STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING med besøk av kommunedirektør og næringssjef
TORSDAG 18. FEBRUAR KL 19.00 PÅ HOTELLET

TILSTEDE: Kirsten Lund, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand, Jolanta Araja
Vara tilstede: Eli Estensgård, Anne Laila Fossum, John Svergja
Meldt forfall: Jacobsen

I tillegg følgende inviterte: Kommunedirektør Erling Strålberg og næringssjef Dag Nyeggen, som på forhånd hadde vært på «bedrifts-tapas» – rundtur for å bli litt kjent med Kvikne, sammen med Kirsten Lund og Egil Ween: Kviknehytta/ Litjvadmoen, Visbook, Circle K, Håndlaget, norgesmesteren i potetdyrking 2019 Stig Rune Stai, FindMy og sauebonde Marit Mjøen, mjølkebonde Arne Ingvar Nymoen, butikken, boligområder og Enan, avrundet med middag på hotellet.

Leder informerte gjestene kort om Kvikne Utviklings formålsparagraf og at styret jobber frivillig.

ORIENTERINGSSAKER:
– FIAS, mobil gjenvinning: Beste tidspunkt for å nå både fastboende, hyttefolk og landbruket er helst i forbindelse med helg. Vi ønsker mobil gjenvinning en gang i måneden gjennom hele året. Er det mulighet for selvbetjent levering med VIPPS-betaling? Tilfeldig hensetting av større gjenstander er uheldig. Vi gir tilbakemelding til FIAS.

– Infohytta ved Circle K: Er nå formelt vår, ifølge mail fra Trond Vingelsgaard, leder for eiendomsavdelingen i Tynset 9.2.2021. KU vil ta opp på et bygdemøte hvordan den kan komme til nytte i bygda.

– Kommuneplanens arealdel: Bygdemøte utsettes til det er mulig å gjennomføre, og frist for innspill settes til 1 uke etter dette. Innspillfristen ellers beholdes til 28.2.

– Strømbruddet 21. januar: Strålberg: Kommunen ble ikke varslet. Det mest alvorlige var at GSM-stasjonene også falt ut, da de ikke lenger har nok batterikapasitet (forbruket har økt). Kommunen må ta høyde for det i sin beredskapsplan. F.eks. trygghetsalarmer må kunne virke også under strømbrudd. Kommunen følger opp dette videre, det er et storprosjekt i fylkeskommunen for å bedre mobildekningen.

– Kviknerabatten på strøm: Strålberg har etterlyst flere ganger, ikke fått noe svar.

– Eierskiftet Tensio-NØK i forbindelse med fiberutbyggingen: Intet nytt under solen. KU foreslår at Strålberg innkaller til et felles møte med alle involverte – han ordner det.

7/2021 Turistinformasjon og -brosjyrer
Vi ser på hva som trengs og hvilke bilder som kan brukes, til neste møte.

