Referat fra styremøte 12.mars 2020 Minimer

Styremøte i Stiftelsen Vollan gård

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Kristin Lund Austvik, Steinar Munkhaugen

Fraværende medlemmer:
Anne Laila Fossum

Møtende varamedlemmer:
Andre:

Referent:
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 1.20 – 7.20

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Dato: 12.03.2020, kl. 09.00
Innkalles: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik,
Inviteres: Kjetil Frengstad, Caspar Schärer
Sekretær:

Sak 1/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.10.2019
1) Styremøtet 25.10.2020 (protokoll er utsendt tidligere pr e-post)
Vedtak: Protokoll er godkjent og underskrives i møtet.

Sak 2/20 Regnskap
Regnskapet er ferdig, men det er ikke ferdig revidert. Styret går gjennom regnskapet og gir sin godkjenning.
Vedtak: Regnskapet er godkjent som forelagt.

Sak 3/20 Vedlikehold og utbedringer 2020
Ola og Kristin har lagd et forslag til vedlikeholdsplan for 2020 som ble framlagt for styret.
Steinar fortalte om arbeidet med å klarlegge hva som må gjøres med brua for å få satt den i stand. Han foreslår det gjennomføres et forprosjekt i regi av brucon på dette i første omgang. Det må også gjøres noe arbeid med dekket på brua. I neste omgang søkes det midler til selve arbeidet med å sette i stand denne.
Vedtak: Ola og Kristin utarbeider et budsjett for planlagt utvendig vedlikehold i 2020 til årsmøtet. Brucon får i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt på istandsetting av brua.

Sak 4/20 Budsjett 2020
Driftsgrunnlag, avklaring, omfang
Opplegg sommeren 2020
Nasjonalparkvert, midler fra Miljødirektoratet
Vedtak: Styret står bak forslaget til budsjett som legges fram for årsmøtet. Endelig vedtak til budsjett tas i årsmøtet. Avklaring av opplegg for sommeren 2020 og eventuell ansettelse av nasjonalparkvert avventes til et eventuelt tilsagn fra Miljødirektoratet. Et foreløpig budsjett må imidlertid vedtas av årsmøtet så snart regnskapet er revidert.

Sak 5/20 Prosjektgjennomgang
Det har blitt en rutine at det gis en statusrapport for pågående prosjekter på hvert styremøte.
Økonomien i prosjektene vil for framtiden bli presentert ved hjelp av skjemaet som er laget til
formålet.
Steinar la fram to prosjekter som er påstartet og må avsluttes. Dette er prosjekt «Billedspill Forollhogna» og «Samisk utstilling».
Per Hvamstad fortalte om prosjektet «gruvevandring». Dette ble gjennomført i 2019 med Bjørn Ivar Berg som gjennomførte en vandring ved kobbergruvene på Kvikne og det var mange frammøtte. Prosjektet «barns oppvekst på Kvikne før og nå» fikk vi ikke tilsagn til i 2019 (Per søkte kommunen om midler til dette), men vi har fått to barnevogner med
dukkeutstyr i gave i forbindelse med dette arbeidet. Per la videre fram stå i prosjektet «Ferdselsveger» som har vært en del av et større prosjekt i regi av nasjonalparkstyret som heter «Villreinfjellet som verdiskaper». Prosjektet er midlertidig stoppet i avvente av en plan fra nasjonalparkforvalter på hva som skal gjøres videre i prosjektet.
Vedtak: Per Hvamstad skriver en sluttrapport på prosjektet «Billedspill Forollhogna» som leveres inn slik at prosjektet avsluttes. Per Hvamstad skriver en sluttrapport på prosjektet «samiske kulturminner».

Sak 6/20 Skiltsøknad
Det har tidligere vært snakk om å få opp et skilt om parkering forbudt for trailere ved P-plassen ved Vollbrua ettersom de tar opp all plass slik at plassen ikke kan brukes for besøkende. Kristin har snakket med vegvesenet og fått beskjed om at det må sendes en søknad om slik skilting til vegvesenet dersom det skal gjøres, uavhengig av hvem som eier plassen.
Vedtak: Kristin sender inn søknad om skilting til statens vegvesen.

Sak 7/20 Eventuelt/orienteringer
Vi fikk avslag av Fylkeskommunen i 2019 på søknad om brannhydrant, men vi bør forsøke å finne midler for å få gjennomført dette så snart som mulig. Det er mulig å sende søknad til KRK nå for tildeling av midler.
Vedtak: Ola og Kristin søker midler av KRK for å få satt opp en brannhydrant.