Last ned som PDF-fil her.

Årsmelding Kvikne IL 2020

STYRET:Leder: Anne Mette Grøtli Styremedlem Marit Mjøen Solem
Nestleder Eystein Bekken Styremedlem Anne Kari Frengstad Kasserer Ingeborg S. Nymoen Styremedlem Anne Grete Hansæl
Sekretær Stig Rune Stai
Varamedlem Gunhild Tørhaug

Året 2020 startet som normalt, med stor aktivitet på ski- og skiskytterfronten; med serierenn og skiskyttertreninger på hjemmebane, og kretsrenn, nasjonale og internasjonale konkurranser utenfor bygda. Vi rakk også å ta imot hundespann på sjekkpunkt Orkelbogen, før hele samfunnet ble «nedstengt» 13.mars 2020. Grunnet Covid-19 ble Kvikne IL en av de første klubbene som måtte avlyse sine vinterarrangement. Dobbeltrenn i skiskyting helga 14.-15.mars måtte avlyses, det samme med kretsrenn i langrenn 4.april. Covid-19 har lagt store begrensninger på idrettslivet gjennom hele 2020. Treningssenteret til Kvik-Trim har måttet holde stengt i perioder. Det ble også noe redusert aktivitet i sommerhalvåret, både på fotballfronten og innen orientering. Kvikne IL skulle arrangere MNM i orientering 21.-23.august, men grunnet begrensninger i antall deltagere samlet på arena samtidig, ble dette arrangementet avlyst. Heldigvis ble vi tildelt arrangementet for 2021. Avlysning av våre idrettsarrangement, samt Fiskefestivalen 2020, hvor blant annet KIL ski og skiskyting har gode dugnadsinntekter i form av andeloddsalg, har redusert undergruppenes inntekter. Men gjennom såkalte «Koronakrisepakker» som vi har kunnet søke på hos Lotteri- og stiftelsestilsynet, har bortfall av disse inntektene i stor grad blitt kompensert.

MEDLEMMER:
Kvikne IL har ca 290 medlemmer. Antall medlemmer er likt fordelt mellom kjønnene. Ca 90 av medlemmene er 20 år og yngre, mens ca 100 er over 50 år. Medlemskontingenten for 2020 var 500kr for familiemedlemskap, og 200kr for enkeltmedlemmer. Det var i 2020 110 enkeltmedlemmer og 177 familiemedlemmer

MØTER:
Det er avholdt 2 styremøter i 2020, og behandlet 22 saker. Grunnet Covid-19 ble ikke årsmøtet for 2019 avholdt før 11.06.2020.

INFORMASJON:
Kvikne IL og undergruppene benytter kvikne.no aktivt til å formidle generell informasjon til sine medlemmer. I tillegg har undergruppene facebook-sider og andre elektroniske informasjonskanaler hvor de informerer sine aktive utøvere angående treninger etc.

ORGANISASJON OG DRIFT:
Kvikne IL baserer i all hovedsak sin drift på dugnadsarbeid og frivillighet. Kvikne IL retter en stor takk til alle som stiller opp for idrettslaget sommer, som vinter. Kvikne IL takker Kvikne Løypelag for gratis preparering i idrettslagets anlegg. Vi hadde selvsagt helst sett at vi eide grunnen for våre idrettsanlegg, og at vi ikke måtte ut med store årlige leieutgifter for idrettsplassen/fotballbana. Kvikne IL betaler også årlig leie for ski/skiskytteranlegget i Øya.

ANLEGG:
Når det gjelder anlegg er det i 2020 jobbet mye med nytt orienteringskart til Midt-Norsk Mesterskap, som skulle vært arrangert i 2020, men som ble utsatt til 2021. Synfaring av kart koster penger, men er en nødvendighet for å kunne arrangere o-løp, og på sikt gi inntekter gjennom arrangement. Ellers jobbes det jevnt og trutt med vedlikehold og forbedringer av våre eksisterende anlegg, -alt dette på dugnad.

