Protokoll fra styremøte 13.februar 2019 Minimer

Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Ola Rønning, Steinar Munkhaugen, Egil Ween, Per Hvamstad, Kristin L Austvik

Fraværende medlemmer:
Anne Laila Fossusm
Møtende varamedlemmer:
Andre:

Referent:
Kristin L Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 1.19 – 7.19
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Dato: 13.02.2019

Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer
Sekretær:

Sak 1/19 Referat fra styremøtet 27.11.2018
1) Styremøtet 27.11.2018
Referatet fra møtet er utsendt. Det var ingen kommentarer til referatet. Referatet godkjennes av de fremmøtte.
2) Forollhognakonferansen 28. jan 2019 Ålen
Per Hvamstad fortalte kort om innholdet i konferansen, som ble arrangert av Nasjonalparkstyret for Forollhogna, hvor det var godt oppmøte fra bygdene omkring Forollhogna nasjonalpark. Her ble et prosjekt som Stiftelsen Vollan gård har ansvar for presentert. Prosjektet går ut på å kartlegge den gamle pilegrimsleia gjennom Kvikne og utføres i praksis av arkeolog Vegard Hyttbakk. Prosjektet finansieres av Forollhogna nasjonalparkstyre og er en del av det større prosjektet «Det hele fjellet» i regi av nasjonalparkstyret.
Den tidligere kartlegginga av samiske kulturminner i Forollhogna hvor også Stiftelsen Vollan gård var involvert, ble også presentert, dette av arkeolog Mattis Danielsen.
Vedtak:
Stiftelsen, ved styreleder og daglig leder, tar et møte med ordfører i Tynset kommune om en henvendelse til Forollhogna nasjonalparkstyre angående informasjonssenter for Forollhogna nasjonalpark.

Sak 2/19 Styrets sammensetning og konstituering
Kristin engasjert som daglig leder, Caspar Schärer er vararepresentant.
Vedtak:
Kristin fortsetter å fungere som styremedlem i tillegg til daglig leder.

Sak 3/19 Regnskap
Vedtak:
De 42.000 som er gitt av Kvikne bygdekvinnelag og husflidslaget flyttes over til kontoen «kulturminner» og øremerkes stoler i kapellet. Konto for stiftelseskapital settes til sitt opprinnelige beløp; 255.000,-. Det overskytende føres over på konto for drift.
Konto 3602, som gjelder utleie av kontor til Kvikne utmarksråd, reguleres opp. Daglig leder tar en gjennomgang med Eidsiva om kostnadene til internett som virker veldig høye.

Sak 4/19 Vedlikehold og utbedringer 2019
1) Utbedring av kjøkken og innkjøp av ny oppvaskmaskin- orientering om ståa her
Ola og Kristin har sjekket litt priser og gjort en avtale med Cirkle-K Kvikne, som også skal ha ny oppvaskmaskin nå, om å bestille sammen. Denne maskina koster rundt kr 20.000,-.
Vedtak:
Utlegget til utbedring av kjøkken i 2019 legges på drift.

2) Lys i kjelleren- orientering om ståa her
Ola og Eivind Rønning har sett på lysene i kjelleren som ikke fungerte og har ordnet noen av disse. Det viste seg imidlertid at det var vatn i en av lyskuplene, så det er antageligvis en lekkasje et sted som må sjekkes opp så snart som mulig.
Vedtak:
Utbedring av himling og stopping av eventuell lekkasje gjøres med det aller første.

3) Male og kitte ferdig vinduer i Lossiuslåna
Vedtak:
Dette arbeidet utføres av sommerverten i 2019.

4) Male og skifte råttent treverk i klokketårn stall
Vedtak:
Ola Rønning settes på denne saken.

5) Male tak på garasje
Vedtak:
Dette arbeidet utføres av sommerverten i 2019.

6) Brannhydrant
Det er søkt Fylkeskommunen om midler til dette i 2019. Mulig skulle også kulturrådet vært søkt. Per Hvamstad sjekker opp dette.

7) Utvidelse av P-plass
Vedtak:
Ola Rønning får oppdraget med å utføre arbeidet med utvidelse av P-plassen.

8) Utbedring av løa i stallen, skifte tømmer og legge golv (Kviknehytta skal levere pris)
Vedtak:
Vedlikehold og utbedring av stallen må forsøkes løst på en rimeligere måte enn prisoverslaget fra Kviknehytta. Per Hvamstad og Ola Rønning drøfter dette med Gjermund Rønning/Kviknehytta.

9) Inngangsparti / handicap mulighet på WC, sjekker med Kviknehytta
Vedtak:
Gjermund Rønning/Kviknehytta leverer prisoverslag på dette.

10) Brua
Per Hvamstad har snakket med Norconsult som skal levere tilstandsrapport for brua.

Sak 5/19 Prosjektgjennomgang
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til
formålet.
1) Ferdselsvegprosjektet
a. Rapport 2017-18 sendes ut PHv/Eli Nisja
b. Opplegg 2019, bevilget: 75.000,-. Dette prosjektet går til 2020 og det er gitt tilsagn om kr 75000,-/år som utbetales etterskuddsvis hvert år når utgifter er dokumentert.
c. Møte med Pilegrimssenteret på Dovre/Hjerkinn 4. feb 2019.
d. Informasjonsmøte, grunneiere, interessenter uke 13-14
2) Lekestueprosjektet
a. Ikke avsatt penger. Montering: anslagsvis 25000,- samarbeid med Meskano. Maling Fortidsminneforeningen / Kulturminner for alle, samarbeid Kvikne skole og Per R. Bekken, Innredning: Tigge / gaver
b. Den nye: Plassering/montering, maling, innredning / utstyr
c. Den gamle: Plassering/montering, innredning /utstyr
Vedtak:
Per Hvamstad søker midler om montering av den gamle dukkestua. Nærmere plassering av dukkestua bestemmes til våren og søkes gjennomført så rimelig som mulig og aller helst i forbindelse med dugnaden i mai.
3) Samisk utstilling Svartsjøen. Forollhogna nasjonalparkstyre har engasjert et firma i Dalsbygda for å gjøre noen utbedringer ved infopunktet ved svartsjøen. Det var en befaring på senhøsten med dette firmaet, nasjonalparkforvalter og grunneier. Det er ikke kommet noe konkret forslag foreløpig.
4) Bildespill. Her har det ikke skjedd noe mer i 2018.

Sak 6/19 Drift 2019
1) Driftsgrunnlag, avklaring, omfang
2) Opplegg sommeren 2019
a. Nasjonalparkvert, midler fra Direktoratet
Vedtak:
Drift av Vollan sommersesongen 2019 blir tilsvarende som i 2018. Daglig leder tar kontakt med aktuell sommervert.
b. Sesongåpning 22.juni: Lekestuene ferdig
c. Åpningstid 22/6-4/8, lør/sønd i juni og aug, i juli tirs/ons-sønd
d. Arrangement: Uke 13/14 Ferdselsvegmøte, 22 juni åpning av lekestua, barnehagen/skolen, 10 juli gruvevandring (Bjørn Ivar Berg kan komme), ørret festival / Vollandager. Filmframvisning med betaling for inngang i nasjonalparksenteret i løpet av sommersesongen (gjennomføres som en del av arbeidet til sommerverten).

Sak 7/19 Eventuelt/orienteringer
1) Neste møte
Vedtak:
Neste møte blir onsdag 20.3 klokka 0900.