Møtereferat 26.01.2018
 

 

Referat fra møte i Levende bygder/arbeidsgruppa for nærings-utvikling på Kvikne – Møtedato: 26.01.2018

Tilstede: Forfall
Egil Ween Stein Ove Nymoen Stai
Kåre Kristen Totlund Kjetil Frengstad
Thor Hansen  
Kirsten Lund  
Inger Grøtli  

 

Utfordringsnotat fra Egil ble sendt ut i forkant av møtet og innspillene fra medlemmene ble diskutert

Møtene så langt har vist at det er enighet om at vi først og fremst må satse på å utvikle flere arbeidsplasser i forhold til primærnæringene, særlig i forhold til husdyrbasert jordbruk. Videre ønsker man å sikre offentlige arbeidsplasser (skole, helse og omsorg), sikre vekst av gründerbedrifter og servicebedrifter (handel, entreprenørvirksomhet/ -skap, bygg), og vurdere muligheten for stedegne nisjeprodukter og kortreist mat. Hvilke muligheter for næringsutvikling medfører Riksvei 3?

Gruppa arbeider med å lage en oversikt over situasjonen i primærnæringene på Kvikne. Stikkord:

Jordbruk melkeproduksjon –  ku / geit
kjøttproduksjon –  storfe/sau-ull/skinn
poteter
fôrproduksjon
annet?
 
Skogbruk tynning
drenering
gjødsling
planting
virkeavvikling
arealvalg – forhold til beite/annen utmarksnæring
samordning av skogsdrift i forhold til utmarksnæring?
juletreproduksjon?
 
Utmarksnæring jakt- fiske: vilt/kjøttproduksjon / utleie
  viltpleie – settefiskproduksjon
oppdrett – fisk (røye etc)
 
Gårdsturisme besøksgård
  samarbeid mellom flere bruk?
 
 

 

 

 

Andre tiltak som kan kartlegges? Vurderer de å utvide – hva skal til for at du skal etablere noe nytt?

–          Snekkere

–          Andre håndverkere

–          Find my

–          Visbook

–          Anne Gerds flatbrød

–          Kviknehytta

Enkeltmannsforetak

 

LEGGE TIL RETTE FOR NÆRINGSUTVIKLING:

Boligtomter må klargjøres og lyses ut!

Vi må få midler til å reklamere for ledige byggeklare tomter. Næringskonsulenten?

Fiber – lokaler!

 

STIKKORD FOR VIDERE ARBEID:

Få med bedriftene på Kvikne – møte avholdes for prosjektsamarbeid. Forankring hos bedriftene.

Utmarksrådet som samarbeidspart.

Pressemelding fra Levende bygder:  tomter – skole – barnehage.

Status på alle ledige tomter.

 

Inger Grøtli
referent