Protokoll fra styremøte 24.april 2019 Minimer

Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Andre:
Referent:
Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 13.19 – 17.19
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Dato: 24.04.2019 kl. 19.30

Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer
Sekretær: Kristin L Austvik

Sak 13/19 Referat fra styremøtet 01.04.2019
Styremøtet 01.04.2019. Referatet fra møtet er utsendt.
Vedtak: Referat fra styremøtet den 01.04.2019 ble godkjent av de frammøtte.

 

Sak 14/19 Budsjett 2019
Steinar og Kristin har utarbeidet et forslag til budsjett som ble framlagt i møtet.
Vedtak: Budsjettet ble godkjent av de fremmøtte.

Sak 15/19 Prosjektgjennomgang og prosjektvurdering
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til
formålet. Steinar Munkhaugen har utarbeidet et prosjektvurderingskjema som skal benyttes for alle prosjekter i framtida.
Prosjekter pr. 2019:
• Lekestueprosjektet v/Per Hvamstad
Den nye kopien skal monteres og males i løpet av sommeren (uke 22-23). Per Hvamstad har hatt kontakt med Kvikne skole og Per Roger Bekken om maling og vil forsøke å få med noen på monteringa. Dokkestua skal være klar til 22. juni da det er planlagt åpning av Vollan for sommersesongen. Ola foreslo at den nye dokkestua kan plasseres ved Lossiuslåna, ved bærbuskene om man rydder og gjør litt plass for den her.
Hvor den opprinnelige dukkestua skal monteres opp må avklares. Den gamle dukkestua skal innredes med gamle leker, og den nye skal innredes med nye leker som kan brukes.
• Brua (råteskade) v/Per Hvamstad
Vi venter fortsatt på rapport fra Ola Grønn-Hagen.
• Ferdselsvegprosjektet v/Per Hvamstad
Hyttbakk skal engasjeres også i 2019 til dette prosjektet. Det skal være ei befaring med nasjonalparkforvalter og nasjonalparkstyre 14. juni hvor man skal gå deler av ferdselsvegen.
• Bildespill v/Per Hvamstad.
Det har vært noen utfordringer med dette arbeidet, men det jobbes videre med å få det ferdig.
• Sør-samisk utstilling v/Per Hvamstad
• Det har vært noen utfordringer med dette arbeidet, men det jobbes videre med å få det ferdig.
• Presentasjon av Norges eldste bok
Olav Strand har fattet interesse for Norges eldste bok, Kvikne-Psalteriet (David-salmene), og har lagd en flott presentasjon av boka som han vil gi til Vollan. Presentasjonen vil vises på en smartskjerm og inneholder også en del om historien til Vollan som Kristin har hjulpet Olav med å få på plass. Kristin foreslår at presentasjonen (smartskjermen) plasseres i første etasje i Lossius-låna, i det nordligste rommet. Det er i Lossius-låna det er flest besøkende og det er også her det er kulturhistorie, mens nasjonalparksenteret har mer fokus på natur.
Litt om boka: Boka er skrevet sent i det 12. århundre og bundet inn i første halvdel av det 13. århundre. På forsiden av boka står det skrevet i runeskrift «Kvikna kirkja á mik» som betyr «Kvikne kirke eier meg». Resten av boken er skrevet på latin. Boken er for øvrig digitalisert og gjort tilgjengelig for alle her: tinyurl.com/eldstebok

Sak 16/19 Mulige arrangementer sesongen 2019 og åpning av Vollan
Per Hvamstad foreslo i møte av 1.4 åpning av Vollan den 22. juni med tema barndom på Kvikne i 1850-åra og nå. Det tas sikte på et samarbeid mellom skola, husfildslaget, fotoklubben og Vollan med utstilling, kåseri og aktiviteter. Presentasjonen av Norges eldste bok vil også være klar til da. Per har søkt midler fra Tynset kommune for dekning av utgifter denne dagen.
Den 11 juli er det planlagt en gruvehistorisk vandring med Bjørn Ivar Berg fra Bergverksmuseet på Kongsberg og det er søkt Tynset kommune om støtte til dette.
Filmframvisning av «Prognose Innerdalen». Vi prøver å få til en filmkveld med skjenkebevilling i løpet av sommeren der «Prognose Innerdalen» vises i nasjonalparksenteret.
I 2019 er det ballblomsten det er fokus på under villblomstens dag. Per Hvamstad foreslår å ha et arrangement i forbindelse med dette, evt. kan dette tas den 22 juni under åpninga.

Sak 17/19 Eventuelt/orienteringer
1) Neste møte satser vi på blir den 23.9. kl. 19.00
2) Dato for dugnad, Kristin setter dato for dugnad og kaller inn styret og lager oppslag på Kvikne.no mm.
3) Vedlikeholdsfond. Det settes av rundt 200.000 til de kommende 2 åra til vedlikehold, resten av fondet settes inn på høgrentekonto.
4) Vannlekkasje og forsikringer. Den mulige vannlekkasjen i kjelleren kommer kanskje av at et avløpsrør var tett noen dager i vinter, og at vann da kan ha lekket ut av røret og ned i gulvet/taket i kjelleren. Det ser ikke ut for å ha lekket noe mer vann siden da. Vi avventer og ser an om det kommer mer fukt før vi eventuelt gjør noen tiltak.
5) Forollhogna nasjonalparkstyre skal ha møte på Vollan den 10. mai. I det møtet kommer også Olav Strand og vi vil forsøke å få montert opp presentasjonen av Norges eldste bok.