Møtereferat 4.september 2019 Minimer

Kvikne Utvikling – styremøte 4.9.2019, hos Stig Jacobsen
Til stede: Stig Jacobsen, Kirsten Lund.
Forfall: Pål Strand, Kåre Kristen Totlund, Bjørn Arve Bekken
Vara til stede: Eli Estensgård, Anne Laila Fossum

 

6/2019-20: Fiber
KU har vært i kontakt med Terje Forseth i Trønderenergi, som har bedt om et møte med NØK
som hovedentreprenør. Eidsiva har kundekontakten. KU har også tatt opp saken med ordfører
Moen, og følger opp videre. Hvis det ikke kommer snarlig progresjon, vil KU invitere
Trønderenergi og NØK til et møte

 

7/2019-20: Gang- og sykkelvei
KU har vært i kontakt med ordfører Moen, som sier at kostnadsoverslag nå er 70 mill. for en
enklere utgave, og at det jobbes med saken. KU tar kontakt med gang-og-sykkelvei-gruppa for
å høre om KU kan bidra i prosessen.

 

8/2019-20: El-sykkel Enan
Siden Enan nå har fått en sykkel, anser KU seg ferdig med engasjementet i saken.
Pensjonistforbundet har ikke vært involvert.

 

9/2019-20: Østerdalsporten
Terje Hylen vil gjerne være med på en profilering av Kvikne. KU kan bistå med å initiere til et
innledende møte, men det er næringslivet selv som må drive det videre, uansett hvor den vil
ligge (enten det er på Kvikne eller på Tynset).

 

Eventuelt
– Orientering om drift av KU’s Facebookside.
– Idémyldring

 

Møtet avsluttet 21.00 Ref. Kirsten Lund