Protokoll fra styremøte 21.november 2017 Minimer

Protokoll

 

fra styremøte i Stiftelsen Vollan gård

 

Dato:                          21.11.2017, kl. 11-13.30

 

Sted:                           Vollan gård

 

Tilstede fra styret:      Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Egil Ween

 

Forfall fra styret:        Anne Laila Fossum, Kristin Austvik og Ola Rønning

 

Andre tilstede:            Bernt R. Hansen, sekretær

 

 

Sak 14/17       Godkjenning av protokoll

 

Protokollen fra styremøtet 02.06.2017 ble godkjent

 

Sak 15/17       Regnskapet for 2016

 

Tilskuddene som ble innvilget av Miljødirektoratet i 2016, på totalt 270 000 kr, ble utbetalt i sin helhet samme år. Etter forslag fra revisor er denne inntekten fordelt over årene 2016 og 2017, da det meste av utgiftene kommer i løpet av 2017.

Styret ønsker at de ulike utgiftspostene i regnskapet skal tekstes slik at det blir lettere å forstå hva de ulike kostnadene faktisk er. Dette gjelder bl.a. postene 6907, 6900 og 6790.

 

Regnskapet for 2016 var gjennomgått på møtet 02.06.2017, og ble da gjennomgått og godkjent forutsatt godkjenning fra revisor. Revisor godkjente regnskapet i rapport datert 22.06.2017.

 

Med dette som bakgrunn ble regnskapet for 2016 godkjent.

 

Stiftelsen hadde et underskudd i 2016 og det vil det også bli i 2017. Styret presiserer at framtidig drift må tilpasses i forhold til hva stiftelsen klarer å skaffe til veie av midler gjennom ulike prosjekter.

 

Sak 16/17       Sommersesongen 2017

 

Dette ble en sesong på det jevne. Nikoline Svergja gjorde som vanlig en god jobb som sommervert, men hun har rapportert at det er ukedager som har lite eller ikke besøk. Dette gjelder i alle fall mandager.

Det ble gjennomført noen arrangementer i løpet av sommeren. Bl. a. botanisk vandring med botaniker Anders Often, som ble godt besøkt. Vollan ble også sist sommer leid ut i forbindelse med dåp og bryllup.

 

Styret vil på neste møte ta stilling til hvordan bemanningen skal være kommende sesong. Det vil bli søkt om tilskudd til drift for 2018.

 

 

Sak 17/17       Drift 2018

 

Detaljer rundt driften av Kvikne nasjonalparksenter/Vollan gård 2018 vil bli avgjort i neste styremøte og når det er avklart om det blir bevilget tilskudd til drift i 2018. I søknaden om tilskudd må det legges hovedvekt på planlagte aktiviteter og arrangementer, og være mindre fokus på drift og vedlikehold.

 

Sak 18/17       Status ulike prosjekter

 

Utendørs utstilling av samiske kulturminner er ikke avsluttet. Det har vært diskusjon med MD rundt hva som skal benyttes som materiale i utstillingen. Det går nå mot at tre kan bli godtatt i stedet for stål. Det er også behov for en samordning i forhold til Kvikne Utmarksråds prosjekt ved gammen der utstillingen skal plasseres. Utstillingen skal produseres ila kommende vinter og monteres i 2018. Per Hvamstad deltar for stiftelsen i dette prosjektet.

 

Fotoserie/bildespill er produsert med bilder fra Kvikne, men det mangler bilder fra de andre infopunktene/bygdene rundt Forollhogna. En gruppe arbeider med dette prosjektet, der Per Hvamstad er med for stiftelsen. Det må bl.a. avklares nivå på honorar for bilder som skal benyttes. Prosjektet skal avsluttes i 2018.

 

Fornying av utstilling på Vollan. For dette prosjektet kan det skrives sluttrapport nå. Nytt utstillingsmateriell er innkjøpt/anskaffet. Det gjenstår montering. Det planlegges montering i nær framtid. Dette vil gjøre det enklere å ta stilling til om det er behov for ytterligere tilskudd før utstillingen er slik vi ønsker den. Bernt R. Hansen har fått ansvaret for dette prosjektet. I praksis er det Kristin Austvik som har planlagt utstillingen og utført det praktiske arbeidet i prosjektet.

 

Sak 19/17       Status vedlikehold

 

Det er utført mye vedlikehold på Vollan i 2017:

  • Alle bygninger som trengte maling har blitt malt. Stallen ble malt i 2016
  • Vinduer på Lossius-låna er kittet og malt
  • Det er montert ny takrenne med riktig fall på Lossius-låna mot tunet
  • Det er skiftet ut bunnstokker og lagt nytt gulv i stallrommet i stallen
  • Skifer er skiftet ut der det var behov på Lossius-låna

 

På det første styremøtet i 2018 skal det tas stilling til hva som skal prioriteres av vedlikehold i 2018.

 

Sak 20/17       Nytt prosjekt

 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har fått innvilget et prosjekt under MDs program  «Villreinfjellet som verdiskaper». Prosjektet i Forollhogna kalles «Forollhogna – det hele fjellet». Et delprosjekt er lagt til Stiftelsen Vollan gård og skal omhandle gamle ferdselsveier gjennom Kvikne. Det er bevilget kr 275 000 for årene 2018-2020. Per Hvamstad deltar for stiftelsen i dette prosjektet.

 

 

 

 

Sak 21/17       Oppfølging fra folkemøtet

 

For å følge opp det konkrete innspillet som kom under folkemøtet tidlig i 2017 om at det bør tas initiativ til samtaler og eventuelt samarbeid med Kvikne utmarksråd, så legges det opp til å invitere utmarksrådet til et møte på nyåret 2018.

 

Sak 22/17        Eventuelt

 

  • Neste styremøte

 

Fastsettes senere, men blir i utgangspunktet i månedsskiftet januar/februar 2018.