Møtereferat, 1.juli 2019 Minimer
Kvikne Utvikling – styremøte 1.7.2019, hos Stig Jacobsen

Til stede: Stig Jacobsen, Pål Strand, Eli Estensgård, Kåre Kristen Totlund, Kirsten Lund.
Bjørn Arve Bekken hadde meldt forfall.

1/2019-20: Konstituering av styret.
Stig Jacobsen er valgt til leder på årsmøtet. Styret konstituerte seg slik:
Nestleder: Pål Strand
Sekretær: Kirsten H. Lund
Styremedlemmer: Kåre Kristen Totlund og Bjørn Arve Bekken
1. vara: John Svergja, 2. vara: Eli Estensgård, 3. vara: Anne Laila Fossum
Alle varamedlemmer blir innkalt til møtene heretter.

2/2019-20: Fiber – status og videre fremdrift.
Vi håper det nå er mer penger og politisk vilje slik at flere på Kvikne kan få fiber.
Kvikne Utvikling tar kontakt med Fibergruppa v/ Inger Grøtli for oppdatering, og tar saken videre, med tanke på søknad om tilskudd, og prisforepørsel.

3/2019-20: El-sykkel på Enan.
En sykkel er allerede innkjøpt og tatt i bruk, etter at Enan har fått tilskudd fra Kraftlaget på kr 68.750,-. Vi gratulerer og håper den vil bli mye brukt!
Kvikne Utvikling tar kontakt med Pensjonistforbundet v/ Olav Moen for å høre om de vil søke om midler til en sykkel til, fra andre stiftelser.

4/2019-20: Østerdalsporten – markedsføring av Kvikne.
Siden kommunen har skrinlagt planene om «Østerdalsporten» ved Motrøkrysset, har det dukket opp en idé om vi kan få til noe liknende, men i mindre målestokk – som f.eks. Oppdalsporten.
Bedriftene på Yset oppfordres til å samarbeide for å få til mer/ bedre markedsføring av Kvikne.
Kvikne Utvikling tar kontakt med aktuelle ledere for å diskutere muligheter.
Kvikne Utvikling tar kontakt med www.kvikne.no slik at vi i fellesskap kan dra lasset og evt søke midler for å videreutvikle den allerede veletablerte og godt fungerende infokanalen, og tar initiativ til å få til fellesannonsering når det blir flere ledige stillinger her.

5/2019-20: Eventuelt
– Stig har fått spørsmål om gatelys mot Vollbrua – Kvikne Utvikling har ikke jobbet med det
– Gang- og sykkelvei: Stig tar kontakt med gruppa som har arbeidet med dette, for oppdatering til neste møte
– Facebook-gruppa til Kvikne Utvikling, og Kvikne i Nord-Østerdal: Eli tar ansvar for dette siden Inger Grøtli har gått ut av styret.

Møtet hevet kl 21.15 Kirsten H. Lund, ref.