BARNEIDRETT:
Kvikne IL prøver å tilrettelegge for at alle barn skal kunne delta på våre aktiviteter, uten at det skal koste for mye. Det er ingen lønnede trenere, og nesten all aktivitet baseres på frivillige (foreldre) som jobber dugnad. Kvikne IL har også i 2020 organisert fysisk aktivitet for mellomtrinnet på skola en gang pr uke, og idrettslaget mottar kjærkomne inntekter for dette. Disse inntektene fordeles på undergruppene, som i sin tur bruker disse pengene eksempelvis til å dekke startkontingenter og dommerutgifter. Vi unngår så langt det lar seg gjøre å innkreve treningsavgifter etc. Barneidrettsansvarlig Stig Rune Stai prøver å koordinere alle aktiviteter for barn, slik at alle skal kunne delta på det de ønsker, uten å måtte velge.

SPORTSLIG:
Kvikne IL har i 2020 fått en ny aktivitet, da Kvikne IL ble innlemmet i Norges Bryteforbund, og Kvikne IL håndbak ble opprettet 04.09.2020. Kvikne IL håndbak er organisatorisk lagt under Kvikne IL Kvik -Trim, på lik linje med Kvikne IL friidrett, dog med eget styre og egen økonomi. Når det gjelder sportslige aktiviteter og arrangement har dette som tidligere nevnt vært svært begrenset grunnet Covid-19. Det vises til undergruppenes årsmeldinger for sportslige aktivitet og prestasjoner.

ØKONOMI:
Økonomien til Kvikne IL er god. Selv om Covid-19 har satt en stopper for mange av våre planlagte arrangementer, har støtteordningene med koronakrisepakker vært gode, og redusert våre inntektstap betraktelig. Resultatregnskapet viser et over skudd på kr 358 604 for 2020. Egenkapitalen er pr i dag på kr 2 398 593. Vi har reforhandlet vår avtale med Kraftlaget, og inngått en ny 3-årsavtale, med årlige evalueringer. Sparebank1 Østlandet er også med oss videre som sponsor, og på sportsutstyrsfronten er Alvdal-Tynset Sport vår samarbeidspartner. Vi prioriterer fortsatt å bruke store deler av sponsorinntektene til å gi rabatt på klubbklær til medlemmene våre, og det ble før jul 2020 lagt inn en stor bestilling på både skidresser, overtrekkstøy og dunjakker. I sommer ble kles-garderoben til våre yngre fotballspillere oppgradert. Det er viktig at vi profilerer våre sponsorer, og gir noe tilbake.
Dugnadsånden er fremdeles forbilledlig i kviknebygda, og uten all frivillig innsats ville vi ikke hatt mulighet til å drive klubben med så lave kostnader/egenandeler for våre utøvere. Vi vil derfor rette en stor takk til alle som bidrar! Barn, unge og voksne representerer klubben på en enestående måte. Vi i Kvikne IL har all grunn til å være stolte av klubben vår.

Kvikne 18.03.2021 Anne Mette Grøtli, leder.

Årsmelding for Kviktrim i 2020
Det har vært et annerledes treningsår for Kviktrim. Pga. av Covid 19 ble vi nødt til å holde helt stengt fra midten av mars til midten av Juni. I samråd med kommuneoverlege og nasjonale råd fikk vi holde senteret åpent mellom juni og ut desember. Det har vært viktig å holde kontroll over de som trener. Vi innførte derfor bok hvor kundene skal skrive seg inn. Vi har også vært streng på at ingen andre enn de som har nøkkelkort har fått trene på treningssenteret. Etter høstferien har vi kjørt gruppetimer: Kickboksing, spinning, seniorspinn og styrke med ungdom. I tillegg har vi hatt klatring for barn hver tirsdag fra høstferien til juleferien. Det ble ny nasjonal nedstengning i uke 1 og 2 2021. De som hadde årskort fikk mulighet til å trene, men gruppetimene utgikk. Det har vært viktig for oss å følge reglene som regjering og Folkehelseinstituttet har bestemt. Det har blitt mer vasking i denne perioden. Kundene har fulgt regler og anbefalinger og det har gått bra.
Håndbakklubb. Kvikne har fått egen håndbakklubb som er tilknyttet Kviktrim. Håndbakgruppe med primus motor Bjørn Frengstad hadde åpning 25. 10.2020. De hadde treninger i november og desember 2020. Vi ønsker Kvikne IL Håndbak velkommen! Kvikne il Håndbak er formelt under Kviktrim dekker husleie for Håndbakgruppa. Håndbak har eget styre og egen økonomi, og Kviktrim har ingen økonomiske forpliktelser. De som trener Håndbak behøver ikke ha medlemsskap i Kvikne il, eller ha årskort. Treninger og treningsbenk skal foregå på dansesalen. Dersom noen ønsker å trene på treningssenteret må de ha årskort.

