Dette er ett innlegg fra Kvikne Menighetsråd.

Vi trenger kandidater til nytt menighetsråd.

Vi har ennå ikke lyktes med å få nok kandidater til nytt menighetsråd.

Situasjonen er alvorlig.

Konsekvensen er at Kvikne kan bli lagt under Tynset MR.

En slik forandring vil være uopprettelig og et stort tap for Kvikne som lokalsamfunn.

Det er vi, bygdefolket, som har nærhet til våre lokale tradisjoner knyttet til kirka og kirkegården.

Pr i dag har Kvikne fortsatt lokal kirketjener, lokal klokker og lokalt menighetsråd. Vi håper dette kan fortsette.

Kviknekirka er en kulturskatt,

vår felles stolthet og vårt felles ansvar.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Dagens menighetsråd består av:

Egil Ween- Kjetil Frengstad- Jan Haugan-Kari Beate Bjørsagård- Anne Inger Stai- Jorid Knudsen Stai. Soknepresten er fast medlem.

Vara:

Conrad Scharer- Camilla Stai- Kjell Olav Nymoen- Geir Atle Bobakk- Solfrid Storli.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kvikne menighetsråd skal ha 6 medlemmer + vara. Soknepresten er fast medlem.

Valgbar .:

¤ Fylt 18 år ¤ Medlem i Den norske kirke. ¤ Står i det kommunale manntall

………………………………………………………………………………………………………………………..

En raus og inkluderende folkekirke , for alle.

Kirka er en viktig møteplass gjennom hele livet, både i glede og sorg.

Det er her vi samles til seremonier for de store merkedager i livet;

dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Gudstjenester og konserter.

Det er også hit vi bringer våre kjære til deres siste hvilested, og vi ønsker å gjøre dette til et vakkert minnested.

Det er her vi møtes for å markere høytider og 17.mai

Hele vår kultur har sin opprinnelse i de kristne grunnverdier.

Menighetsrådet har som oppgave å ta vare på denne kulturen, våre lokale tradisjoner og videreføre dette tilkommende generasjoner.

MR jobber med saker vi alle på ett eller annet tidspunkt må forholde oss til, fra vugge til grav. Dette er folkekirken.

Arbeidsfeltet omfatter også selve kirkebygget og uteområdet,

vedlikehold, utvikling og forbedringer.

På bakgrunn av dette ønsker Kvikne Menighetsråd å gå tilbake til 4 repr i MR:

Denne endringen må godkjennes av menigheten.

Innsigelser må være oss i hende innen man 20.mars til

kvikne.menighet@gmail.com

Håper den som bli spurt sier JA!