REFERAT FRA BYGDEMØTE 23. FEBRUAR 2023

Ca 35 deltok på bygdemøtet som ble holdt etter årsmøtet. Ass. kommunedirektør Amund Aarvelta og leder for helsetjenesten på Tynset Toril Nyhus snakket om beredskap, og litt om bosetting av flyktninger

Kort oppsummering om beredskapen:

Kommunen har ingen blålysfunksjon. Den skal ha oversikt over eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i, eller som kan påvirke kommunen, og særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk samfunnsstruktur. Den skal ha plan for å kunne opprettholde funksjonen hvis uønsket hendelse inntreffer, og varsling av dette.

Det er økt avhengighet av elektronisk kommunikasjon og strøm, sikkerhetspolitisk usikkerhet, logistikk-/ forsyningsutfordringer, klimaendringer, pandemi.

Utfordring med strømbortfall på Kvikne er oppvarming, telenettet, trygghetsalarmer og drift av helsetjenesten, vannforsyning. Eksisterende tiltak er nødstrøm på Enan og rutiner for bortfall av trygghetsalarmer. Nye langsiktige tiltak er påtrykk på nettselskaper for å forebygge strømbrudd, og påtrykk på telekom for å bedre kapasitet på nødstrøm for basestasjoner. Kortsiktige tiltak er å «stramme opp» kommunikasjonslinjene ved bortfall av strøm (det går nå via statsforvalteren), etablere en kommunal kommunikasjonssentral ut av Kvikne (f.eks satellittelefon) og bekjentgjøre det, øve på scenario og rette svakheter.

Husk egen beredskap: Mat, vann, brensel, kokemuligheter…

SISTE NYTT: Aarvelta sier i mail 24.3. at «Satelittelefon er underveis» !

Psykisk helse – hvordan opplever/ håndterer vi kriser?

Det er ingen fasit, vi takler utfordringer ulikt. Kommunen har et kriseteam som kan kontaktes hvis man trenger hjelp.

Hva hvis du ser at naboen sliter? Hva ville du satt pris på selv? Be på kaffe, stikk innom, ta en telefon, gi et klapp på skuldra eller en klem – det trenger ikke være så mye!

BOSETTING AV FLYKTNINGER

Aktuelt etter påske, ukrainske barnefamilier, påkrevet med å få i orden løsning på boliger, kompetanse (språk, miljøarbeider, lærerressurser), praktiske forhold som plass og logistikk for aktiviteter.

Det er en mulighet og en oppgave for Kviknesamfunnet, avhengig av samspill med frivilligheten!