Gruppeinstruktører og gruppetimer:
Dette året har Kjetil hatt to spinningtimer og vært instruktør på styrke for ungdom, Ola Vormeland har hatt seniorspinn, Mona Sæbø kickboksing, Stig Rune Stai klatring. Tusen takk til instruktørene som står på og motiverer til aktivitet. Det bør også nevnes at seniorene har fått kjøpe kaffe og kaker av ungdomsskoleelevene. Tusen takk til skola som gjennomfører dette tilbudet til stor glede for pensjonistene.
Vask. Gly Brevad vasker to dager i måneden. I tillegg har styret bidratt med å tømme søppelbøtter, fylt på tørkepapir, vasket og støvsugd når det har trengtes. Spesielt rundt og de første ukene på januar har det vært nødvendig med ekstra renhold. Mange studenter har vært hjemme på juleferie og benyttet seg av trening på senteret.

Klatring og klatrekurs Det er fortsatt stor interesse på barneklatring og det har enkelte kvelder vært mellom 30 og 50 barn og voksne. Fint tilbud og møtested for barn og foreldre på kalde vinterkvelder. Vi synes det er viktig å holde god fokus på sikkerhet rundt klatringa.
Kviktrim arrangerte brattkortkurs i November, noe som resulterte i 10 nye brattkort i bygda. Ettersom økonomien i laget er god, har vi valgt å sponse kurs for dem som ønsker å ta det.

Fysisk aktivitet på skola
Vi deltar på dugnad til fysisk aktivitet på skolen, og undergruppene i idrettslaget får et årlig bidrag. og Ørretfiskefestivalen deltar Kviktrim på dugnad. Det ble dessverre avlyst pga Covid 19. i 2020

Fysak, Sommer 2020
Britt Grue og Anne Kari Frengstad har også i år hatt ansvaret for toppturkasser. Ca 70 har kjøpt kort. 55 av disse klarte kravene. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, bl.a at det er variasjon på lengder, og terreng. Gode tilbakemeldinger på Trollfoten i Rennebu. Vi valgte å premiere alle som hadde klart kravet. Må også nevne at folk er flinke til å hjelpe til med å sette ut og ta inn kasser. Vi fortsetter med tilbudet i 2021. Magni Skogstad vant gavekort på kr 2000,- på Kviknehytta.

Kursing av instruktører
Kviktrim ønsker fortsette med å dekke utgifter til instruktørutdanning og kursing. Dette er også en form for godtgjøring til instruktører, som ellers gjør sine instruktørtimer på dugnad.

Priser
50 kroner for enkelttimer, 500 kr for klippekort på ti timer. 600 kr for årskort for ungdom og 1000 kr for årskort for voksne
Østgård 16.2.2020
Anne Kari Frengstad

Årsmelding Kvikne IL Orientering 2020.
Styret: Anne Grete Hansæl, leder og kasserer.
Monika Flaa Sørensen, sekretær.
Ole Arthur Juveli, styremedlem.
Andre fast valgte: Erika Haugen Strand, varamedlem. Conrad Schærer, valgkomite.
Torgeir Svergja og Janne Sørhus Moen, revisorer.
Møter
1. Årsmøte i Varmebua 10. juni.
2. Styremøte 17. juni. Sak: Arrangementet Midtnorsk Mesterskap i orientering, MNM, og covid-19 si-tuasjonen. Det ble bestemt å avlyse MNM.
3. Årsmøte KIL i juni.
4. Møte 11. september med leder og Jon Svergja. Søknad om kompensasjon for avlyst MNM.
Leder har deltatt på styremøter i KIL.
John Svergja har deltatt på møter og årsmøter i NOOREG og STOK.

Orienteringsløp.
Mari Grøtli Svergja har deltatt i NM, mellomdistanse D 17-18E med plassering nr. 27 av 58 deltagere. Mari Grøtli Svergja deltok i KM på Røros, mellomdistanse D17-18 hvor hun kom på 3.plass.
Året 2020 ble et spesielt år grunnet covid-19. Det ble åpnet for arrangement utover sommeren hvis man kunne overholde smittevernreglene, noe som krevde mye ekstra fra arrangørene. I Kvikne ble nær alle arrangement avlyst.

