Årsmøtereferat/Årsmelding Minimer

Referat fra ÅRSMØTE i Kvikne utvikling

Kvikne samfunnshus 17.03.2017

Tilstede:
Pål Haugen Strand John Svergja Eli Estensgård
Roald Stai Bjørn Arve Bekken Trygve Estensgård
Bjarne Løkken Torgeir Svergja Kåre Kristen Totlund
Hans Kaspar Bjørsagård Inger Grøtli Kirsten Lund

 

SAKLISTE:

1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen merknader.

 

2/17 Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen
Møteleder:

Referent:
Underskrive protokoll:

Pål Haugen Strand

Inger Grøtli

Bjørn Arve Bekken og Eli Estensgård

3/17 Styrets årsberetning
Årsberetning for Kvikne utvikling ble gjennomgått av Pål Haugen Strand.

Årsberetningen legges ut på www.kvikne.no  

Beretningen ble godkjent.

4/17 Regnskap
Regnskap for 2016 ble gjennomgått.  Saldo pr. 31.12.16 viser kr 22 192,-
Driftsunderskudd  -kr 9 851,-
Kvikne utvikling – terminal –  Sum driftsinntekter 129 015,-
Driftskostnader 128 028,-
Årsoverskudd kr 992,-
Regnskapet ble godkjent.

 

5/17 Valg av styret
Pål Strand  (gjenvalgt for 2 år)
Inger Grøtli (gjenvalgt for 2 år)
Kåre Kristen Totlund (nyvalgt)
Bente Fossen Bekken (1 år igjen)
Ola Vormeland (1 år igjen)
Varamedlemmer valgt for 1 år:

1.              John Svergja  (gjenvalgt)

2.              Kirsten Lund  (gjenvalgt)

3.              Eli Estensgård  (gjenvalgt)

 

 

Valg leder for 1 år
Pål Haugen strand (valgt for 1 år)
Valg av valgkomite, revisor og kasserer for 2 år

Valgkomite
Hans Kaspar Bjørsagård (gjenvalgt)
André Granvold  (gjenvalgt)
Revisorer:

Per Bjørsagård (gjenvalgt)
Heira Stai   (gjenvalgt)

 

Kasserer:
Torgeir Svergja   – gjenvalgt

 

 

6/17 Innkomne saker
Innspill fra Kåre Kristen Totlund.
Kan Kvikne utvikling ta en større rolle for å få befolkningsvekst i bygda?
Lavt barnetall i barnehagen, er på sikt er meget alvorlig.
Hvordan snu dette før nedleggingsspøkelset truer skolen?
Dette vil bli sendt som innspill til det kommunale prosjektet som nå er satt i gang.  

 

Bjørn Arve Bekken Eli Estensgård
sign. sign.

Kvikne Utvikling

Årsmelding 2016

 

 

Årsmøte for 2016 ble avholdt den 17.mars 2017 i Samfunnhuset.

 

Det har i løpet av året blitt avholdt 3 styremøter, 2 møter kvikne utvikling/ levende bygder, 1 informasjonsmøte med AMDO og Tynset kommune, 1 folkemøte om asylmottaket, 1 møte med Kraftlaget om fiberutbygging, 1 folkemøte med ordførerne fra Oppdal, Rennebu og Tynset, og 1 møte med Ordføreren i Tynset hvor pensjonistforeninga var med.

 

4. april ble det avholdt informasjonsmøte med AMDO og Tynset kommune, ang asylmottak.

 

15. april folkemøte om asylmottak, mer enn 100 personer møtte opp.

 

19. oktober møtte Kvikne utvikling Kraftlaget i et møte hvor framdriften for fiberutbygging på Kvikne var tema.

 

3. november ble det arrangert folkemøte med ordførerne fra Oppdal, Rennebu og Tynset, 80 personer møtte opp, og NRK Tynsetingen og Oppdalingen dekket møtet. Formålet med møtet: Kvikne utvikling inviterte ordførerne for at de kunne presentere framtidsplanene for sine kommuner. Målet med møtet var å få belyst hvilke planer/ prioriteringer kommunene har i forhold til opprettholdelse og utvikling av næringslivet, sysselsetting, bosetting/ bygdeutvikling og helse og omsorg. Skole var uteglemt i møteinnkallingen, men det ble utfordret til å ta med det også.

 

13. februar møtte Kvikne utvikling, Pensjonistforeninga og Tynset ordføreren, tema for møtet var Kvikne utvikling sin søknad til næringsfondet, og Enan.

