Kvikne Utvikling Årsmelding
fra årsmøte 19.4.2021 til årsmøte 22.3.2022.


Styret i Kvikne Utvikling: Kirsten H Lund (leder), Kåre Kristen Totlund (nestleder), Pål Strand, Jolanta Araja
og Frode Flaa (styremedlemmer), samt John Svergja, Eli Estensgård og Anne Laila Fossum som
varamedlemmer.

Valgkomité: Andre Granvold og Egil Ween.

Kasserer: Torgeir Svergja.

Revisorer: Per Bjørsagård og Heira Stai.

Representant til Stiftelsen Vollan: Egil Ween, med Kåre Kristen Totlund som personlig vara.


2021 har også vært preget av restriksjoner pga coronapandemien, og noen av møtene har derfor blitt
holdt på hotellet ellers privat. Det har dessverre heller ikke vært mulig å gjennomføre noe bygdemøte.
Frem til årsmøtet i 2022 har det blitt avholdt 6 styremøter der 15 saker har stått på saklista. Noen saker
er gjengangere som Enan, fiberutbygging, bosetting/ arbeidsplasser, promotering av bygda og infohytta
v/ Circle K.


Enan: 5.5. var leder Kirsten Lund i møte med ordfører Merete Myhre Moen for å diskutere Enan. Saken ble
tatt opp i kommunestyremøtet 22.6. og det ble vedtatt at 2 leiligheter kan leies ut til eldre, uavhengig av
vedtak om tildeling av tjenester. Teknisk avdeling skal samarbeide med hjemmetjenestene om tildeling. Vi
håper dette har bidratt til ro rundt spørsmålet om Enan skal bestå, selv om det fortsatt virker som om
rutinene omkring tildeling kan bedres.


Arealplan: I forbindelse med utarbeidelse med ny arealplan for Kvikne, fikk Kvikne Utvikling i oppdrag å
invitere til «gjestebud» (mindre gruppemøter som «pandemialternativ» til bygdemøte). I juni ble det derfor
avholdt gruppemøter med representanter fra pensjonister, småbarnsforeldre, innflyttere, næringsliv/
landbruk, boliger/ hytteeiere i tillegg til ungdomstrinnet på skolen. Innspillene ble levert, men deretter ble
prosessen satt på vent i kommunen pga pandemien og utskifting i arbeidsgruppen der. Iflg gjeldende plan
skal det være høring for utkastet mot slutten av 2022.


Synliggjøring av Kvikne: Film om Kvikne og alt vi har å by på ble lagt ut på www.kvikne.no før sommeren.
Turistbrosjyren ble forsinket pga tekniske utfordringer, men det jobbes med å den ferdig denne
sommeren. På Kvikne Utviklings facebookside har styrets ansvarlige lagt ut (gårds)eiendommer som er til
salgs, og prøver å holde dette oppdatert.
Kommunen lovet at Kvikne skulle filmes for å brukes i promotering av Kvikne/ Tynset, men det har så vidt
vi vet ikke kommet noe konkret ut av dette ennå. Ny henvendelse er gjort til kommunen i mars


Fiberutbygging: Vi har gjentatte ganger purret kommunens administrasjon, men foreløpig (fortsatt) ikke
kommet videre fordi Tensio og NØK ikke har blitt enige om en avtale for overdragelse av nettet.


Kviknerabatten på strøm: Ny, oppdatert avtale skulle lages fra Tensio sin side, men den kom aldri, til tross
for gjentatte purringer. Det er nå oppklart at utregningen av rabatten går greit med gjeldende avtale. Det
vi kan mene noe om, er hvem som skal innrømmes rabatt. Dette blir tatt opp som sak på årsmøtet i 2022.


Brattbostprisen: Kvikne Utvikling deltok i arbeidet omkring Brattbostprisen som vi har vært med å utvikle,
men ser at vi ikke kan bidra økonomisk fremover, da vi ikke har inntekter som kan dekke det.


Circle K: Etter at Terje Hylen avsluttet sin drift av Circle K, foregikk det samtaler med mulige nye drivere,
Kvikne Utvikling ble løpende informert av næringssjefen.


Infohytta ved Circle K: Kvikne Utvikling ønsker at hytta skal komme hele bygda til gode. Dersom den skal
flyttes, har vi undersøkt muligheten for å bruke den som dagsturhytte der lag og foreninger kan bytte på
å holde den åpen. Tomt er funnet, styret var på befaring i september og vi har fått tillatelse fra grunneier,
men det har dessverre vært lite engasjement for å drifte en slik hytte. Arbeidet med dette vil fortsette.


Styret har også diskutert en eventuell elvesti nordover fra Vollsvingen, et Barnas Turlag, og gang/ sykkelvei.


Betalingsterminaler fra iZettle:
Et høyst beskjedent utlån også i 2021, pga pandemien. Ett arrangement og to bygdeboksalg. Igjen godt
med iZettle at vi ikke betaler noe fastbeløp. Samme utstyr som året før: To kortlesere som takler
kontaktløs bruk (avtale med Livskraften om å kunne låne en betalingsterminal der, om behov). Èn
mobiltelefon, utover dette baserer vi oss nå på private mobiltelefoner.


Takk til styret for godt samarbeid og oppmøte!


Kvikne, 15.3.2022
Kirsten H Lund, leder