Møtereferat 15.mars 2019
Referat fra styremøte i Kvikne utvikling 15.03.2019

Tilstede: Forfall:
Pål Strand  
Kåre Kristen Totlund  
Eli Estensgård  
Egil Ween  
Inger Grøtli  

 

SAKLISTE:

1/19 Fiber (viser til sak 10/18)
   

Ettersom fibergruppa har fått beskjed om at det Eidsiva man nå skal forholde seg til, har det vært kontakt med Fredrik Backe i Eidsiva.

 

Nedenfor følger innholdet siste i mail fra Fredrik Backe av 13.12.18:

 

Dessverre ikke noen fremdriftsplan klar, men utbyggeren jobber med saken. Krever litt mer planlegging og samkjøring enn ved en normalsituasjon, da vi må arbeide i et annet energiverks sitt konsesjonsområde.

 

Nå så er det planlegging på tvers av kraftlagene som foregår, og en del avklaringer som skal landes før en utbyggingsplan kan effektueres.

 

Uansett er det lite man får gjort med fiber nå de neste par mnd, pga. kulde og vanskelige graveforhold. Så en oppstart for utbyggingen vil først kunne være aktuelt nærmere våren, og at vi bruker tiden nå godt til planlegging slik at vi er klare til å gripe fatt på utbyggingen da tælan går.

 

Om vi ikke høres før den tid, så god jul til dere Kviknedøler!

 

 

Tilskudd til utbygging av bredbånd

Kommunestyret har satt av kr 500 tusen pr. år i årene 2016 til 2019 for å støtte utbygging av bedre bredbånd i kommunen.

21.06.2018 vedtok formannskapet å øke rammen for bredbåndsprosjekter med 1 mill. kr til totalt 3 mill. kr.

 

Det er foreløpig bevilget totalt kr 2,28 mill. til bredbåndsprosjekter.

Støtte er gitt til følgende prosjekter: Tylldalen (kr 200 tusen), Neby/bygda/Aaen (kr 400 tusen), Brydalen (kr 600 tusen), Bangmoen (Kr 100 tusen) og Lonåsen (Kr 100 tusen),

samt tilleggsbevilgninger til Brydalen på til sammen kr 877 tusen. Totalt er det gitt tilsagn om støtte på kr 2,28 mill.

 

Kvikne utvikling avventer Eidsivas utbyggingsplan, og sender en purring til Eidsiva.

 

 
2/19 Salg av kommunale boliger
   

Kvikne utvikling fikk til uttalelse om evt. salg av de kommunale boligene

Haugan II, i Haugan boligfelt og Dobbeltboligen i Ulset boligfelt.

 

Boligene ble vedtatt solgt i Kommunestyret før Kvikne Utvikling fikk anledning til å uttale seg. Etter en del korrespondanse mellom lederen i Kvikne utvikling og Tynset kommune, kom nedenstående mail fra Ordføreren.

 

Hei! Vi vedtok i kommunestyre at salg av boligene på Kvikne kun kan selges etter samråd med Kvikne utvikling. Det er nok derfor Vingelsgård nå sender ut en forespørsel for å høre hva dere tenker. Han inviterer nå til dette samrådet som vi la opp til i vårt kommunestyrevedtak. Så ingenting selges uten deres velsignelse, så jeg mener vi har gjort det slik dere ønsket. Det var i alle fall intensjonen. Så det er viktig at dere nå kommer med tilbakemelding om hva Kviknesamfunnet ønsker, slik at vi har noe å styre mot.

Håper dette bidrar til litt oppklaring omkring saken

 

Pål sender følgende melding til kommunen:

 

Kvikne Utvikling er at den oppfatningen at disse bør beholdes som utleieboliger, og må markedsføres.

 

Kommunen må i første omgang opplyse om at disse boligene er ledig, da det ikke er opplyst noe sted at disse er tilgjengelig.

 

Hvis boligene skal selges, må de selges som boliger, og ikke fritidsboliger.

 

Næringslivet på Kvikne må varsles om at disse boligene er ledig, og hvis de kommer for salg.

 

3/19 Rabattert nettleie
   

Kvikne utvikling har fått henvendelse om subsidieringa på nettleia er falt bort?

 

Ved henvendelse til Trønderenergi fikk vi følgende svar:

Subsidiering er ferdig beregnet, avregnes nå i februar.

 

4/19 Framtidig tjenestestruktur i helse- og omsorg Tynset kommune
   

På oppdrag fra Kvikne pensjonistforening og Kvikne Utvikling har Telemarksforsk utarbeidet en alternativ kostraanalyse.

 

Nedenstående mail med innspill er sendt kommunen i dag.

INNSPILL TIL STYRINGSGRUPPA VEDR. PROSJEKTPLAN – UTREDNING TJENESTESTRUKTUR – HELSE OG OMSORG I TYNSET KOMMUNE 2019.

I forbindelse med prosjektplanen har Telemarkforsk utarbeidet en KOSTRA–og effektivitetsanalyse for Kvikne Utvikling/Levende bygder og Kvikne Pensjonistforening.

Analysen som baserer seg på regnskapsdata for 2017, skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på ulike tjenesteområder harmonerer med kommunenes økonomiske rammebetingelser.

Analysen viser hvordan behovsindeksen – de statlige utjevningsoverføringer -fordeler seg på de ulike sektorer. Den totale overføring til Tynset kommune for 2019 er 34.5 mill, hvorav 32.8 mill. er ”dedikert” helse og omsorg.

Det ser ut til at Tynset Kommune har annen praksis ved kontering på tjenesteområdene innen pleie og omsorg, sammenliknet med andre kommuner. Vi mener derfor at virksomhetsplanen for 2019 – 2022 side 90 kan gi et feilaktig bilde av KOSTRA tallene.

Viser i den forbindelse til vedlagte” KOSTRA-og effektiviseringsanalyse 2017 – pleie og omsorg” – fra Telemarksforsking. De angir også framtidig utgiftsbehov.

Analysen er tilgjengelig som offentlig dokument i kommunens postmottak IP 19/12300 datert 28.2.2019. Den gir et helhetlig bilde av kommunes økonomiforvaltning.

I Stortingsmelding nr. 15 – Leve hele livet -heter det: ”Det forutsettes at kommunen gjennom politisk behandling tar stilling til forslagene i reformen, og beskriver hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt”

Kvikne utvikling/Levde bygder/Kvikne pensjonistforening ønsker å delta i denne prosessen.

 

Åpent møte med helse- og omsorgssjefen avholdes på Enan 27. mars kl. 16:00.

 

5/19 Frivilligsentral på Kvikne
   

En frivilligsentral skal være lokalt forankret, og ettersom den er lokalisert på Tynset, gjelder ikke dette for Kvikne.

 

Det er derfor ønskelig at et tilsvarende tilbud kan etableres på Kvikne.

 

Kvikne utvikling sender en henvendelse til kommunen.

 

6/19 Årsmøtet i Kvikne utvikling
   

Vedtektene er mangelfulle i forhold til undergrupper. Dette bør innarbeides.

 

Forslag til nytt pkt. under § 7: Styret har anledning til å opprette undergrupper i spesielle saker i en begrenset tidsperiode. I forbindelse med evaluering legges det fram en rapport fra undergruppa.

 

Dette legges fram for årsmøtet til godkjenning

 

Årsmøtet avholdes 30. mars på Håndlaget, kl. 15:00

 

 

Inger Grøtli
referent