Protokoll fra styremøte 1.april 2019 Minimer

Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

 

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Andre:
Referent:
Kristin L Austvik

 

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 8.19 – 12.19
Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Dato: 01.04.2019 kl. 19.30

 

Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen
Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer
Sekretær: Kristin L Austvik

 

Sak 8/19 Referat fra styremøtet 13.02.2019
Styremøtet 13.02.2019. Referatet fra møtet er utsendt.
Vedtak: Referat fra styremøtet den 13.02.2019 ble godkjent av de frammøtte.

 

Sak 9/19 Regnskap og årsmelding
Det endelige regnskapet og årsmelding gjennomgås i møtet.
Steinar Munkhaugen la fram et forslag for styret om at styret ikke tar ut styrehonorar for 2018 ettersom regnskapet viser et underskudd for dette året.
Vedtak: Kristin undersøker med sparebank1 om muligheten for bedre rente på vedlikeholdsfondet. Regnskap og årsmelding ble vedtatt som forelagt. Det ble enstemmig vedtatt at hverken styret eller styreleder tar ut styrehonorar for 2018.

 

Sak 10/19 Konstituering av styret
Ingen av styremedlemmene er på valg i år, men styret konstituerer seg selv årlig.
Per Hvamstad ønsker å fratre som styreleder og foreslår Steinar Munkhaugen som ny styreleder for stiftelsen fra 2019.
Vedtak: Steinar Munkhaugen ble enstemmig valgt som styreleder for stiftelsen for 2019.

 

Sak 11/19 Prosjektgjennomgang og prosjektvurdering
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til
formålet. Steinar Munkhaugen har utarbeidet et prosjektvurderingskjema som skal benyttes for alle prosjekter i framtida.
Prosjekter pr. 2019:
• Lekestueprosjektet v/Per Hvamstad: Stiftelsen har nå ei gammel lekestue og ei ny. Den gamle må monteres og settes opp. Den nye må males og det må avklares hvor den skal plasseres. Per Hvamstad har søkt om midler til dekning av arbeidet med å gjøre ferdig lekestuene.
• Løa i stallen v/Per Hvamstad: Dette arbeidet er foreløpig satt i bero.
• Handicaptilgang v/Per Hvamstad: Sist styremøte ble det vedtatt å få inn tilbud på å få lagd handicap-inngang og WC, dette er også satt i bero.
• Brua (råteskade) v/Per Hvamstad: Det er tatt prøver av brua som nå er under vurdering av Ola Grønn Hagen. Når resultatene er klare vet vi om og hva som eventuelt må gjøres med brua for å få satt den i stand igjen.
• Brannhydrant v/Kristin L Austvik/Ola Rønning/Per Hvamstad: Det er søkt midler av Fylkeskommunen til dekning av innkjøp og montering av brannhydrant. Det er også
en mulighet å søke norsk kulturråd om midler til brannsikring. Søknadsfrist er høsten 2019.
Ferdselsvegprosjektet v/Per Hvamstad: til gjennomføring av dette prosjektet kan vi regne med å få kr 5.000,- i 2019. Deler av disse midlene må brukes til innleie av ekstern hjelp.
• Bildespill v/Per Hvamstad: I bildespillprosjektet gjenstår det en del arbeid og en del midler i 2019. Dette er et prosjekt hvor det skal samles inn bilder fra hele Forollhogn-område (alle kommuner omkring) og lages bildespill som kan vises i f.eks nasjonalparksenteret. Det er samlet inn bilder og lagd bildespill for Kvikne/Tynset, men for de øvrige kommunene mangler det enda noe arbeid før hele prosjektet kan ferdigstilles.
• Sør-samisk utstilling v/Per Hvamstad: I den sør-samiske utstillinga gjenstår det en del arbeid og en del midler i 2019.
Per Hvamstad foreslår åpning av Vollan den 22. juni med tema barndom på Kvikne i 1850-åra og nå. Det tas sikte på et samarbeid mellom skola, husfildslaget, fotoklubben og Vollan. Det er da planlagt utstilling, kåseri og aktiviteter.
Den 10-11 juli er det planlagt en gruvehistorisk vandring med Bjørn Ivar Berg fra Bergverksmuseet på Kongsberg og det er søkt Tynset kommune om støtte til dette.
Det blir dugnad på Vollan en gang i overgangen mai/juni.

 

Sak 12/19 Eventuelt/orienteringer
1) Fiskefestivalen:
Fiskefestivalen planlegges første helga i august og den skal foregå på Vollan i sin helhet. Festivalen starter fredag kveld og avslutter med vollandag, andeløp og premieutdeling på søndagen.
2) Neste møte
I neste møte må vi ha et budsjett klart for 2019. Neste møte blir onsdag 24 april kl 1930.