- og sykkelvei/ elvesti, Vollan (kommunen kan ikke drifte uten noen inntekter, må antakelig tenke alternativt for å sørge for at det ikke forfaller, f.eks gratis utleie av bolig mot vedlikehold og vertskap for utleie til arrangement)

Kviknerabatten på strøm: Fortsatt ikke planlagt noe møte, vi purrer igjen

Eierskiftet Tensio-NØK i forb. med fiberutbyggingen: Ordfører og komm.direktør sier at kommunen søker på Nkom-midler nå, selv om avtalen mellom Tensio og NØK ikke er ferdig, i håp om at det kan legge press på partene – i tillegg til å skaffe nødvendig tilskudd til utbyggingen. Kvikne Utvikling etterspør når søknad om midler avgjøres. For øvrig synes Trådløst bredbånd via mobilnettet foreløpig å være beste alternativ for de som ikke har tilgang til fiber.

– Ledige boliger/ tomter: Kommunens filming av boligområdene kommer likevel ikke i gang før til høsten. Ledige boliger ligger foreløpig under KUs side på kvikne.no, vi håper det kan flyttes til «ny i bygda», og tar kontakt med kvikne.no om det. Kvikne Utvikling kontakter Kvikne Eiendom vedr. Visbooks og hotellets behov for utleieboliger, og om evt planer for å bygge ut videre.

Turistinformasjon og -brosjyre: Filmen er klar til å legges ut, brosjyren er i sluttfasen.

 

17/2021 Arealplanarbeid

På grunn av coronabegrensningene har kommunen endret gjennomføringsplanen, og utsatt fristen for innspill fra 28.2. til 30.6. I stedet for bygdemøter har representanter fra ulike deler av kommunen fått ansvar for å invitere til små «gjestebud» for å få innspill til ny arealplan, på Kvikne er det Kvikne Utvikling som har ansvaret for dette. Man har tenkt seg følgende grupper: «ungdom, småbarnsforeldre, innflyttere, «erkebygdinger» og pensjonister». Det har kommet skriv fra kommunen som orientering/ innledning, og det er utarbeidet en momentliste som kan følges. Innspillene som kommer skal noteres, og arbeidsgruppa i kommunen tar seg av resten av arbeidet. Dette er et svært viktig arbeide for å bestemme hvordan arealene i bygda skal brukes i mange år fremover.

Kvikne Utvikling har søkt kommunen om midler til å gjennomføre gjestebudene på hotellet slik at det ikke blir unødig stort smittepress på de som skal holde dem, og fått avslag.

Vår plan er følgende: Hotellet stiller med gratis lokaler, Kvikne Utvikling vil sørge for enkel bevertning på gruppemøtene. Deltakere og ansvarlige for gruppene er satt opp, med fokus på at flest mulige av Kviknes befolkning er representert (kjønn, alder, grender, interesser osv). Orientering om saken på kvikne.no. Ungdomstrinnet er allerede ferdig med sitt arbeide, og har kommet med mange gode synspunkter og forslag.

 

18/2021 Infohytta

Vi har fått noen forslag til plassering – Brakkeriggtomta i Falningdalen, Sverjesjøen, Storfloen, Månan, Nordfjordbrygga. Plan for gjennomføring av arbeidet lages i neste styremøte (plassering, ansvarlig organisasjon, driftsform m.m.). Det er mest realistisk at flyttingen vil skje neste sommer.

 

19/2021 Barnas turlag, elvesti/ gang- og sykkelvei

Det er blåst liv i den gamle gang-/sykkelveigruppa, som har vært i kontakt med ordføreren (Kjetil Frengstad og Roar Estensgård). En elvesti kan være aktuell som et alternativ til den gang- og sykkelveien det ser ut som vi ikke vil få i overskuelig framtid.

Styrets kontaktperson samarbeider med Kvikne Pensjonistforbund og Fysak for en sommer/ høstplan, med lette turmål med enkle spørsmål. Hva med å lage en «furujakt» – der store furuer kan være enkle og oppnåelige mål – som alternativ til den mer urbane «stolpejakten»?

 

20/2021 Enan

Pr 6.5. har vi ikke fått info om at det har kommet svar på kommunens brev til pensjonistforbundet. Vi har heller ikke fått noen reaksjon på vårt brev til kommunen 23.3., men leder i Kvikne Utvikling har vært i møte med ordføreren 5.5.

Møtet med ordføreren gav et positivt inntrykk: Enan tas opp som sak på kommunestyremøtet i juni. Det legges opp til at Teknisk etat skal stå for utleie, hjemmetjenester tildeles etter behov. I møtet påpekte KU at de lokale hjemmetjenestene som kjenner brukerne og bygda må være med på å bestemme hvem som skal bo på Enan, og hvordan plassene skal disponeres. Kommunen fastholder at 1-2 plasser bør være ledig for akutte behov – KU foreslo at de kan brukes til korttidsopphold (for bygda), f.eks som utprøving/ avlastning eller andre kortvarige behov. Presiserte også at inn-/ ut-kriterier må utarbeides, og her skal de ansatte involveres i utformingen. KU stilte også spørsmål om arbeidsmiljøet mellom Enan og oppover i administrasjonen er godt nok, og ba kommunen ta tak i dette, slik at kommunen arbeider aktivt for gjensidig tillit og godt samarbeid.

Vi avventer nå ytterligere reaksjoner til vi ser hva kommunestyresaken bringer.

 

EVENTUELT

Ingen saker

 

 

Møtet ferdig 22.10.

Kirsten, ref,