Årsmøte i Kvikne Utvikling 23/22023


Ingen merknad til innkalling og sakliste.

Valg av møteleder: Frode Flaa valgt

Sekretær: Tor Granvold

2 til å underskrive protokollen: Valgt Heira Stai og Kari Åse Aa Stai

Sak 1 Årsmelding
Kirsten Lund gikk gjennom årsmeldingen, ingen spørsmål eller merknader. Enstemmig
godkjent.


Sak 2 Regnskap

Gjennomgått av Torgeir Svergja, ingen spørsmål eller merknader. Regnskapet er revidert og
funnet i orden. Enstemmig godkjent.


Sak 3 Kviknerabatten på strøm:

John Svergja orienterte om denne. Skal utenbygdsboende også nyte godt av denne rabatten?
Disse er en ressurs for bygda, veldig mange av dem deltar i aktiviteter i bygda positivt.

Årsmøtet enige om at vi viderefører avtalen som i dag, følger med og tar den opp igjen om 3
år. Utenbygds industri, bl.a. ladestasjonen tas ut fra ordningen.


Sak 4 Valg

Egil Ween la fram valgkomiteens arbeid.

Kirsten Lund, Kåre Kristen Totlund og Gjertrud H Øien er ikke på valg. Kirsten Lund fortsetter
som leder. Pål Strand tar gjenvalg for 2 år, Frode Flaa ønsker ikke gjenvalg Arne Ingvar
Nymoen velges inn for 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år: Anne Laila Fossum (gjenvalgt),
Bård Bjørsagård, Ragnhild Fiola Folkedal Storrø.

Valgkomité: Stig Rune Stai (1 år igjen), Kristoffer Sørensen valgt for 2 år.

Revisorer: Heira Stai og Per Bjørsagård gjenvalgt.

Kasserer Torgeir Svergja fortsetter.

Ingen innkomne årsmøtesaker, men følgende informasjon:
Arnold Fossum slutter med drosjekjøring til sommeren. Vet vi om noen som vil ha
denne jobben? Interesserte kan henvende seg til Arnold.

Kari Nystuen og Torgeir Svergja ønsker å slutte jobben med Kviknesia på data.
Interesserte bes ta kontakt med Kari eller Torgeir.

Møteleder takket styret for vel utført jobb.
Kvikne, 23. februar 2023


Underskrevet av Kari Aa Stai og Heira Sch. Stai