Kvikne Utvikling – Årsmelding
fra årsmøte 23.2.2023 til årsmøte 22.2.2024.

Styret i Kvikne Utvikling har i perioden bestått av: Kirsten H Lund (leder), Kåre Kristen Totlund (nestleder),
Pål Strand, Gjertrud Haarberg Øien og Arne Ingvar Nymoen (styremedlemmer), samt Bård Bjørsagård,
Fiola Storrø og Anne Laila Fossum som varamedlemmer.

Valgkomité: Stig Rune Stai og Kristoffer Sørensen.
Kasserer: Torgeir Svergja
Revisorer: Per Bjørsagård og Heira Stai.

KU’s representant til Stiftelsen Vollan: Frode Flaa med Kåre Kristen Totlund som personlig vara

Kvikne Utvikling eier laftehytta som står ved Circle K.
Vi har også en facebook-side, der aktuelle saker legges ut.
Fra årsmøtet i 2023 og fram til årsmøtet i 2024 har det blitt avholdt 6 styremøter der følgende saker har
stått på saklista (noen er gjengangere):

Trafikk og -sikkerhet:
– 17.2.2023 hadde styret møte med Tom Sagen fra Innlandstrafikk og Stein Tronsmoen fra fylkets
transportkomité. Det er ikke økonomi til å øke busstilbudet for Kvikne på grunn av at få bruker bussen,
men ved neste anbudsrunde skal man unngå at skolebussen må kjøre tom halvveis på noen av turene, slik
at hele strekningen inngår i ruta. Bestillingsruter: Innlandstrafikk arbeider med samordning av tilbudet i
gamle Oppland og Hedmark, og vil vurdere det når anbudet i regionen fra 2025 foreligger.
– Rundt ladeplassen ved Coop ser det ikke alltid så fint ut, dette er en oppgave for Yset Vel. Når det gjelder
veitoalett og bobiltømming er dette en oppgave som hotellet arbeider med, Kvikne Utvikling kan bistå ved
behov for kontakt med myndighetene.
– Styret har henvendt seg til Statens Vegvesen for å bedre trafikksikkerheten på Yset – etter at Åsenget
og brua er ferdigstilt overholdes ofte ikke fartsgrensen. Det har ikke ført fram, og saken er videresendt til
kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Bosetting:
– Boligundersøkelse for folk over 55 ble lansert på bygdemøtet høsten 2022. Kvikne Utvikling samarbeidet
derfor med Pensjonistforeningen om et informasjonsmøte 9.11.2023, om hvilke utfordringer man kan få
når man får redusert funksjonsevne. Resultat av kommunens undersøkelse er ikke kjent ennå.
– I samarbeid med Tylldalen bygdelag prøver vi å få til et kommunalt tilskudd til bygging i bygdene, slik
det finnes f.eks i Tolga. Vi jobber fortsatt med dette, og ønsker at det blir tatt opp med kommunestyret.
– Kvikne Utvikling deltok i planleggingen, og i etablering av en gruppe som organiserer det frivillige arbeidet
omkring tilflyttere fra Ukraina. Vi har også vært medvirkende ved 2 informasjonsmøter for tilflyttere med
underholdning, og presentasjon av lag og foreninger.

Styret har også arbeidet med disse sakene:
– Utleie av hytta ved Circle K og oppsetting av gjerde for å unngå forsøpling – ble avsluttet før det kom i
gang, fordi driveren av virksomheten på Circle K flyttet.
– Fiber: Her har det i praksis ikke vært noe framgang, til tross for at vi stadig får høre at ny avtale mellom
Tensio og NØK om fibernettet er «like rundt hjørnet». I mellomtiden har vel den teknologiske framgangen
vært større, slik at mange klarer seg med Bredbånd via mobilnettet. Hverken kommunen eller NØK har
oversikt over hvor mange som fortsatt ønsker fibertilknytning på Kvikne.
– kvikne.no: Vi har diskutert grundig hvordan det enorme arbeidet som er gjort av Torgeir Sverja og Kari
Nystuen kan videreføres slik at bygda kan beholde nettsiden som bygdas plakattavle. Vi mener at den
opprinnelige organiseringen med et eget styre bør gjeninnføres.
– Satellittelefon: Er nå på plass på Enan!
– Førstehjelpskurs: Vi håper å få til jevnlige oppdateringskurs i bygda, og har jobbet for å få på plass
økonomi og samarbeidspartnere.
– Bygdemøte: Vårens møte handlet om beredskap, med orientering av assisterende rådmann Aarvelta, og
leder for helsetjenesten på Tynset. Høstens møte var viet valget, og samtlige partier stilte med
representanter. Det ble mye diskusjon om håndtering av rusproblematikken blant ungdommene på Tynset.

Øvrige aktiviteter:
– Kvikne Utvikling har en representant i Stiftelsen Vollan. Der har det ikke vært møter i år.
– iZattle, betalingsterminaler: 2023 har vært et normalår. Totalt 924 transaksjoner, kr. 134 300,- brutto
transaksjonsbeløp. To kofferter med komplett innhold. Èn koffert bare med ledning (egen mobiltelefon og
lån Livskraften sin terminal), men ikke behov for utleie i 2023. John Sverja har hånd om terminalene og
rapportering, Torgeir Svergja tar seg av bankoverføringene.
Arbeid fremover:
– Arealplanen er satt på vent på grunn av mangel på personell i kommunen, men saken skal dras i gang
igjen når KDP Tynset by og Savalen sendes ut på høring. Kvikne Utvikling deltar i prosessen og er
høringsinstans.
– Rv 3 og gang-/ sykkelvei: Det har kommet nye signaler om at det kan være nyttig å jobbe fram forbedring
av kortere strekninger på rv 3. Her kan det bli aktuelt å reetablere en gruppe for å fortsette arbeidet med
gang- og sykkelvei – i første omgang mellom Vollsvingen og samfunnshuset.
– Kviknerabatten på strøm gir på grunn av de gunstige strømprisene for de som bor nord for «strømgrensa»
ikke uttelling i 2023, ordningen skal revurderes i 2026 (bestemt på årsmøtet i 2023).
– Laftehytta ved Circle K: Her må det arbeides videre for å få til mer konstruktiv bruk av hytta (eller midler
ved et eventuelt salg).

Takk til styret for godt samarbeid og oppmøte!
Kvikne 22.2.2024
Kirsten H Lund, leder