Møtereferat 6.november 2019 Minimer

Kvikne Utvikling – styremøte 6.11.2019, hos Stig Jacobsen
Til stede: Stig Jacobsen, Kirsten Lund, Pål Strand, Kåre Kristen Totlund,
Forfall: Bjørn Arve Bekken, John Svergja
Vara til stede: Eli Estensgård

10/2019-20: Gjennomgang av styrets arbeid så langt
• Fiber: Vi jobber videre med saken, men det er fortsatt (!) uklarheter omkring hvem
som har ansvar for de ulike delene av prosessene.
• Gang-og-sykkelvei: Kvikne Utvikling kontakter gruppa for oppdatering på hvordan det
jobbes med saken nå
• Østerdalsporten: Kvikne Utvikling kan være med på å tilrettelegge for prosessen, men
bedriftene må selv ta ansvar for å utvikle. Hotellet er interessert i dette på sikt.

11/2019-20: Veien videre
• Kvikne Utvikling kan være en arena for idéskaping. Eksempler kan være møter mellom
flere ulike instanser som ikke naturlig møtes ellers, arrangement med info fra bygda,
bedriftene, idémyldring for ting som kan tas opp mm – allmøter fortrinnsvis i
tidsrommet nov-mars.
• Kvikne Utvikling vil invitere våre lokale politikere til et arbeidsmøte bl.a. om oppfølging
av rapporten fra næringsgruppa, plan for kommunale boliger mm, slik at vi får til et
hensiktsmessig samarbeid.

Eventuelt
• orientering om Facebook-siden som fungerer greit nå
• Kvikne Utvikling tar kontakt med Torgeir om evt utvikling av kvikne.no
• Evaluering av arr. av fest: Arrangementet vellykket, selv om dette ikke er blant våre
vanlige oppgaver. Det hadde vært ønskelig med mer tid til bedre forberedelser.

Møtet hevet 21.00

Kirsten Lund, ref