Kvikne Utvikling Årsmelding
fra årsmøte 22.3.2022 til årsmøte 23.2.2023.


Styret i Kvikne Utvikling har i perioden bestått av: Kirsten H Lund (leder), Frode Flaa (nestleder), Pål
Strand, Gjertrud Haarberg Øien og Kåre Kristen Totlund (styremedlemmer), samt John Svergja, Eli
Estensgård og Anne Laila Fossum som varamedlemmer.

Valgkomité: Egil Ween og Stig Rune Stai.

Kasserer: Torgeir Svergja

Revisorer: Per Bjørsagård og Heira Stai.

Representant til Stiftelsen Vollan: Frode Flaa med re Kristen Totlund som personlig vara


Fra årsmøtet i 2022 og fram til årsmøtet i 2023 har det blitt avholdt 4 styremøter der følgende saker har
stått på saklista (noen er gjengangere):

Arealplan: er forsinket, nå planlagt ferdig 1.3.2024

Synliggjøring av Kvikne: Turistbrosjyren ble ferdig før sommeren, også lagt ut på kvikne.no og facebook
siden til Kvikne Utvikling.

Kommunen lovet at Kvikne skulle filmes for bruk i promotering av Kvikne/ Tynset, intet skjedd.

Fiberutbygging: Vi har gjentatte ganger purret kommunens administrasjon og NØK, men foreløpig (fortsatt)
ikke kommet videre fordi Tensio og NØK ikke har sluttført avtalen om overdragelse av nettet.

Kviknerabatten på strøm: Utforming av evt ny avtale tas opp som sak på årsmøtet i 2023.

Infohytta ved Circle K: Kvikne Utvikling ønsker at hytta skal komme hele bygda til gode, men da vi ikke
har klart å finne noen som er interessert i å drifte hytta, må vi se på andre muligheter for bruk, evt salg.
Vi har ikke jobbet mye med dette, da det ikke har vært noe press fra Circle K om å flytte hytta nå.

Kollektivtransport: Vi har kontaktet Innlandstrafikk og Innlandet fylkeskommune, fylkeskommunen skal
jobbe med dette i vår, og vi må jobbe videre med dette!


Øvrige aktiviteter:

I april var 2 fra styret på Temadag om Naturbasert reiseliv Alvdal, om verdiskapning og distriktsutvikling.
Alvdal kommune sammen med Storsteigen vgs var arrangører, gjennom midler fra Statsforvalteren i
Innlandet (fjellandbruksmidler).

Kvikne Utviklings leder deltok på høringsmøte juni i forbindelse med revidering av rapport om fremtidig
tjenestestruktur innen Helse/ omsorg. Enan synes nå å være godt forankret som en del av kommunens
tilbud!

1.9. ble det arrangert bygdemøte i samfunnshuset, der Helse/omsorgssjef Marit Motrøen orienterte om
tildeling og bruk av Enan. Kommunedirektøren snakket om boliger, og representanter fra Visbook, FindMy
og Kvikne Eiendom orienterte kort om sin virksomhet. Orientering om Kviknerabatten på strøm.

21.9. var leder og Egil Ween i møte med HOsjef Marit Motrøen for oppfølging av temaer fra bygdemøtet
hvordan det kan informeres om Enan, og om kartlegging av boliger for folk med behov for et enklere liv.
Pensjonistforeningen tar disse sakene videre.

I desember ble vi orientert om behovet for bosetting av flyktninger Kvikne er aktuelt nå fordi vi har god
kapasitet på skolen, og et noenlunde samlet «sentrum». Dette blir fulgt opp fremover.

Kvikne Utvikling har en representant i Stiftelsen Vollan, og vi har vært involvert i spørsmålet om
nedleggelse av denne.

Vi har også en facebookside, der aktuelle saker legges ut.

Det har ikke vært noen undergrupper i aktivitet dette året heller.

Betalingsterminaler fra iZettle:
Samme utstyr som før: Tre kofferter, to med kortlesere (avtale med Livskraften om å kunne låne en
terminal der, om behov). Èn mobiltelefon, utover dette baserer vi oss på private mobiltelefoner.

Vi har nå passert èn million totalt innbetalt over terminalene våre!

For prosjektgruppa ’Betalingsterminal’ John Svergja

Takk til styret for godt samarbeid og oppmøte!
Kvikne 23.2.2023


Kirsten H Lund, leder