STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
21. JUNI PÅ HOTELLET KL 19.30.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand, Frode Flaa, Eli Estensgård,
Meldt forfall: John Svergja, Anne Laila Fossum

ORIENTERINGSSAKER:
– Kviknerabatten på strøm: Kvikne Utvikling har vært i kontakt med Kjetil Værnes, som sier at man kan beregne den slik de gjør det nå, dvs etterskuddsvis per år, forutsatt at det lar seg gjøre med tanke på personvern. Værnes kommer en tur til Kvikne på senhøsten, og informerer/ diskuterer.
Vi har bedt kommunedirektøren om tall for hvor mye Kviknerabatten utgjør for Tynset kommune for de tre siste åra (2018, 2019 og 2020)
– Eierskiftet Tensio/ NØK: Intet nytt
– Turistbrosjyren er fortsatt under arbeid, litt utfordringer med oppdatering av bilder og grunnlag
– Filmen: Er lagt ut på kvikne.no/Ny i bygda/Flytt hit. Vi sender linken til Eiendomsmegeler1, Aktiv og PTH til bruk i annonser relatert til Kvikne
– det nye styret er innmeldt til Brønnøysundregisteret

21/2021 Arealplan: Mesteparten av gjestebudene er gjennomført. Kartene er vanskelige å bruke, og det har vært vanskelig å mengdefeste antall boenheter / tomter da vi ikke hadde oppdaterte tall. Vi har nå fått oppdaterte opplysninger fra kommunen, som ga bedre oversikt.
I tillegg til innspill fra de oppsatte gruppene har vi også spurt idrettslaget og gang-/ sykkelveigruppen, menighetsrådet har også kommet med innspill.
Når alt er på plass lages en kort oppsummering, sendes innspillene til kommunen, frist er 1. juli.

22/2021 – Enan: Saken til kommunestyremøtet 22.6.
Diskusjon omkring bruken av Enan, og saken til kommunestyremøtet. Vi sender brev til ordføreren før kommunetyremøtet, med noen kommentarer til saken: Fylle opp mest mulig, mer fleksibel bruk av ledige plasser til kortere opphold, mer medbestemmelse fra hjemmetjenesten som kjenner brukerne, pårørende og lokale ressurser best, når søknader skal vurderes.
Tilføyelse 22.6.: Merete Myhre Moen svarer følgende på mailen med våre kommentarer:
Takk for mail! Kommer til å foreslå bla. fleksibilitet omkring et par av plassene på Enan hvor hj.spl tilknyttet Enan står ansvarlig for inntak sammen med teknisk avd. (Slik som jeg snakker om sist vi hadde en prat) Enig i dine betraktninger omkring at de kjenner forholdene best. Håper det blir vedtatt i kveld og at det evt. blir godt mottatt av Kviknedølene.
Tilføyelse 23.6.: Kommunestyret vedtok 22.6. at 2 leiligheter kan leies ut til eldre, uavhengig av vedtak om tildeling av tjenester. Teknisk avdeling skal samarbeide med hjemmetjenestene om tildeling. De som evt ikke har vedtak om tjenester kan måtte betale for tjenester som tilrettelegging av måltider, klesvask etc.

23/2021 – Infohytta = dagsturhytta
Foreløpig fremdriftsplan:
Befaring av mulig tomt – styret i KU i august
Valg av tomt, arbeid med tillatelse til plassering – i høst/ vinter
Utarbeidelse av forslag til driftsform – vinter/ vår
Flytting vinter 2022 eller 2023 (hvis den skal fraktes utenfor vei)
Oppsetting sommer 2022 eller 2023
KU sender melding til kommunen om at det kommer en søknad om midler til dagsturhytte, vi har fått et uformelt overslag vedr flytting som kan brukes som grunnlag.

EVENTUELT
Ingen saker

Møtet slutt 22.15

Ref Kirsten