8/ 2021 HVORDAN SKAPE ØKT TIL(BAKE)FLYTTING?
Næringsutvikling, ledige boliger/ tomter, promotering av bygda
Strålberg understreker at Nyeggen kommer til å være en viktig person for oss framover. Har vi ideer, så kontakter vi Nyeggen, han kan hjelpe oss med veien videre. Nyeggen er kommunal, Klosser er fylkeskommunalt.
Strålberg sier at arealplanleggingen er et viktig redskap for hvordan bygda skal utvikles, og vi må fokusere på framtida, tenke 20 år fram i tid. Vi må lage gode nok fasiliteter for innbyggerne.
Nyeggen framhever at vi må tenke kreativt og nytt med tanke på å etablere arbeidsplasser og dermed tiltrekke oss tilflyttere. Få fram de gode historiene, ikke fokusere på at det forgubbes. KU bør ha et møte med kommunen for å belyse hva vi ønsker å satse på framover, gjerne sammen med kviknedøler som ikke er i styret.
Turisme: KU mener det må jobbes med Kvikne som destinasjon, det hjelper ikke oss at det blir ensidig fokusert på Savalen. Nyeggen: Det er nok lurt å være en del av destinasjon Røros, men de andre bygdene må få større plass, ikke bare Røros sentrum.
Hva er Kviknes egenart? Naturen. Kulturhistorien (kirke, gruver, Bjørgan etc.). Nyeggen mener naturen er felles for hele regionen, ikke spesielt for Kvikne. Krigshistorie har blitt populært. Man kan lære mye av det som er gjort på Savalen også. Man må gå spissere til verks enn å fokusere bare på natur, jakt og fiske. Strålberg: Man må få penger inn, slik at det skapes arbeidsplasser.
Boliger: Det er vanskelig å få folk til å bygge nye boliger pga. verditap. Strålberg: Husbanken har nye retningslinjer for å gi husbanklån til å finansiere bygging av boliger i grender hvor verditapet er stort i forhold til å bygge i sentrumsstrøk. Han viser eksempel fra Alvdal på hvordan man kan reklamere for ledige boliger/ tomter. Det er viktig med video! (Både sommer og vintervideo). Få ting synbart (hjemmeside, Facebook, Instagram etc.) Prosjektet i Tynset skal settes ut på anbud, de som får oppdraget utarbeider siden. KU må finne kontaktinfo til de som sitter på aktuelle boliger/tomter. Det må være noen som har oppsynsansvar for å oppdatere kontaktinfo (ikke kommunen).

9/2021 Enan
Strålberg: Det er en tillitsutfordring når det gjelder forholdet mellom kviknedøler og kommunen. Sier det er helt utopisk at drifta på Enan skal fases ut, det er ikke et samtaleemne i Tynset kommune. Helse- og omsorgssektoren har et faglig ansvar for å opprettholde et tilbud i kommunen, også på Kvikne. Hvilket tilbud man til enhver tid skal ha, er avhengig av brukerne. Boligstrukturen er annerledes på bygda enn i større tettsted, og faren for ensomhet og utrygghet er større. Dette må det tas hensyn til, i vurderingene av den enkeltes behov for hjelp, sier han.
Han nevner også at en del av boenhetene på og rundt Enan kan være til noen som ikke trenger hjelp i hverdagen, men som ønsker å bo mer sentralt. Kanskje kan det være aktuelt å bygge noen nye boliger til dette formålet – nært opp til Enan – for å sikre et godt sosialt nettverk og lett tilgang til god, ernæringsrik mat etc.? Dette kan gjøres med hjelp fra Husbanken. Andre boenheter kan være tilrettelagt for de som er pleietrengende i mer eller mindre grad.
KU påpeker at det fortsatt er en vei å gå for å gjenopprette tilliten mellom Kviknebygda og helse/ omsorg i kommunen. Brukere og pårørende opplever at det gis signaler om at Enan ikke skal fylles opp – og at et bestemt antall leiligheter skal stå tomme – annerledes enn det kommunedirektøren sier. Gir konkrete eksempler på saksbehandling som ikke er bra. Det bør tas hensyn til den manglende tilliten når saker behandles – bruke tilstrekkelig tid, sørge for god informasjon og god involvering av brukere og pårørende. Dette gjelder også i Enan-saken generelt: Gi bygda mulighet til å la frustrasjonene komme frem slik at man etter hvert kan få lagt dem fra seg, deretter stake ut en vei videre med ekstra sikring og god informasjon slik at man kan erfare at tilliten blir bedre. Må være villige til at dette tar tid. Kan det åpnes for korttidsopphold for de som har hjelpebehov og ønsker å flytte til Enan, da kan man prøve ut og se om det fungerer?
Kommunedirektøren anmodes om å møte de ansatte på Enan så snart som mulig.

EVENTUELT
Ingen saker

Neste møte medio mars – med representant fra KRK tilstede

Møtet slutt 22.30
Eli Estensgård, ref.