STYREMØTE 17. FEBRUAR 2022 PÅ ASPLUND KL 19.30.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand, Frode Flaa, John Svergja,

Meldt forfall: Jolanta Araja, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum

 

ORIENTERINGS-/ OPPFØLGINGSSAKER:

Kviknerabatten på strøm: Kvikne Utvikling har fått beskjed om at kommunen ikke nyter godt av rabatten, og at den blir regnet ut i henhold til avtalen. Saken tas opp på årsmøtet, fordi bygda bør mene noe om hvem som skal tilgodeses. Den geografiske begrensningen er klar: gamle KRKs leveringsområde.

Eierskiftet Tensio/ NØK: Eidsiva har svart oss og sier det er god dialog, men intet nytt. Kommunedirektør Strålberg sier at ingen ting har skjedd, men Kvikne er det området som gjenstår i Tynset. Vi håper det kan gi litt trykk i prosessen, og her bør politikerne «våre» jobbe for bygda.

Turistbrosjyren: Vi jobber videre, men har egentlig måttet starte på nytt fordi det gamle materialet likevel ikke lot seg bruke – målet er at den blir ferdig før denne sommerferien.

 

01/2022        Utleie av hytta i sommer

Vi har fått forespørsel om mulig leie i sommer. Vi stiller oss positive til at hytta blir brukt, men kun for avgrenset periode siden vi vurderer annen bruk, evt flytting, etter hvert.

 

02/2022        Info-/ dagsturhytta

Kvikne Utvikling har fått bekreftelse fra grunneier på Månan at han stiller tomt til disposisjon så lenge det ikke påløper utgifter – tomta må utskilles. Tas opp som sak på årsmøtet før vi går videre.

 

EVENTUELT

– Enan: Det fremstår fortsatt som uoversiktlig hvordan man søker seg til Enan, hvem som har oversikt over ledige leiligheter, hvem som bestemmer osv. Vi avventer til leder er tilbake på Enan før vi går videre med saken, men det er behov for avklaringer her.

– Rv3: Vi leser i avisen at veien skal oppgraderes lenger sør, Kvikne Utvikling sender en forespørsel til kommunen om hvilke fremtidige planer som foreligger for rv3 gjennom Kvikne

– Vi har vurdert om det er aktuelt med et bygdemøte før sommeren, men venter pga smittesituasjonen. Vi håper imidlertid på bra oppmøte på årsmøtet når kviknerabatten og hytta tas opp som saker.

 

Møtet slutt 22.15

 

Kirsten H Lund, ref