29.november 2017 Minimer

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne – og Politikergruppa

Møtedato: 29.11.2017 på Vollan, Kvikne

Tilstede: Forfall:
Arne Eggen (leder politikergruppa) Marianne Rønning (Leder Bondelaget, repr. Geitnæring)
Bernt Robert Hansen (næringskonsulent, sekretær for politikergruppa) Cathrine Fodstad
(politikergruppa)
Ibrahima Sesay (politikergruppa) Thor Hansen (repr. Bondelaget/sau)
Kurt Fossum (politikergruppa)  
Jon Tore Dalsegg (politikergruppa)  
Egil Ween (leder Levende bygder)  
Kirsten Lund (vara Kvikne utvikling)  
Stein Olve Nymoen Stai (repr. sau- og potetbønder)  
Kåre Kristen Totlund (repr. Unge bønder/melkprod.)  
Kjetil Frengstad  (Leder Kvikne IL)  
Inger Grøtli (sekretær, Kvikne utvikling)  

 

Agenda

Framdriftsplan for innspill til rullering av næringsplanen i Tynset kommune.

Få konkret ønske fra politikerne om hva de ønsker at denne gruppa kan bidra med.

Politikergruppas mandat

Utvikle arbeidsplasser på Kvikne. Planarbeid.

Ingen budsjetterte midler til denne gruppa.

Kjetil: Skole og barnehage er viktig for utvikling av Kvikne.
Sikre næringene og videreutvikle disse.

Brenner for gang- og sykkelveg langs RV3.

Kåre Kristen:  Viktig å få en avklaring og framdrift på arbeidet. Må ha et prosjekt som kan jobbe med videre utvikling av bygda. Mange muligheter for å søke prosjektmidler. Må ha en person som kan jobbe sammen med kommunen/fylkesmannen og kan dra i trådene/koordinere for å få en felles drift.

Arne: Politikergruppa er avhengig av innspill fra arbeidsgruppa.

Bør kunne legge fram noe i god tid før sommeren.

Stein Ove: Få lys i alle hus, Få ei side på kvikne.no med oversikt over ledige hus, leiligheter, hus til salgs, o.l.

Egil: 380 fritidsboliger på Kvikne. Har kommunen kapasitet til utvidet planarbeid?

Kurt: Tomter lyses ut for salg.  Mistet 5 familier i Helgesgårdfeltet pga. sen planbehandling. Viktig å ta vare på næringene som finnes i bygda.  Oppfordrer gruppa til å videreformidle dette. Sentrumsplan for Kvikne er fra 1982…

Utfordring til arbeidsgruppa: Samordne gruppearbeid – jobbe fram et arbeidsdokument som kan presenteres. Ferdig rapport er ikke målet, men en del av veien til å komme seg videre. Politikerne kan være med å finne løsninger for å nå målene. Lettere å få lånemidler når man har formannskap/kommunestyret med på laget.

Kirsten: Trenger et apparat til markedsføring av bygda. Hva er forskjellen på Næringskonsulenten, Næringhagen, Rådhuset Vingelen?

Bernt Robert : Kommunen kan være med på prosjekter og legge til rette for utvikling/videreutvikling av næringer. Det er allerede lagt ned mye arbeid i flere prosjekter/rapporter på Kvikne, bl.a.:

1. Kvikne 2030
mål og visjoner for livskvalitet i ei levende bygd
·      Forprosjektplan – Revitalisering av småsamfunn

·      Småsamfunnsutviklingsprosjekt av og for Kviknedøler anno 2007

·      Rapport Småsamfunnsprosjekter på Kvikne 2008 – 2018

 

2. Orklautbyggingen ·         Dokumentasjon vedr. Næringsfondet

·         Notat – Orklautbyggingen og Kvikne
Noen av de viktigste tiltak som er gjennomført eller planlagt gjennomført i Kvikne i forbindelse med kraftutbyggingen, eller som har sammenheng med utbyggingen gjennom finansiering eller på annen måte (Tynset kommune 5.11.1981)

 

3. Boligprosjekt Kvikne Presentasjon utarbeidet av Kvikne utvikling og Arbeidsgruppa for boligutvikling på Kvikne – 06.03.2012
4. Nettverk Kvikne Konklusjon:

Ett stor årlig arrangement både sommer og vinter. (fiskefestivalen og vinterfestival, sjekkpunkt Orkelbogen)

5. Næringsutvikling på Kvikne 2017 Utfordringsnotat fra Egil Ween, datert 10.08.17

Konklusjon:

Våre oppgaver:

Kjetil – Må bygges videre på eksisterende næring. Vanskelig å skape nye arbeidsplasser. Tomter og boliger må være på plass, samt at bygda skal være et godt, attraktivt sted å bo.

Kåre Kristen – Enig med Kjetil. Ideelt bør hele bygda si noe om dette. Ønsker å få konkret dato for ferdigstilling av planer.

Arne – Må avklare med Merethe om framdrift. Ting kan skje underveis, men alt bør være klart før budsjettarbeidet starter – kanskje allerede til påske. Vi bør ha et par møter underveis. Viktig å framsnakke bygdene på hvor gode vi er. Optimistisk holdning er viktig.

Stein Ove – Vi må legge en mer spesifik plan, samt få en arbeidsplass til en person som kan jobbe konkret med næringsutviklingen.  Involvere hyttefolk, for der finnes det helt sikkert ressurser.

Kirsten – Avklarende møte på hva vi konkret skal arbeidet med.

Egil – vi må sette opp en møteplan med tidsfrister på det vi må jobbe med. Urealistisk å tro at man kan få gjort noe i den mest hektiske perioden for næringa om sommeren. Vil nok bli arrangert bygdemøter der politikerne blir invitert.

Tar sikte på å få presentert det for politikerne i slutten av mai.

Inger Grøtli
referent