STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
15. APRIL PÅ HOTELLET KL 19.30.

DELTAKERE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum
Meldt forfall: Jacobsen, Araja, Svergja

ORIENTERINGSSAKER:
– Kviknerabatten på strøm: Det er ikke avtalt noe nytt møte, men Kvikne Utvikling har vært i kontakt med Arild Bruheim (KRK) om han eller andre som «kan» Kviknerabatten kan tenkes å leies inn som rådgiver av Tensio. Han kommer med tilbakemelding om det. Vi kan komme med innspill, f.eks om hvem som skal nyte godt av rabatten
– Eierskiftet Tensio-NØK i forb. med fiberutbyggingen: Per Westgård fra kommunen har kontaktet oss og ønsket liste over eksisterende abonnenter, i arbeidet med kommunens søknad om midler. Vi har antakelig bare en liste over de som var interessert, og ikke hvem som allerede har fått fiber, men undersøker videre, og kontakter Westgård. Kvikne Utvikling har også spurt Eidsiva om deres planer for Kvikne, og fått et generelt svar uten nye momenter.
– Ledige boliger/ tomter: Dronefilming skal gjøres, hytteområder inkluderes i filmingen, KU tar kontakt for å høre om vinterfilmingen er ferdig, og videre plan. 2 henvendelser har kommet vedr utleie.
– Turistinformasjon og -brosjyre: Promoteringsfilmen er klar og legges ut på kvikne.no og vår fb-side, evt butikken/ hotellet. Turistbrosjyren er i siste innspurt, vi regner med at den er klar til 1. juni.

14/2021 Vedrørende kommunale boliger på Ulset
Det har kommet en sak med spørsmål vedrørende de kommunale boligene på Ulset: «KU har gitt signal om at vi ønsker at kommunen beholder de kommunale boligene på Ulset som utleieobjekter. Flere har de siste to årene sagt at boligen er i så dårlig forfatning at de ikke ønsker å bo der. Med tanke på at teknisk etat ikke har vedlikeholdsmidler til å oppgradere til dagens standard er det et ønske at vi starter en debatt om man skal selge denne boligen og at inntekten skal være øremerket til tiltak på Kvikne, evt investering på skolen, Enan el.l.
Kommunens vaktmester har allerede pusset opp en del som er utleid, og holder på med den andre delen innimellom annet arbeid. Siden det er bevegelse i denne saken, opprettholder vi vårt tidligere standpunkt om at vi ønsker at boligene fortsatt skal være kommunale utleieboliger.
Kvikne Utvikling tar også kontakt med styret i Kvikne Eiendom AS angående hotellets og Visbooks behov for boliger til nye ansatte.

15/2021 Arealplanarbeid
På grunn av coronabegrensningene har kommunen endret gjennomføringsplanen, og utsatt fristen for innspill fra 28.2. til 30.6. Senere kan man komme med synspunkter i høringsrunden mot slutten av året. Representanter fra ulike deler av kommunen har fått ansvar for å invitere til små «gjestebud» for å få innspill til ny arealplan, hos oss er det Kvikne Utvikling som har ansvaret for dette. Man har tenkt seg følgende grupper: «ungdom, småbarnsforeldre, innflyttere, «erkebygdinger» og pensjonister». Det er utarbeidet en momentliste som kan følges, vi skal notere innspillene som kommer, og arbeidsgruppa i kommunen tar seg av resten av arbeidet. Det blir en del jobb, men dette er også et svært viktig arbeide for å bestemme hvordan arealene i bygda skal brukes i mange år fremover. Så raskt som mulig starter ungdomstrinnet på skolen. Resten av planleggingen utsettes til neste styremøte med nytt styre på plass. Vi søker kommunen om midler til å gjennomføre gjestebudene på hotellet slik at det ikke blir unødig stort smittepress på de som skal holde dem, for vi har ingen garanti for at været er på vår side for gjennomføring utendørs på denne tiden av året.

16/2021 Enan
Pr 15.4. (uke 15) er svar på kommunens brev til pensjonistforbundet – lovet i uke 11 – ikke kommet. Vi har heller ikke fått noen reaksjon på vårt brev til kommunen 23.3.
Vi har fått en saksfremstilling fra Jan Haugan med oppsummering omkring befolkningsgrunnlag, Enan og kraftmidlene, og går gjennom denne. Begge er godt belyste og viktige saker for Kvikne. Vi mener likevel at det ikke er heldig å koble disse sakene nå lenger, selv om det var viktige økonomiske argumenter da Enan var truet med nedleggelse i 2014/15.
Enan er godt fylt opp nå, og vi har ingen signaler om at Enan ikke skal brukes fullt ut. Kommunikasjonen mellom bygda og helse/ omsorg i kommunen er imidlertid fortsatt ikke optimal, og vi vil derfor jobbe videre med å legge til rette for en bedring.

EVENTUELT
– Forberedelse til årsmøte: Valgkomiteen er i mål med sitt arbeid, styret går gjennom siste utkast til årsmelding som skal legges frem på årsmøtet
– Infohytta – vi innser at vi må satse på flytting av hytta neste sommer, selv om vi gjerne skulle ha fått det til i år, og KU tar kontakt med kvikne.no for oppfordring til innspill. Vi må både finne ut hvor hytta skal plasseres, og hvordan den skal driftes.
– Elvesti: Det er flere som har tenkt på muligheten for å lage en sti langs elva fra Vollsvingen og nordover. Selv om det ikke er en fullgod erstatter, kan det bli et alternativ til gang- og sykkelveien som det ser ut til at vi ikke får på mange år, og uansett kan det bli en flott turmulighet – også med tanke på bruk for barn. Vi starter opp arbeidet, og interesserte kan ta kontakt med Anne Laila Fossum eller Eli Estensgård i styret.
– Barnas Turlag: I forbindelse med saken om elvestien kom også idéen om å danne et Barnas Turlag for å legge til rette for barnevennlige turmuligheter både sommer og vinter. Anne Laila Fossum er styrets kontaktperson

Møtet slutt 22.30
Kirsten, ref