STYREMØTE 21. juni 2022 I TAKSGARDEN KL 19.30.

TIL STEDE: Kirsten H Lund, Frode Flaa, Anne Laila Fossum, Gjertrud Øien, Pål Strand,
Meldt forfall: Eli Estensgård, Kåre Kristen Totlund, John Svergja

ORIENTERINGS/ OPPFØLGINGSSAKER:
Kviknerabatten på strøm: Vi har etterspurt konkrete eksempler fra Værnes ikke fått svar, og
purret

Eierskiftet Tensio/ NØK (fiber): Intet nytt

Turistbrosjyren: Er ferdig og klar til utskrift, legges ut på Coop, hotellet, «Stasjonen» og på nettet.

rv 3: Henvendelse er 7.6. gjort til Statens Vegvesen om fremtidige planer for rv 3 gjennom Kvikne
og særlig Yset ikke svar

KSsak om revidering av helseomsorgsrapporten: Vi deltok på infomøte 25.5. Innspill sendt 6.6.,
med svar fra HOsjefen 7.6.: Takk for innspill, dette tas med inn i det videre arbeid. Vi skal også delta
på høringsmøte 23.6.

Busstilbudet: Mail sendt 16.5. til Innlandstrafikk og Trønderbilene om busstilbudet på Kvikne,
spesielt med tanke skolebarn som ikke får være med bussen fra Tynset, men ta
Trondheimsbussen til skolen og da kommer litt sent, svar 18.5. fra Innlandstrafikk: Bussen er
stasjonert på Kvikne. Når de ikke kjører i rute er det dessverre ikke mulig å være med bussen. Saken din
tas videre til ruteplanlegger, og du vil motta nærmere tilbakemelding.

Vi vil sende et nytt brev til fylket, Innlandstrafikk og ordføreren om saken

Pensjonistdugnad på Enan: Vi avventer nærmere utspill, da det ser ut som kommunen straks vil
starte oppussing av badene.

04/2022 Bygdemøte i høst «Status på Kvikne»
Det planlegges for bygdemøte i begynnelsen av september, med informasjonsutveksling mellom
bygda og kommunen: Vi vil invitere helse/omsorgssjef og kommunedirektør, og et par fra
næringslivet på Kvikne.

05/2022 Vollan
KU’s representant har deltatt på møte i Stiftelsen. Brua er finansiert nå, men det er ikke inntekter i
Stiftelsen til å drifte videre. Hvis Stiftelsen løses opp, vil det bli aktuelt å selge, evt spørre
Utmarksrådet om det er aktuelt at de overtar ansvaret.

Styret i Kvikne Utvikling er enig i at det synes hensiktsmessig å løse opp Stiftelsen, men ser helst at
Vollan fortsatt blir et sted som kan brukes av lokalbefolkningen.

Møtet slutt 21.30
Kirsten, ref