Møtereferat 15.oktober 2017 Minimer

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne – Møtedato: 15.10.2017

Tilstede: Forfall
Egil Ween Kjetil Frengstad
Thor Hansen Marianne Rønning
Kåre Kristen Totlund  
Stein Ove Nymoen Stai  
Kirsten Lund  
Inger Grøtli  

 

Tynset kommune avslo søknaden fra Kvikne utvikling/Levende bygder om tilskudd til å utrede muligheter for nye arbeidsplasser på Kvikne. I stedet oppnevnte kommunen en komite av politikere bestående av Arne Eggen (leder), Jon Tore Dalsegg, Ibrahima Sesay, Kurt Fossum og Per Martin Sandtrøen, til denne oppgaven.

Komiteen ble presentert på bygdemøte i Kvikne samfunnshus. Planen var at resultatet av arbeidet deres skulle inngå i kommunens rullering av langtidsplanene, og være ferdig denne høsten.

Oppsummering etter bygdemøtet 19.04.17
«Egil siterte Kvikne Utmarksråds vedtekter. Der ligger bl.a. «øke allmennhetens interesse for forvaltning av utmark og innmark». Det ligger funksjoner der som ikke er brukt, og som bør bli benyttet.

Vi må gjøre en jobb snarest slik at komiteen kommer i gang med arbeidet sitt og får det inn i kommunens løpende planer.  Levende bygder må få inn flere representanter, og flere fra den yngre garde er forespurt. Egil setter i gang gruppa og lager et strukturert intervju til Kviknedøler. Dette blir et grunnlag som videresendes til komiteen på Tynset.»

                             

 

Dokumentasjon over tidligere arbeid vedr. næringsutvikling på Kvikne:

1. Kvikne 2030mål og visjoner for livskvalitet i ei levende bygd ·      Forprosjektplan – Revitalisering av småsamfunn

·      Småsamfunnsutviklingsprosjekt av og for Kviknedøler anno 2007

·      Rapport Småsamfunnsprosjekter på Kvikne 2008 – 2018

2. Tynset kommunes planer ·      Strategisk næringsplan 2009 – 2014 – vedtatt av Kommunestyret 23.02.2010

·      Strategisk næringsplan 2017 – 2021 (under arbeid)

·      Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 – Vedtatt av Kommunestyret 27.01.15

·      Handlingsplan for Landbruket i Tynset 2011 – 2015

 

3. Statistikk for jordbruket i Tynset 1995 – 2016

 

4. Orklautbyggingen ·         Dokumentasjon vedr. Næringsfondet

·         Notat – Orklautbyggingen og KvikneNoen av de viktigste tiltak som er gjennomført eller planlagt gjennomført i Kvikne i forbindelse med kraftutbyggingen, eller som har sammenheng med utbyggingen gjennom finansiering eller på annen måte (Tynset kommune 5.11.1981)

 

5. Boligprosjekt Kvikne Presentasjon utarbeidet av Kvikne utvikling og Arbeidsgruppa for boligutvikling på Kvikne – 06.03.2012

 

 

6. Nettverk Kvikne Prosjekt støtte av Innovasjon Norge.Prosjekt for felles markedsføring og utarbeiding av opplevelsesturisme på Kvikne. 2012 -2014

 

 

7. Næringsutvikling på Kvikne 2017 Utfordringsnotat fra Egil Ween, datert 10.08.17

Følgende ble drøftet på møtet:

·         Landbruk

·         Utmarksnæring, jakt/fiske

·         Skogbruk

·         Offentlige arbeidsplasser

·         Annen selvstendig næringsvirksomhet

·         Involvere skolen

·         Turistrelatert virksomhet

KVIKNEs sterke sider Utfordringer
·         Levende bygd

·         Barne- og ungdomsskole

·         Mange lag og foreninger

·         Rikt musikkliv (kor, 2 korps, mange band/orkester)

·         Aktivt idrettsmiljø (ski, skiskyting, skyting, fotball, mm.)

·         Jakt-/fiskemuligheter

·         Flere private bedrifter og gründere

·         Aktivt landbruk

·         Ledige boligtomter

·         Ledige hyttetomter

·         Riksvei 3

·         Kollektivtilbudet, offentlig kommunikasjon finnes nesten ikke utenom skolebussen.

·         Fiber

·         Mangler ledige næringsarealer

·         Mangler prosjektmidler for å sette i gang prosjekter (f.eks. jakt/fiske, viltmottak, lokalmat, lokalt øl, mm.)

Ønskelig med veiledning fra f.eks. Næringshagene eller Rådhuset Vingelen for å holde korte temamøter.

Ønskelig med terminliste over møter/kurs fra Næringshagene Røros, Oppdal og Rådhuset Vingelen.

 

Konklusjon:

Kortfattet rapport sendes til politikergruppa med stikkord, med ønske om et møte for å lage en framdriftsplan for innspill til rullering av næringsplanen i Tynset kommune.

Få konkret ønske fra politikerne om hva de ønsker at denne gruppa kan bidra med.

Næringshagen på Tynset inviteres til et infomøte på Kvikne. Egil tar kontakt med dem for videre planlegging.

Inger Grøtlireferent