 

For styret i Kvikne Utvikling

 

Pål Haugen Strand

 

 

Årsmelding for 2016 fra utvalget «Levende Bygder» til Kvikne Utvikling.

 

Levende bygder har i 2016 hatt et arrangement, folkemøtet om asylmottak, referat fra dette er lagt ut på Kvikne.no.

 

Årsmelding gang og sykkelveg

 

Det har vært liten aktivitet i år dessverre.

 

Vi hadde kontakt med ordfører i forbindelse med prioritering til NTP fra Tynset kommune. Vi har fremdeles 1.prioritet fra kommunen, men de prioriterte etappevis utbygging, noe vi var uenig i.

 

Mente å få pressen hit for å få litt blest om det, men de var ikke interessert i å komme, men hadde en liten artikkel i avisa.

 

Da er det fortsatt bare å håpe at det skjer noe i nærmeste åra.

 

 

 

Berit Engen Ween

 

 

Kvikne Utvikling, prosjekt Betalingsterminaler

 

Årsrapport 2016

 

Antall Brutto Gebyr Fra Gebyr Overføres
År trans. trans.beløp iZettle iZettle KU leietaker
2014 383 80 718,00 2 220,52 78 497,48 1 252,80 77 244,68
2015 409 90 704,00 2 390,12 88 313,88 987,55 87 326,33
2016 792 132 322,49 3 640,22 129 005,00 1 654,54 127 027,63
2017
2018
2019
2020
Sum 303 744,49 8 250,86 295 816,36 3 894,89 291 598,64

 

 

 

Gebyret ti Kvikne Utvikling har i hele 2016 vært 1,25%, og med gebyret til iZettle på 2,75%, koster det leietaker 4% av omsetingsbeløpet å bruke systemet.

 

Utstyret har fungert greit hele året og ingen skader er forekommet. To skjøtekabler er dessverre blitt borte og nye må kjøpes inn om de ikke dukker opp igjen snart.

 

Terminalene har fremdeles base på stasjonen. Ikke alle er like flink til å bestille utstyret i forkant, men det går som regel greit likevelJ

 

Arbeidsfordeling: Torgeir klargjør utstyret. John sender per epost transaksjonsoversikt til leietakerne. Torgeir forestår selve overføringen av nettobeløpet til leietakerens konto.

 

Det er ikke tatt ut noen godtgjøring for jobben med klargjøring, utleie og oppgjør, så den eneste driftskostnaden vår er bruk av mobildata, som totalt siden oppstarten i 2014 har vært kr. 1409,10 tom 31. desember 2016, dvs et snitt på ca. 500,-/år. Leietakere som på grunn av manglende Wifi-mulighet må benytte mobildata, er ikke blitt spesielt belastet for dette.

 

For prosjektgruppa ’Betalingsterminal’

 

John Svergja

 

Torgeir Svergja

 

 

 

 

 

 

 

Kvikne Utvikling, prosjekt ’Bygdafiber’

 

Årsrapport 2016

 

Det går jevnt og trutt framover, om enn ikke så kjapt som vi kunne ønsket, med fiberutbyggingen i bygda. Flere nye er kommet på også i 2016, bl.a. i Haugan-boligfeltet og Helgesgård fritids- og boligfelt.

 

19. oktober hadde vi et møte med KRK v/Kristin Reitan og Kjetil Asphaug. Fra oss deltok Inger Grøtli, Pål Strand og John Svergja. Et positivt møte, der vi opplevde at ting løsnet litt. Rapport fra dette møtet ble publisert på kvikne.no, sammen med annen informasjon. Den uforpliktende interesselista ble samtidig fjernet fra nettet, og alle interessert ble bedt om å melde seg på ny, på ei ‘forpliktende liste’. På denne kom det innen fristen inn 39 navn (Haugan og Helgesgård ikke medregnet). Har pt ikke full oversikt over hvem av disse som har fått fiber.

 

Det viser seg nok at det fremdeles må trykkes på fra vår side, selv om vi nå har denne ‘forpliktende’ navnelista. Skulle tro at det måtte være bra for utbyggerne og få nye kunder servert på denne måten, men saken er nok fremdeles at utbygging av fiber i ei langstrakt bygd som Kvikne ikke er all verdens beste butikk. Vi får bare følge opp og trykke på videre.

 

 

For prosjektgruppa ’Bygdafiber’

 

John Svergja