Referat Årsmøte for 2018
Referat fra ÅRSMØTE for 2018 i Kvikne utvikling

på Håndlaget 30.03.2019 – kl. 15:00

Tilstede:
Pål Haugen Strand Torgeir Svergja Kåre Kristen Totlund
Egil Ween Inger Grøtli Rainer Heilmann
Kirsten Lund Haldis Grøtli John Svergja
Stig Jacobsen

 

 

SAKLISTE:

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 

Ingen merknader.

 

2 Valg av møteleder,  referent, samt to til å underskrive protokollen
 

Møteleder:

Referent:
Underskrive protokoll:

 

Pål Haugen Strand

Inger Grøtli

Rainer Heillman og Kåre Kristen Totlund

 

3 Styrets årsberetning
Årsberetning for Kvikne utvikling m/undergrupper ble gjennomgått av Pål Haugen Strand. Årsberetningen legges ut på www.kvikne.no  Beretningen ble godkjent.
4 Regnskap
Regnskap for 2018 ble gjennomgått. Dette legges ut på www.kvikne.no
Linker til Pdf-fil: Hovedlaget  IzettleRegnskapet ble godkjent.
5 Valg av styret
Stig Jacobsen  (valgt for 2 år)
Pål Haugen Strand (valgt for 2 år)
Kåre Kristen Totlund (gjenstår 1 år)
Kirsten Lund (gjenstår 1 år)
Bjørn Bekken (gjenstår 1 år)
Varamedlemmer valgt for 1 år:

  1. John Svergja  (gjenvalgt)
  2. Eli Estensgård  (gjenvalgt)
  3. Anne Laila Fossum (ny)
Valg leder for 1 år
Stig Jacobsen (valgt for 1 år)
Valg av valgkomite, revisor og kasserer for 2 år
Valgkomite:André Granvold  (gjenvalgt)
Rainer Heilmann (ny)

Revisorer:
Per Bjørsagård (gjenvalgt)
Heira Stai   (gjenvalgt)

Kasserer:
Torgeir Svergja   – gjenvalgt

 

6 Innkomne saker
Styret har fremmet forslag om tillegg til vedtektene.Nytt punkt under § 7:

Styret har anledning til å opprette undergrupper i spesielle saker for en begrenset tidsperiode: I forbindelse med evaluering legges det fram en rapport fra undergruppa.

Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Kåre Kristen Totlund Rainer Heilmann
sign. sign.