Møtereferat 14.juni 2018
Referat fra styremøte i Kvikne utvikling og Levende bygder 14.06.2018

Tilstede: Forfall:
Pål Strand Kåre Kristen Totlund
Bjørn Bekken  
Egil Ween  
Kirsten Lund  
Inger Grøtli  

 

SAKLISTE:

1/18 Konstituering av nytt styre etter valget i Årsmøtet 26.03.18
  Pål Haugen Strand (leder) John Svergja (vara)
Bjørn Bekken (nesteder) Eli Estensgård (vara)
Kirsten Lund (styremedlem) Hilde Rønning (vara)
Kåre Kristen Totlund (styremedlem)  
Inger Grøtli (sekretær)  
 

Øvrige

Torgeir Svergja (kasserer)
Per Bjørsagård og Heira Stai (revisorer)
Hans Kaspar Bjørsagård og André Granvold (valgkomite)

 

2/18 Nytt varamedlem til Stiftelsen Vollan
  Bjørn Bekken ble valgt.

 

3/18 Elsykler til Enan
  Avslag på søknaden til Sparebankstiftelsen.

Søknadene til Thonstiftelsen og Gjensidige avgjøres i september.

 

4/19 Rapporten om «Etablering av nye arbeidsplasser på Kvikne»
  06.06.18 ble den endelige rapporten oversendt til Tynset kommune v/Komiteen for kultur og idrett ved leder Arne Eggen med følgende oversendingstekst:

 

Vedr. rapport «Etablering av nye arbeidsplasser på Kvikne»

 

Kvikne Utvikling/Levende Bygder nedsatte i 2017 en arbeidsgruppe for å kartlegge mulighetene til å få flere arbeidsplasser på Kvikne. Gruppa la fram et utkast til slik rapport på bygdemøte 15.04.18. Reaksjonene som fremkom på dette møtet ble tatt med i den endelige rapporten som ble ferdigstilt ultimo mai 2018, og som hermed oversendes.

Rapporten går også til styret i Kvikne Utvikling, som rette instans for videre tiltak.

 

På vegne av arbeidsgruppa takker jeg Komiteen for kultur og idrett for konstruktivt samarbeid, og håper at rapporten kva være til hjelp i Deres politiske arbeid for å videreutvikle næringslivet i Tynset kommune, og fremme den lokale sysselsettingen på Kvikne.

 

 Egil Ween- for Levende Bygder

 

Den endelige rapporten legges ut på kvikne.no sammen med dette referatet.

Les rapporten her: 2018 Rapport næringsutviklingsgruppa.pdf

5/18 Prosjekt til digital markedsføring
  Kvikne utvikling tar kontakt med kvikne.no for evt. samarbeid vedr. digital markedsføring av Kvikne.

 

6/19 Oversikt over ledige boliger, samt eiendommer til salgs på Kvikne
  Kvikne utvikling har fått en oversikt fra kommunen over kommunale boliger.

Kvikne utvikling tar kontakt med kvikne.no for å få en egen side med oversikt over alle ledige boliger, mm.  Kartlegge kostnadene med slik markedsføring.

 

7/18 Fiber
  Kvikne-Rennebu Kraftlag lovte at fiblertilknytningen skulle fortsette selv om Trønderenergi overtok kraftlaget etter 1.1.2018. Vi registrerte ingen framdrift, og etter siste purring – denne gangen til Trønderenergi, fikk vi til svar at saken var blitt «avglemt». De hadde ikke fått oversendt «forpliktelseslisten» fra Kraftlaget, og ba nå om å få den oversendt på nytt.

 

Fibergruppas oppdatering pr. 5.6.18 til Trønderenergi lyder som følger:

 

For det første er vi veldig glad for at dette blir tatt tak i.

 

Jeg vet ikke hvor kjent du er med fiberutbyggingshistorien på Kvikne, men kort:

 

  • Eidsiva har trukket fiberkabel langs hele Kviknebygda.
  • En avtale mellom Eidsiva og Kvikne Rennebu Kraftlag (KRK) finnes, som går på at KRK står for den fysiske trekkingen av fiber ut til husstandene, primært på sitt stolpenett. Vi kjenner ikke alle detaljer i denne avtalen.
  • De som allerede er koblet på, har betalt et installasjonsgebyr på kr. 5 000,-.
  • Kvikne Utvikling har etablert ei egen ‘fibergruppe’, som bl.a. jobber for å få flest mulig til å investere i fiber til sitt bosted/fritidshus.
  • Fibergruppa har laget ei ‘forpliktende liste’;- ei liste over personer som har forpliktet seg til å bestille, under forutsetning av at installasjonen ikke overstiger kr. 5 000,-.
  • Lista er oversendt KRK, og er gruppert geografisk slik at det skal forenkle planleggingen av utbyggingen.

 

Kjetil Asphaug kan nok gi deg flere opplysninger.

 

Selv om en del på Kvikne nå har fått fiber installert, er det mange som fremdeles venter. Vi i Kvikne Utvikling har også vært noe frustrert over at det ikke har vært bedre framdrift enn det har vært.

Det vil være litt av en ‘Hurra-sak’, om vår overgang fra KRK til Trønderenergi skulle resultere i at alle på lista vår nå får fiber om kort tid! 😊

 

Vedlagt ligger siste versjon av ‘forpliktendelista’.

 

 

Bjørn Bekken oppsøker Asphaug hos KRK for å få ajourført forpliktendelista da vi er kjent med at noen på lista allerede har fått fiber.

 

8/19 Vollan
  Ingen driftsmidler. Hvamstad har ambisjoner om å gjøre dette til et «senter». Vollan ligger ikke under museene i Nord-Østerdalen.

Det er sendt inn søknader om tilskudd til kapellet, klekkeri og servicebygg (toalett/garderobe)

 

 

9/19 Gang-/sykkelveg
  20. juni skal ordføreren ha møte med statssekretæren. En representant fra gang-/sykkelveg-gruppa bør være med.

 

  Neste møte i slutten av august. Pål sender innkalling.

 

Inger Grøtli
referent