Arbeidsmøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Steinar Munkhaugen, Egil Ween, Kristin Lund Austvik, Bjørn Arve Bekken.
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Andre:
Referent:
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 1-2.20

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Dato: 01.03.2021, kl. 18.00

Sak 1/21 Videre framgang for restaurering av Vollan bru
Styreleder har innhentet kostnadsoverslag på arbeidet med å bytte ut stolpene på brua. Han holder også på med å undersøke muligheten for å legge inn en stålkonstruksjon som et alternativ til fullrestaurering.
Styreleder foreslår at Bjørn Arve Bekken får ansvar for den videre søknadsprosessen for å skaffe midler til prosjektet.

Vedtak:
Styreleder innhenter kostnadsoverslag for stålkonstruksjonsløsningen. Bjørn Arve Bekken får ansvar for videre søknadsprosess. Kristin legger ut på Facebook om innsamlingsaksjonen på Vipps.

Sak 2/21 Økonomi
SNO har nå sagt opp kontoret på Vollan og leie av garasjen. Når SNO ikke leier lengre må utgifter til nettleie, strøm mm dekkes opp av leieinntekter fra KUR, noe de ikke gjør per i dag. Styreleder har derfor hatt en samtale med leder i Kvikne utmarksråd om økning av deres leie og endring av leie av lagerrom i låven til at de leier garasjen.
Styreleder fortalte om møtet han og daglig leder hadde med kommunen angående årlig tilskudd til stiftelsen.

Vedtak:
Daglig leder får ansvar for å søke midler av kommunen.