Økonomi.
Inntekta i 2020 er kompensasjonen for bortfall av inntekta av MNM grunnet covid-19 og etterslep på utbetalinger fra KIL.
Kr 56 849,- av kompensasjonsbeløpet er løpsavgifta for MNM til NOF, og beløpet ble betalt i 2021.

MNM.
KIL Orientering står som arrangør av MNM 13.-15. august 2021. Løpsleder er John Svergja. Arbeidet til MNM var «i rute» til 2020.
Stor takk til John Svergja for den jobben du gjør som løpsleder for MNM og ildsjel i KIL Orientering. Takk til alle andre som bidrar i KIL Orientering.
Kløftegga, 22.2.2021.
Anne Grete Hansæl

Årsmelding Kvikne IL ski & skiskyting kalenderåret 2020
Styret 2020 har bestått av:
Leder kontakt ski Anne Mette Grøtli
Leder kontakt skiskyting Eystein Bekken
Kasserer Leif Olav Nergaard
Styremedlem/sekretær Eivor Moen
Styremedlem/anleggsbas Knut Brevad
Valgkommite Hans Ivar Odden og Kjell Olav Nymoen
Revisorer Torgeir Svergja og Janne S Moen

Styrets virksomhet.
Det har blitt holdt 4 styremøter i perioden siden årsmøtet 18.02.2020.
Ellers har vi holdt kontakt via sms og Messengergruppa vår.

Representasjon.
Ingeborg S Nymoen sitter som nestleder i kretsstyret.
Vi har vært represntert på lagledermøter og kretssting via Teams.

Styremøter i Kvikne IL er gjort på gammelmåten.
Anne Mette tar fatt som leder her og langrennlederjobben her er nå
ledig.
Undertegnede er påmeldt TD kurs i mnd skiftet feb/mars og laget har da
forhåpentligvis en TD fra klubben i tillegg til Harald.

Arrangement.
Vi skulle ha arrangert to-dagers renn 14 og 15 mars 2020, men vi ble
den første klubben i NØSSK til å avlyse renn pga Covid 19 restriksjoner.
Pga Covid19 ble sesongen noe amputert, men vi fikk arrangert de fleste
Serierenna. Har ikke oversikt da historikken er borte fra nye kvikne.no.
Vi fikk til å arrangere Kviknerennet i langrenn 19.12.20, med 125 deltagere.
Dette fungerte helt utmerket med Covid19 regler og fine værforhold.
Vi fikk også flotte løypeforhold da snøen var på plass denne dagen.
Ellers har vi klart å arrangere egne klubbrenn noen helger for å holde
spiriten oppe hos løperne.
Løpere som har konkurert for Kvikne IL i Ski og skiskyting 2020.
Eline Grue Simen H Nergaard Even Moen
Sivert Bekken Maren Aurora Hylen Kristian Rønning
Mari G Svergja Maja T Brevad Ingeborg N Stai
Emilie Scharer Magnus T Brevad Ingrid M Solem
Emma T Brevad Oda Nymoen Steinar S Nymoen
Hedda Bekken Olve Rønning Erik Stai
Caspar Stai Emil Meås Åsmund Bekken

Sportslig aktivitet.
Fellestreninger er som vanlig kvar torsdag kl 1800 fra høstferien.
Vi har hatt hardøkter for de eldste evt fjellturer på mandager ettersom hva temperaturen
har tillatt.Skilek på onsdager har vært vanskelig i forh til covidregler.
Testrenn/klubbrenn har som før nevnt vært arrangert i noen helger for å bøte på manglende renn-tilbud.
Vi har også hatt deltagere på samlinger i klasser under junior i regi kretsen.
Sesongen 2020 har Mari, Emma og Emilie vært en del av team Tronfjell.
Sivert på team Hugaas og Eline på team Mesterbakeren.

Konkurranser.
Der har ikke lederen helt oversikt, men før Covid var våre juniorer og Eline i senior deltagere
I diverse NC-renn og de under 16 var på kretsrenn og noen på Kvalfoss-sprinten.
Etter sommeren er det kun blitt to renn for de under senior.
Dombåsrennene 5 og 6.12.2020.
Vi hadde 14 og 13 deltagere her og flere seire i klasser og flotte resultat.
Treninga som er lagt ned ga resultat.
Sivert og Eline har gått de NC-renna som har vært kun for seniorer.
De har hevdet seg med flere topp 10 plasseringer.
Ellers har det selvsagt blitt noe amputert med covidrestriksjonene fra myndighetene.
Vi håper det stabiliserer seg framover og vi får gått renn.

