ÅRSMØTE I KVIKNE UTVIKLING – referat

  1. MARS 2022 PÅ HOTELLET KL 19.30.

 

TIL STEDE: Kåre Kristen Totlund, Eli Estensgård, Pål Strand, Kirsten H Lund, Frode Flaa, Kurt Fossum, John Svergja, Anne Laila Fossum, Jan Haugan og Torgeir Svergja.

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent uten anmerkninger

 

  1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Frode Flaa valgt til møteleder, Kirsten Lund referent, Jan Haugan og Anne Laila Fossum skal underskrive referat fra årsmøtet

 

  1. Styrets årsberetning.

Opplest og vedtatt

 

  1. Revidert regnskap.

Kasserer redegjorde for regnskapet, som ble godkjent. Styret ble oppfordret til å søke på nytt om midler til utvikling av arbeidsplasser på Kvikne

 

  1. Kviknerabatten på strøm – orientering og diskusjon

John Svergja fra styret og Kjetil Værnes fra Trønderenergi orienterte – det er gode argumenter både for å beholde avtalen slik den er nå, og for at den skal omgjøres.

Årsmøtet bestemte at avgjørelse utsettes et år, og at styret pålegges å fremskaffe konkrete tall

 

  1. Infohytta på Circle K – hvordan ønsker bygda at den skal brukes?

Kort informasjon om styrets arbeid med infohytta, med idemyldring omkring bruk, drift og evt salg, uten konkrete forslag. Styret arbeider videre med saken, men må avgjøres av årsmøtet.

 

  1. Valg av styre og leder, samt velge et nytt medlem til valgkomiteen, revisor og Kvikne Utviklings representant til styret i Stiftelsen Vollan.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Kirsten H Lund (leder velges hvert år) (gjenvalg til styret – 2 år igjen)

Styremedlemmer: Kåre Kristen Totlund (gjenvalg – 2 år igjen), Pål Strand (1 år igjen), Frode Flaa (1 år igjen) og Gjertrud Haarberg Øien (valgt for 2 år)

Varamedlemmer velges hvert år: John Svergja, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum

Valgkomité: Egil Ween (1 år igjen), Stig Rune Stai (ny – valgt for 2 år)

Representant til Vollan: Frode Flaa med Kåre Kristen Totlund som personlig vara

Revisorer: Per Bjørsagård og Heira Stai.

Kasserer: Torgeir Svergja

Årsmøtet godtar valgkomiteens innstilling

 

  1. Innkomne saker

Det er ikke kommet noen saker innen fristen, men det har kommet et spørsmål om vedlikehold bautaene over våre Eidsvoldsmenn som nå står i Vollsvingen. Styret arbeider videre med dette.

 

 

Møtet slutt kl. 21.30