Årsmøte i Stiftelsen Vollan gård

Vedtak i alle saker er gjennomført elektronisk grunnet utbruddet av Korona (Covid-19), og i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger.

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 8.20 – 11.20

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Sakliste for elektronisk vedtak er utsendt til: Per Hvamstad, Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Egil Ween, Anne Laila Fossum, Kristin Lund Austvik, Bjørn Arve Bekken

Sak 8/20 Godkjenning av innkalling
Innstilling til vedtak: Innkallinga er godkjent som forelagt.
Vedtak: Innkallinga er godkjent som forelagt.

Sak 9/20 Godkjenning av årsregskapet
Regnskapet er godkjent av styret. Årsmøtet må gi sin godkjenning til dette. Revisjonsmelding er vedlagt.
Innstilling til vedtak: Årsregnskapet er godkjent av årsmøtet som forelagt.
Vedtak: Årsregnskapet er godkjent av årsmøtet som forelagt.

Sak 10/20 Budsjett 2020
I møte av 12.3.2020 vedtok styret følgende: «Styret står bak forslaget til budsjett som legges fram for årsmøtet. Endelig vedtak til budsjett tas i årsmøtet. Avklaring av opplegg for sommeren 2020 og eventuell ansettelse av nasjonalparkvert avventes til et eventuelt tilsagn fra Miljødirektoratet. Et foreløpig budsjett må imidlertid vedtas av årsmøtet så snart regnskapet er revidert.»
Vi har nå fått tilsagn om midler til sommervert fra Miljødirektoratet og tar sikte på sommeråpent også i 2020. Det vil neppe bli mulighet for arrangementer og konserter, men sommeråpent der vi tar i mot en og en og/eller familier for guiding vil neppe være noe problem.
I budsjettet er det derfor lagt inn noe mer på posten for tilsagn fra Miljødirektoratet til sommervert (økt fra kr 55 000,- til kr 60 000,- etter tilsagn).
Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til budsjett med de endringer som er gjort.
Vedtak: Styret vedtar forslag til budsjett med de endringer som er gjort.

Sak 11/20 Konstituering av styret
Per Hvamstad (representant for Tynset kommune), gikk ut av styret i fjor og det ble valgt inn en ny representant for kommunen; Bjørn Arve Bekken.
Styret er nå fulltallig og konstituerer seg selv.
Forslag til vedtak:
Styrets sammensetning framover, og ansvarsfordeling i styret:
Navn                                  Funksjon                       Representant for
Steinar Munkhaugen     Leder                              Orkelbogen friluftssenter
Egil Ween                         Nestleder                      Kvikne utvikling
Bjørn Arve Bekken         Medlem                         Tynset kommune
Anne Laila Fossum        Medlem                         Kvikne fjellstyre
Kristin Lund Austvik     Medlem                         Tynset kommune
Ola Rønning                    Medlem                         Kvikne utmarksråd
Styret vedtar forslag til styresammensetning som foreslått.
Vedtak:
Styret vedtar forslag til styresammensetning som foreslått.