STYREMØTE 16. januar 2023 Asplund kl 19.30.
TIL STEDE: Kirsten H Lund, Frode Flaa, Pål Strand, Eli Estensgård, Kåre Kristen Totlund
Meldt forfall: Gjertrud Øien, John Svergja, Anne Laila Fossum

ORIENTERINGS/ OPPFØLGINGSSAKER:
Busstilbudet: Mail sendt 16.5. til Innlandstrafikk og Trønderbilene om busstilbudet på Kvikne, fått
svar fra Innlandet fylkeskommune 15.12.: Ingen endringer, ei heller mulighet for å bli med
skolebussen fra Tynset da må ungene ta trondheimsbussen. Fylket behandlet saken i oktober, de
ønsket ikke å redusere tilbudet, og skal jobbe med dette i vår. Vi tar kontakt med kulturskolen og
hører hvilke dager det er elever der, for om mulig å få flere flexruter i alle fall.
Arealplan opprinnelig og justert plan er ikke i rute. Formannskapet vedtok 19.1. at arealplanen
for Tynset kommune (som også omfatter oss) skal være ferdig 1.3.2024
Vedr prisnivå i butikken: Møtetidspunkt fastsatt, vi håper å få reelle tall på prisnivået her og i de
større butikkene.

01/2023 Bygdemøte i vinter
Avholdes 23. februar, årsmøte samtidig i samfunnshuset. Tema er beredskap kommunens
ansvar med særlig vekt på varsling, og hverdagsberedskap omtanke for hverandre når det er
mange kriser som rammer.

02/2023 Bosetting av flyktninger
22.12. telefon fra ass. komm.direktør Amund Aarvelta som lurte på om Kvikne Utvikling hadde
oversikt over mulige boliger for bosetting av flyktningefamilier. Har vi plass til nok, kan det bety
flere på skolen og arbeidsplasser for å lage et lokalt opplegg for flyktningene har vi en plan kan
det f.eks bety bosetting først etter sommerferien, men naturligvis gjerne før.
Kommunestyret skal behandle saken i januar. Vi har gitt tilbakemelding om at vi synes dette er
spennende, og gjerne vil bistå med formidling av informasjon hvis det er behov.
Oppdatering: Kommunestyret vedtok 24. januar at kommunen skal bosette 80 flyktninger.

Eventuelt
Årsmøte: 23. feb, bygdemøtet, Kviknerabatten strøm tas opp som egen sak. Saker til
årsmøtet må være styret i hende senest 1. februar

Møtet slutt 21.10
Kirsten, ref