STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
15. MARS PÅ HOTELLET KL 19.30.

DELTAKERE: Kirsten Lund, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand, Jolanta Araja, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum, John Svergja
Meldt forfall: Jacobsen
I tillegg følgende inviterte: Arild Bruheim fra Kvikne – Rennebu Kraftlag

ORIENTERINGSSAKER:
– FIAS: Mail sendt 24.2. med vårt innspill: «Vi mener beste tidspunkt for å nå både fastboende, hyttefolk og landbruket er i forbindelse med helg. Vi ønsker mobil gjenvinning en gang i måneden gjennom hele året. Er det mulighet for selvbetjent levering i en container/ «bur» med VIPPS-betaling? Tilfeldig hensetting av større gjenstander er uheldig, særlig med tanke på dagens plassering av returstasjonen ved siden av Enan.»

– Kviknerabatten på strøm: KU har ikke fått tilbakemelding fra komm.dir. Strålberg om det er noe nytt, men Holger Halset beklager 5. mars at han ikke har fått satt opp forslag til ny avtale, og oppgir høyt arbeidspress som årsak. Trønderenergi/ Tensio er nå i gang med beregningen av Kviknerabatten for 2020, og den vil komme på marsavregningen (faktura i april), dvs som for de siste årene, og med samme utregning. De vil, og må, komme i gang med arbeidet med ny avtale, sier han, og ønsker et (nytt) møte med oss i april, for å få konkretisert noen momenter.

– Eierskiftet Tensio-NØK i forbindelse med fiberutbyggingen: Komm.dir Strålberg sa 21.2. at han vil innkalle de involverte til møte. Han sier på forespørsel primo mars at ass. komm.dir. har vært i kontakt med NØK/ Ivar Often, som sier at: «Avtale om overtakelse av fibernett er i sluttfase. Vi har bedt Eidsiva om å kostnadsberegne full dekning av fiber på Kvikne, slik at vi kan søke på Nkom midler i år. (Satser da på at avtale er i boks ila året). Søknadsfrist er i mai. Søker vil være Tynset kommune. Vi må nok ta høyde for en betydelig kostnad da kvaliteten på eksisterende fiberlinje tilsier en oppgradering. I praksis betyr dette at man på nye punkter må koble seg på hovedlinja Oslo/Trondheim. Slike påkoblinger er dyre.»
Kvikne Utvikling vil purre på fremgang igjen!

– Strømbrudd/ beredskap: Mail fra komm.dir 9.3.: «Vi har nå tatt kontakt med ledelsen i Tensio med spørsmål om hvordan Tensio arbeider med beredskap for strømforsyning til Kvikne. Dette etter to langvarige strømbrudd på kort tid, der Tynset kommune ikke blir varslet av strømleverandør. Det er beredskapskontakt og ass. kommunedirektør Morten Often som følger opp dette fra vår side.»

– Arealplanen: På grunn av coronasituasjonen har kommunens arbeidsgruppe kommet frem til at det skal holdes møte med kontaktpersonene fra bygdene. De ønsker så at disse skal invitere til «gjestebud» med få inviterte: ungdom, småbarnsforeldre, tilflyttere, erkebygdinger og pensjonister. Kvikne Utvikling vil fortsatt etterlyse kommunens representanter som møteledere, evt digitalt. Vi er usikre på om denne formen vil ivareta god involvering, og er undrende til at næringslivet ikke synes å være inkludert i prosessen for bygdene.
2 representanter fra styret deltok på informasjonsmøte 23.3., og finner at opplegget synes ok, men arbeidsomt for kontaktpersonene i bygdene.

10/2021 Informasjon fra og samarbeid med Kvikne–Rennebu Kraftlag
Daglig leder Arild Bruheim informerer om KRK, og hvordan de ønsker å drive og bruke midler etter omorganisering. De ønsker å stimulere til bolyst, kunne samle bygda til prosjekt, helst nyskapning – og ikke «redde gamle samfunnshus». Søknadsfrist for midler er 5. april.

11/2021 Ledige boliger/ tomter, promotering av bygda
Arbeidsgruppa informerer om fremdrift i saken. Næringssjefen sier at avtale med fotograf er inngått, og vinterfilming av ledige hus og tomter starter etter påske. Vår promoteringsfilm er snart klar og legges ut på KU’s facebookside til påske, sammen med oppfordring til å melde inn mulige utleieobjekter.

12/2021 Turistinformasjon og -brosjyrer
Arbeidsgruppa ferdigstiller brosjyra som skal være klar for å legge ut på kvikne.no/ til utskrift 1. juni

13/2021 Enan
På bygdemøtet i september ønsket kommunedirektøren å invitere til møte med de ansatte. Det er ikke gjort. Det er fortsatt mye frustrasjon i bygda på grunn av Enan, men vi har fått signaler fra både kommunedirektøren og våre lokale kommunestyrepolitikere på at nedleggelse ikke er noe tema. Pensjonistforbundet har sendt noen spørsmål til administrasjonen som er lovet besvart i uke 11. Pr. dato er det 2 ledige leiligheter.
Vi sender en henvendelse til administrasjonen med oppfordring om å ta opp saken snarlig, og til å tydeliggjøre kriteriene som vedtakskontoret bruker når de vurderer om Enan er riktig tiltak for de som søker seg dit, i håp om at god informasjon kan være oppklarende. Kvikne Utvikling mener for øvrig at det er kommunens ansvar å ta initiativ til å få samarbeidet med bygda til å fungere, men deltar gjerne i denne prosessen.

EVENTUELT
– Forberedelse til årsmøte: Årsmøte holdes mandag 19. april kl 19.30 på hotellet, innkalling er lagt ut på https://kvikne.no/2021/03/17/arsmote-i-kvikne-utvikling
Det vil bli vurdert om det etter årsmøtet kan åpnes for en diskusjon omkring Enan, men avventer i forhold til coronasituasjonen og om det har vært fremdrift i saken.

Kirsten Lund, ref