Møtereferat 4.desember 2018
Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder 04.12.2018

Tilstede: Forfall:
Pål Strand Egil Ween
Kirsten Lund Bjørn Bekken
Kåre Kristen Totlund  
Eli Estensgård  
Inger Grøtli  

 

SAKLISTE:

10/18 Fiber
  Her skal det mye til for fibergruppa å holde tunga rett i munnen… (viser til vår sak 7/18)

Kasteballen fortsetter, og nå er den overlatt fra Trønderenergi til Eidsiva.

Etter å ha fått en kontaktperson i Eidsiva, viser vi til nedenstående oppsummering fra telefonsamtalen 10. oktober :

 

Som du orienterte om i telefonen, er dere igang med en plan for fiberutbyggingen på Kvikne.

 

Punkter jeg noterte under samtalen var:

 • Eidsiva er nå kommet til en løsning med Trønderenergi om at det er Eidsiva som skal foreta den videre fiberutbyggingen på Kvikne. 
 • Eidsiva er nå igang med å utarbeide en plan for å kartlegge utbyggingsområdene, samt kostnadsoverslag for videre fiberutbygging på Kvikne.
 • Eidsiva samarbeider med Telia, breiband.no og ICE og utreder mulighetene for bruk av masta på Nonshaugen da det allerede går en høyspentkabel opp dit.
 • Dugnadsfiber (jfr. Tylldalsprosjektet) kan bli aktuelt for å få realisert prosjektet snarest mulig. Dette må Eidsiva komme tilbake til når det er klart hva som trengs for å få fortgang på utbyggingen.
 • Tilkobling til fiber ligger på rundt 10.000 kr hos Eidsiva.
  Kvikne utvikling er av Kvikne-Rennebu kraftlag forespeilet 5.000 kr for denne tjenesten, og det er dette som er utgangspunktet for interessentene som har meldt seg på fiberlista. (Alle skal betale samme sum, uansett hvor de bor på Kvikne) KRK mente også fiberen skulle være påkoblet til jul i 2017…
 • Kvikne utvikling stiller seg til tjeneste når det gjelder å bistå med interesselister, kartlegging, finne ut om eiendommene er bolig- eller fritidsbebyggelse, mm. 
 • Du ble orientert om at det allerede er hengt opp fiberkabler etter gatelysene oppover Grøtliveien, og flere steder er det kveiler som bare venter på å bli koblet på fiberen. Mange Kviknedøler er frustrert over det i et år har hengt kveil bare noen få meter fra boligene deres.
 • En representant fra Eidsiva Brebånd informerte om Eidsivas rolle i fiberutbyggingen på Kvikne i bygdamøte 10.11.2014. Der ble det dessverre skapt store forventninger da det ble opplyst om at det tas sikte på å starte utlegging av fiber til nye kunder på Kvikne våren 2015.

Kvikne utvikling ser fram til et positivt og konstruktivt samarbeid i tiden framover og håper på at det kan bli fiberjulegave til mange Kviknedøler denne jula. 

 

 

Etter å ha purret på saken hos Eidsiva den 27. november, mottok vi følgende svar fra vår kontakt:

 

Jeg har et møte med Nord Østerdal Kraftlag (NØK) torsdag kommende uke, regner med jeg har litt mer og bedre oversikt omkring hvordan vi jobber videre med fiberbredbånd til Kvikne-område etter det møte.

Kan gi deg en oppdatering da jeg har fått snakket med NØK.

 

 

Pål sjekker med kommunen om det gjenstår kommunale midler som er øremerket fiberutbygging.

 

 
11/18 Salg av kommunale boliger
  Kvikne utvikling har fått til uttalelse om evt. salg av de kommunale boligene

Haugan II, i Haugan boligfelt og Dobbeltboligen i Ulset boligfelt.

 

Kvikne Utvikling er at den oppfatningen at disse bør beholdes som utleieboliger, og må markedsføres.

 

Kommunen må i første omgang opplyse om at disse boligene er ledig, da det ikke er opplyst noe sted at disse er tilgjengelig.

 

Hvis boligene skal selges, må de selges som boliger, og ikke fritidsboliger.

 

Næringslivet på Kvikne må varsles om at disse boligene er ledig, og hvis de kommer for salg.

 

Pål sender en uttalelse til Tynset kommune.

 

12/18 Resultat av arbeidet i Politikergruppa.
  Rapporten skal behandles i desember/januar.

Vi trenger en person som kan «selge» Kvikne. Det er ønskelig med en prosjektstilling til dette formålet. Pål tar kontakt med Kurt og hører hvor saken står i kommunen. Det tar tid med en slik prosess, og det haster med å sette denne i gang.

Kåre Kristen tar kontakt med Utmarksrådet for et evt. samarbeid, samt sjekke hvilke midler det kan søkes på.

 

13/19 Rv3.no
 
 • Den grønne snarvei
 • 45 minutter raskere Oslo-Trondheim

Nettstedet er tenkt langt ned, men det søkes etter personer/ildsjeler som vil være med og drive det videre.

 

Kvikne Utvikling har fått henvendelse, om det er noen som er villige til å være med i styret og utvikle nettstedet.

 

Det er ønskelig å få en representant fra Kvikne i styret.

 

Vedtekter for RV3 – Den grønne snarvei §1 Formål: Foreningen «RV3 –  Den Grønne Snarvei» har som formål å (1) synliggjøre RV3 som en  snarvei mellom nord og sør og (2) synliggjøre medlemmenes  opplevelses-, aktivitets- og overnattingstilbud langs strekningen  overfor nåværende og fremtidige brukere av RV3. §2 Foreningens  oppgaver: Foreningens oppgave er i hovedsak å iverksette felles  markedsføringstiltak for bedriftene langs strekningen, herunder: –  opprette og vedlikeholde en felles nettportal for medlemmene rettet  mot turister som vurderer å besøke området – iverksette og  vedlikeholde felles tilstedeværelse på kontaktpunkter som Facebook,  Tripadvisor, Tellus-databasen og Google Maps – produsere og  distribuere et felles kart over strekningen som synliggjør medlemmene  og andre punkter av interesse for turistene – utvikle et designelement  som kan plasseres i medlemmenes e-postsignaturer og nettsider 

 

Saken legges ut på kvikne.no og interesserte bes ta kontakt med Pål Haugen Strand, tlf. 924 10 800

 

14/18 Prosjekt til digital markedsføring
  Kvikne utvikling tar kontakt med kvikne.no for evt. samarbeid vedr. digital markedsføring av Kvikne. Viktig at oversikt over ledige boliger blir lagt ut på denne kanalen.

 

 

Inger Grøtli
referent