Arbeidsmøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet

Møtende
medlemmer:

Ola Rønning, Egil Ween, Steinar Munkhaugen, Kristin Lund Austvik

Fraværende
medlemmer:

Anne Laila Fossum og Bjørn Arve Bekken

Møtende
varamedlemmer:

Andre:

Referent:
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker

Sak.nr.år Sak 45.21


Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Dato: 14.11.2021, kl. 17.00

Sak 4/21 Ståa med søknader for restaurering av Vollan bru
Styreleder og daglig leder har arbeidet med søknader for å få inn midler til restaurering av
brua. Mer om dette i møtet.

Styreleder fortalte at standardutkast for søknad er lagd og utsendt til styremedlemmene.
Styreleder har hatt møte med Trønder Energi som anbefalte å søke KVO. Det er nå sendt en
søknad til KVO. Det er også sendt en søknad til Tensio. Det er i tillegg sendt en søknad til
Sparebankstiftelsen. Stiftelsen har videre tenkt å søke midler fra utmarksrådet.

Egil fortalte om prosjektet med turstier og at det kan være mulig å søke midler her men at det
da må gå via utmarksrådet.

Ola foreslår å sende en forespørsel til alle grunneierlaga om støtte til brua.

Vedtak:

Egil lager et utkast til søknad som sendes til styret i KUR for videresending til prosjektet om
turstier. Kristin tar saken videre med styret i KUR. Ola sender søknad til alle grunneierlaga på
Kvikne.

Sak 5/21 Økonomi
Styreleder tar en gjennomgang av den økonomiske ståa i møtet.

Styreleder la fram tall fra det foreløpige regnskapet. Regnskapet viser et underskudd, men det
kommer av at utgifter til utvendig vedlikehold kommer med i resultatet selv om det går av en
egen konto.

Taket på fjøset er lekk og her må det antageligvis gjøres noe med det første.

Det er også et problem med kloakklukt inne, men det er ikke noen rørleggere som har klart å
finne ut av hvor problemet ligger. I tillegg må det gjøres noe med fallet på rørene i kjelleren
for at det skal renne bedre unna.

Vedtak:

Ola tar kontakt med Kviknehytta for å utrede kostnader på å sette i stand taket på fjøset. Ola
og Kristin forsøker å lokalisere hvor lukta kommer fra og engasjerer en rørlegger for å sette i
stand rør og kloakk.