DIGITALT STYREMØTE I KVIKNE UTVIKLING
GJENNOMFØRT I PERIODEN 18. – 25. JANUAR 2021

På grunn av Corona-restriksjonene ble styremøtet gjennomført digitalt via epost.
DELTAKERE: Kirsten H Lund, Kåre Kristen Totlund, Pål Strand, Jolanta Araja, Stig Jacobsen, Eli Estensgård, Anne Laila Fossum, John Svergja

ORIENTERINGSSAKER:
– Besøk av kommunedirektør og næringssjef: Kommunedirektøren har i epost til Kvikne Utvikling sagt at møte med Enan skal gjøres så raskt som mulig med tanke på Coronaen, vi håper Kvikne Utvikling blir invitert til det møtet. Vi vil invitere kommunedir. og næringssjef til neste styremøte.

– Kviknerabatten på strøm: Vi har foreløpig ikke hørt noe mer etter at kommunedirektøren informerte om at Tensios kontaktperson skulle ta kontakt i løpet av uke 3

– Eierskiftet Tensio-NØK i forbindelse med fiberutbyggingen: Frode Eggestad i NØK har i epost 14.1. informert om at det fortsatt ikke er noen avtale. Eidsiva sier at «avtalen er nesten i boks, men det må gjøres noen viktige avklaringer». Kvikne Utvikling vil sende en henvendelse til ordfører og kommunedirektør med bønn om hjelp til å avklare dette slik at folk på Kvikne kan få et tilbud om fibertilknytning på linje med øvrige beboere i Tynset.
Kan utbygging av det mobile 4G/5G-nettet være en alternativ løsning?

– Samarbeid med KRK vedr tildeling av kraftmidler: Vi vil invitere vår kontakt i KRK til et styremøte i løpet av mars, da søknadsfristen til kraftlagsmidlene sannsynligvis blir i april.

1/2021 Ledige boliger/ tomter
Kvikne Utvikling starter arbeidet med å få kartlagt og synliggjort ledige boliger/ hytter/ tomter, og promotering av bygda. Rammen for arbeidet planlegges klart innen 1. mai.

2/2021 Turistinformasjon og -brosjyrer
Kvikne Utvikling starter arbeid med ny(e) turistbrosjyre(r).

3/2021 Arbeid med kommunens nye arealplan for Kvikne
Planprosessen er nå vedtatt, og vi har fått gjennomslag for flere av våre innspill – det viktigste er at det blir deltakelse av kommunens representant på de lokale møtene, og at møtevirksomhet og frister skal tilpasses Coronasituasjonen.

4/2021 Enan
Kommunedirektøren sa følgende om Enan i epost 6.1.: «Bruken av boliger på Enan skal styres av behovet til brukerne. Dersom utetjenesten ikke har tilstrekkelige ressurser, vil trykket på boligene øke. Og vi vil på sikt bygge opp en økt institusjonalisering. Dette er ikke ønskelig da dette er en utvikling hverken Tynset eller andre kommuner vil ha råd til.
Derimot er det en svært interessant diskusjon om vi skal definere / utvikle nye boliger på Enan for mer funksjonsfriske eldre, men som søker trygghet og fellesskap. Dette vil kunne bidra til at eldre klarer seg selv lengre og redusere trykket på Enanboliger som omsorgsboliger for sterkt pleietrengende. Dette er for så vidt selve essensen i nasjonal tenkning om hvordan vi skal tilpasse oss eldrebølgen.»
KU inviterer til et møte med kommunedirektøren slik at vi får en god dialog omkring hvordan boliger og arbeidsplasser omkring Enan kan brukes mest mulig hensiktsmessig, og hvordan informasjon om dette kan gjøres på en god måte.

5/2021 Økt kapasitet på gjenvinningsstasjon på Kvikne
FIAS har et prosjekt som skal vurdere økt tilgjengelighet for gjenvinningsstasjoner, og innspillet fra Kvikne Utvikling vil bli tatt med i videre vurderinger. KU mener at tilbudet om mobil gjenvinningsstasjon bør økes til 1 g/mnd året gjennom, på et tidspunkt der både fastboende og hyttefolk kan nyttiggjøre seg tilbudet.

6/2021 Innspill til kvikne.no
Den nye siden er oppe og går – vi gratulerer! Vi ønsker at fanen «ny i bygda» kan bli mer synlig på førstesiden – den er en viktig inngangsport for de som ikke kjenner siden fra før!

EVENTUELT
Ingen saker

Kirsten, ref.