STYREMØTE 1. juni 2023 på Hotellet kl 20.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Pål Strand, Arne Ingvar Nymoen, Fiola F Storrø, Bård Bjørsagård
Meldt forfall: Kåre Kristen Totlund, Gjertrud Øien, Anne Laila Fossum

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:
– Boligundersøkelse 55+: Vi har snakket med leder i Pensjonistforeningen og sendt mail til helse- og
omsorgssjef, for oppstart av undersøkelsen. Naturlig at KU og Pensjonistforeningen samarbeider
fordi det i hovedsak handler om de eldre og bosetting. Vi avventer nå et møte med helse- og
omsorgssjef
– Utleie av hytta ved Circle K: Suphak Vårtun ønsker at det settes opp et gjerde for å unngå for mye
«søl» av ulike slag rundt hytta, og ønsker at Kvikne Utvikling står for det. Styremøtet ble avsluttet
med befaring her, og vi er enige om at det er hensiktsmessig med et gjerde, og rekkverk rundt
verandaen, slik at området blir mer privat – i håp om reduksjon i uønsket trafikk særlig bak hytta. Vi
innhenter anbud for gjerde. Kontrakt med Vårtun på leie f.o.m. 1. juni er underskrevet, vi ønsker en
rimelig leie, men at hun får ansvar for å holde området fint.
– Videre drift av kvikne.no – Styret har ikke rukket å ta kontakt ennå, men det er ikke glemt!
– Bosetting av ukrainske flyktninger: KU’s leder har vært med på møter og det er dannet en gruppe
som organiserer frivilligheten omkring dette: Stein Grue (skola), Anne Mette Grøtli (idrett/ friluftsliv)
og Dag Eithun (pensjonistene/ øvrige frivillige), de har laget tilstelning for tilflyttede – og opplegget
ser ut til å fungere bra.
– Bygdemøte før valget i høst: Styret har sendt invitasjon via Servicetorget, og først etter purring
fått svar om at de ikke viderender til partilederne – det er gjort nå.
– Fiber, og satellittelefon: Vi har etterspurt om det er noe nytt fra kommunedirektøren: Han skal
undersøke omkring fiber. Satellittelefon har drøyd fordi den skal fungere med kommunens øvrige
beredskapssystem

09/2023: Prosjekter for masterstudenter på NTNU
Vi har vært i kontakt med en som jobber på NTNU om muligheten for å få masterstudenter interessert
i prosjekter som kan gjennomføres her på Kvikne. Det er mange muligheter for emner/ fagområder:
f.eks konsekvenser av gruvedrift for landbruk og utmarksbeite, næringsutvikling utover turisme,
finnes det muligheter for organisering av lokal gruvedrift (hvis det blir aktuelt) slik at verdiene ikke
forsvinner ut av bygda, mikrokraftverk, kartlegging av gammel samebosetting osv osv.
Styret er positive til initiativet og ønsker å arbeide videre med det – som et tiltak for å få opp
interessen for bygda.

Eventuelt
• Førstehjelpskurs: Har tidligere vært en del av opplegget på ungdomsskolen, ellers etter
initiativ fra «landsbylegen» – for pensjonister, menighetsrådet, drosjene. Rutinene med
skolen ikke gjenopptatt etter pandemien. KU bør sørge for at noen har ansvar for å sette i
gang jevnlig oppfølging for interesserte i hele bygda.
• Tilskudd til bygging i grendene: Tylldalen Bygdeutvalg håpet på å få til et innspill på
kommunestyremøtet i juni. Styret i KU støtter forslaget og synes tilskuddet bør dekke minst
påkoblingsavgifter og tomtepris.

Møtet slutt 21.30
Kirsten, ref