STYREMØTE 24. november 2022 på Hotellet kl 19.30.
TIL STEDE: Kirsten H Lund, Frode Flaa, Gjertrud Øien, Pål Strand, Eli Estensgård, John Svergja

Meldt forfall: Anne Laila Fossum, Kåre Kristen Totlund,


ORIENTERINGS/ OPPFØLGINGSSAKER:

Eierskiftet Tensio/ NØK (fiber): Frode Eggestad, NØK, sier 24.11.: Transaksjonen er i gang, men
ikke helt fullført. Dette er uansett en formalitet. NordØsterdal Fiber AS holder nå på med
fremdriftsplan og de nødvendige ressurser. Vi legger opp til å gjøre det som er mulig å gjennomføre
på vinteren, men må avvente med det som skal graves til sommerhalvåret, av naturlige årsaker. Må
be om forståelse for at dette tar tid. Spesielt rundt dokumentasjon på hva som tidligere er utført er
utfordrende da Kvikne er i et område hvor det er en annen netteier av strøm. Følgelig er naturlig
saksgang på områder hvor fibernettet og strømnettet er parallelt noe mer tidkrevende.


rv 3: Henvendelse 7.6. til Statens Vegvesen om fremtidige planer for rv 3 gjennom Kvikne har
fått svar: Hele rv3 skal oppgraderes, men Kvikne ligger ikke inne for perioden 202233 og det er
derfor ingen planer for Kvikne foreløpig


Busstilbudet: Mail sendt 16.5. til Innlandstrafikk og Trønderbilene om busstilbudet på Kvikne,
spesielt med tanke på skolebarn som ikke får være med bussen fra Tynset (før på Bubakken), men
må ta Trondheimsbussen til skolen og da kommer litt sent, svar 18.5. fra Innlandstrafikk: Bussen er
stasjonert på Kvikne. Når de ikke kjører i rute er det dessverre ikke mulig å være med bussen. Saken
din tas videre til ruteplanlegger, og du vil motta nærmere tilbakemelding.

Vi har også sendt brev 30.9. til fylket, Innlandstrafikk og ordføreren ikke hørt noe fra noen senere.

Vollan, møte 29.9.: taket på låven skal repareres. Stiftelsen skal legges ned, henvendelse gjort til
kommunen om nødvendige vedtak for at det skal kunne skje. Brua skal være ferdig før vinteren.


Arealplan Vi har 5.11. etterspurt fremdrift, purret 17.11. og 24.11. ikke svar fra kommunen

Leder i KU har vært på møte med HOsjef Marit Motrøen og snakket om Enan inntakskriterier og
bruk, undersøkelse av boligbehov, og tok også så vidt opp igjen beredskap på Kvikne (det er jo flere
nye i administrasjonen siden forrige forespørsel).

HOsjefen tar spørsmålet omkring inntakskriterier og bruk videre, undersøker også omkring
beredskap. Pensjonistforeningen vil ta opp informasjon fra vedtakskontoret vedr. Enan et
medlemsmøte, og de vil være med på kartlegging av behov for boliger egnet for eldre og folk med
funksjonsnedsettelser.


Boligfelt på Krullhaugen er nå omregulert til mindre boenheter


Kviknerabatten strøm: Tas opp årsmøte. Vi ber om oppdaterte tall og lager en
gjennomarbeidet fremstilling


06/2022 Bygdemøte i vinter

Vi har inntrykk av at høstens bygdemøte var vellykket, og planlegger bygdemøte og årsmøte medio
februar.


Eventuelt

Butikken virker dyr og fjernstyrt. Saken har vært tatt opp før det er for lite salg for å få en Prix
butikk (som har litt lavere priser), men f.eks i Budal har de Prixbutikk. Vi prøver å forhøre oss om
muligheter.

Møtet slutt 21.30

Kirsten, ref