STYREMØTE 29. juni 2023 på Hotellet kl. 20.00.
TIL STEDE: Kirsten H Lund, Pål Strand, Gjertrud Øien, Kåre Kristen Totlund, Fiola F Storrø

Meldt forfall: Arne Ingvar Nymoen, Anne Laila Fossum, Bård Bjørsagård


ORIENTERINGS/ OPPFØLGINGSSAKER:

Boligundersøkelse 55+: HOsjefen meddeler i mail 5.6.: «I kommunestyre ble det den 28. mars
2023 et vedtak, kommunestyresak 24/23, om at det skulle formaliseres et samarbeid mellom politisk
og administrativt nivå i Tynset kommune. Her sitter Helse, omsorg og sosialutvalget, Leder eldreråd,
leder for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, tillitsvalgts representant og
hovedverneombud sammen med flere fra administrasjonen i helse og omsorg. Vi hadde det første
møte den 24.05.2023 og der ble det satt ned ei gruppe som skal gå videre på boliger i kommune.
Her snakket vi ha en spørreundersøkelse for hele kommunen der man tenker å gå bredt ut. Jeg
opplyste om ønsket fra Kviknesamfunnet. I denne gruppa sitter: Erling Strålberg leder, Jan Kåre
Moan, Randi Bekkevoll, Kenneth Lindahl«.

Kvikne Utvikling har etterspurt tidsperspektiv på gjennomføring av undersøkelsen, hva som er målet
med den, og hvordan det er med lokal forankring/ medbestemmelse fra Kvikne.

Vi har også diskutert med Pensjonistforeningen og blitt enige om at dette tas opp som et
undervisningstema på et medlemsmøte til høsten, evt med en egen boligundersøkelse på Kvikne

Gjerde/ rekkverk til hytta ved Circle K: Suphak Vårtun ønsket seg gjerde runde hytta hun leier på
Circle K for å skjerme mot uønsket trafikk, og vi innhentet pris fra flere.

OPPDATERING: Suphak Vårtun meddeler 3.7. at hun skal slutte med driften, vi avslutter derfor saken
om gjerde.

Bygdemøte før valget i høst: Styret har sendt invitasjon via Servicetorget, men etter hvert fått svar
at de ikke viderender til partilederne. Mail er derfor sendt direkte, men hittil har ingen svart. Vi jobber
videre med saken.


10/2023: Førstehjelpskurs:

Har tidligere vært en del av opplegget på ungdomsskolen, ellers etter initiativ fra «landsbylegen»
for pensjonister, menighetsrådet, drosjene. Rutinene med skolen ikke gjenopptatt etter pandemien.
KU bør sørge for at noen har ansvar for å sette i gang jevnlig oppfølging for interesserte i hele bygda.

Vi tar saken opp til høsten.


Eventuelt

Ybrua er snart ferdig Vi er bekymret for farten og sender brev om det til
trafikksikkerhetsutvalget i Tynset, og Statens vegvesen.


Møtet slutt 21

Kirsten, ref