Anlegget.
Anlegget har blitt utvidet med ei skive til for reservebruk i renn.
Standplass er også nivilert og fått ny grus.
Knut har gjort dette til høyeste karakter.
Gunnhild har beisa varmebua til ditto karakter.
Vi har også fått tak i en kontainer som skal fungere som lagringsplass for redskap,
løypeutstyr m.m.
Denne er plassert på enden av garasjehallen til Løypemaskina.
Vi har også kjøpt inn 6 nye skytematter.

Økonomi.
Laget har meget god økonomi og har ca 800 000,- på konto.
Det har vært et spesielt år da vi ikke har fått arrangert renn eller holdt andeløp.
Vi har derimot fått 85 000,- i avlyst arrangement-midler.
Viser her til regnskapet for detaljer.

Sluttord.
Dette har vært et spesielt år pga covid19.
Det kan virke litt motløst til tider når renna blir avlyst, men når vi ser oss rundt og sammenligner
med hall, lagidretter og kulturlivet generelt, kommer vi godt ut av det tross alt.
Vi kan trene mer eller mindre som vanlig i og med at vi bedriver individuell idrett utendørs.
Vi vil også takke flinke dedikerte styremedlemmer og foreldre.
Det er ingen sak å være i styre og stell med så mange flinke og positive folk i klubben.
En spesiell takk må likevel Magne få.
Han legger ned et uvurderlig verdifult arbeid for og med våre løpere i treningstimer.
Det er mange klubber som misunner oss dette og det vises også på antall
løpere vi har på trening og renn, tatt i betraktning antall unger i bygda.
Løypelaget får også en stor takk for preparering av løyper og stadion.
Ønsker alle foreldre og utøvere et mindre restriktivt 2021!

Kvikne 25.02.2021
Eystein Bekken

Årsmelding Ballgruppa 2020
Styret i Kvikne IL Ballgruppa 2020:
Leder: Marit Mjøen Solem
Kasserer: Haakon Stai
Sekretær: Maria Hegstad
Vara: Ingeborg Sch. Nymoen

Fotball
Det har vært mye aktivitet i laget denne sesongen. Vi har hatt 7 aktive fotballag i serien:
● 2 jentelag mikro: trener Stig Rune –oppdame Margrete
● 1 guttelag mikro: trener Haakon –oppdame Ann Kristin
● 1 guttelag 9 år: trener Kristoffer og Kjetil -oppdame Ann Kristin
● 1 guttelag 11 år:trener Bård og Bjørn – oppdame Ann Kristin
● 1 jentelag 11 år:trener Bjørn Arve –oppdame Camilla
● 1 guttelag 14 år(spilt som mix): trener Stein Ove og Roar – oppdame Eivor
Mikro og mini har spilt i grendecupen.
J12, G12 og G14 har spilt i lokal serie.
På grunn av covid 19 har det vært en spesiell fotballsesong. Det vil si at våren 2020 ble det ikke spilt
kamper. Høsten 2020 ble tilnærmet normal, men med en del korona tilpasninger.

Håndball
Minihåndball; her har eneste aktivitet vært noen treninger gjennom idrettsskole.

Økonomi
Ballgruppa har i år ikke kunne gjennomført sine dugnads prosjekter grunnet bla. korona. Det har ikke
vært mulig/forsvarlig å gjennomføre flaskeinnsamling i 2020. Dugnaden med utkjøring av
søppelsekker for FIAS er slutt pga overgang til dunker for søppel.
Vi søkte Kraftlaget for midler til spilledrakter, samt treningsdresser. Her mottok ballgruppa kr 30000 til
dette. Alle aktive spillere fikk gensere. J12, G12 og G14 fikk joggebukser og gensere. Lag med nye
drakter er J12, G12 og G14. Det ble også søkt sparebankstiftelsen for innkjøp av ny traktorklipper, her
fikk vi 26. november tildelt 40 000.
Vi søkte på januar 2021 om tilskudd på frafalte dugnadsmidler fra idrettsforbundet og krisepakke 3.
Denne ble innvilget 26 950 kr her.

Møteaktivitet
Styret har av 4 arbeidsmøter og 4 møter i hovedlaget Kvikne IL.
Leder har deltatt på kretsmøte på teams for sone Nord-Østerdal, samt to telefonmøter med kretsen
for oppsett av lag til kommende sesong