BYGDEMØTE 1. SEPTEMBER 2022 KL 19 I SAMFUNNSHUSET.
5 inviterte gjester informerte og engasjerte nesten 60 oppmøtte fra bygda, Frode Flaa var møteleder etter at Kvikne Utviklings leder Kirsten H Lund hadde ønsket velkommen, Tynsetingen var tilstede.

Helse- og omsorgssjef Marit Motrøen informerte om Enan: 14 enheter på Enan fordeles nå slik: 10 behovsprøvde boliger (vedtakskontoret tildeler etter behov relatert til helse- og omsorgstjenester), 2 trygdeboliger (tildeles av hjemmetjenesten og teknisk etat), og 2 hybler. Hyblene vil bli brukt når badene nå skal rehabiliteres. Det ble etterlyst mer enhetlige og oversiktlige inntaksregler.

Kommunedirektør Erling Strålberg snakket om boliger på Kvikne. Kan være muligheter for Husbank-samarbeid med private aktører – med en «tilvisningsavtale»: Kommunen forplikter seg til å finansiere noen av boligene for utleie, mens utbygger kan leie ut eller selge. Må følge Husbank-regler for universell utforming, og skal kunne finansieres av minstepensjonister. Det må være et dokumentert behov for boligene. Hva finnes av reelle boligbehov for f.eks folk over 55 i bygda?
Når det gjelder fiber kunne han fortelle at arbeid med dette nå (omsider!) er satt i gang!

Øystein Selbekk informerte om Visbook: startet i 1995, i 2022 har de 45 ansatte på flere steder: Kvikne, Oppdal, Trondheim, Gardermoen, Gøteborg, Stockholm, Latvia og Mauritsius, samt 5 i Ukraina. Lager programvareprodukter for reiseliv som dekker store deler av kundens behov, og holder server. Spesielt for Visbook er at de dekker en større del av kundens behov enn konkurrentenes. Har litt over 1000 kunder, er størst i Norge, sterk utfordrer i Sverige, nykommer i Danmark, satser på UK. Omsetning i 2021: 46 mill, estimert 2022: 72 mill. Sunn økonomi, tjener penger, sterk vekst fremover! På Kvikne: Flyttet inn i 2020, 13 ansatte, jobber innenfor support, utvikling, onboarding. 3 av 8 ledere er her. Strategi for Kvikne: Ressurssenter på produktkompetanse, gjerne ansatte i alle personalgrupper. Utfordring: Rekruttering av utviklere, IT-kompetanse og ressurser med relevant reiselivserfaring.
Kommunedirektøren stilte spørsmål om det kan være aktuelt med høyskolestudium på Tynset for å demme opp for behovet for IT-kompetanse?

Marit Mjøen snakket om FindMy: om oppstart, virksomhet i Norge, Brasil og etter hvert Kenya. Hva slags produkter de nå har, og hva de kan brukes til – geofencing, automatiske alarmer, forskning, matsporing /-sikkerhet. 8 ansatte på Kvikne.
Hun snakket også om hvordan man kan lykkes på Kvikne: Produkt knyttet til Kvikne, god infrastruktur, være uredd – må tørre å satse, kjenne markedet. Bygdesamfunnet og nettverk lokalt er viktig støtte, i tillegg til Innovasjon Norge, Fylkesmannen, banken, nøkkelpersoner i markedet

Ola Vormeland informerte kort om Kvikne Eiendom: 14 aksjonærer, 5 i styret. Steinar Munkhaugen er nestleder og orienterte om visjonen – å skaffe folk til Kvikne så bygda ikke dør ut. De jobber fortsatt med utbygging på Krullhaugen. Munkhaugen snakket også litt om Stiftelsen Vollan og brua.

John Svergja informerte om Kviknerabatten på strøm som skal gjøre at alle abonnenter i Kvikne (det gamle KRK-området), får kraftpris minst 25% under kraftprisen i resten av Tynset, men det gjelder bare for maks det dobbelte av forbruket i 1974 (3,2 gWh x 2 = 6,4 gWh). Forbruket i 2019 var totalt oppunder 11 gWh – rabatten gjelder altså nå for litt over halvparten av den totale krafta. Er kraftprisen på Kvikne lavere enn Tynsetprisen (som det har vært i år) minus 25%, blir det ingen rabatt. Beregnes i etterkant av hvert år, og trekkes på aprilregningen. I 2019 utgjorde Kviknerabatten knapt 446.000, prisene var ganske lik prisene i øvrige Tynset. Private, gardsbruk og bedrifter på Kvikne fikk 63% av dette, kommunen 9%, og 28% til hytter og noen bedrifter utenfor bygda (f.eks Fortum (ladestasjon), Telenor).
Avtalen skal nå reforhandles, og spørsmålet er om noe skal endres – i den opprinnelige avtalen står det at den skal gjelde for alle som da ble forsynt av KRK, mens den etter hvert har blitt brukt til alle som har anlegg i det samme området, inkludert utenbygds hyttefolk og bedrifter som ladestasjonen for bil. Saken vil bli tatt opp på årsmøte.

Møtet slutt ca 21.30.

Kirsten Lund, ref.