RETNINGSLINJER

FORENINGER

TILSLUTTET PENSJONISTFORBUNDET

 

 

 

§ 1 — Formål

Foreningenes formål er å samle alle pensjonister i en enhet, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser.

 

§ 2 — Retningslinjene

a) Foreningene arbeider etter retningslinjer vedtatt av Pensjonistforbundets landsmøte. Dersom foreningene ønsker egne retningslinjer, må disse sendes fylkes-/regionforeningens styre til godkjenning.

b) Lokalforeningene bestemmer selv sitt navn. De har anledning til å benytte Pensjonistforbundet med sitt eget navn etter. I tillegg kan de bruke Pensjonistforbundets logo.

c) I tilfelle det oppstår uenighet mellom lokalforeningens styre og fylkes-/regionforeningen, må saken sendes til Pensjonistforbundets sentralstyre, som avgjør spørsmålet.

d) Foreningene åpner for medlemskap for alle som ønsker det.

 

§3 — Årsmøtet

Foreningenes årsmøte holdes innen utgangen av februar måned. Medlemmene må få melding om årsmøtet senest 2 – to – uker før dette skal holdes. I tilfeller hvor foreningen ønsker å holde sitt årsmøte senere, må det søkes om dispensasjon fra

fylkes-/regionforeningens styre.

 

§4 — Årsmøtets saker

a) Årsmøtet behandler beretning og regnskap, budsjett for inneværende år, innkomne forslag og valg.

Godkjent regnskap, budsjett, årsberetning og årsmøterapport på fastsatt skjema sendes

fylkes-/regionforeningen.

b) Kontingenten fastsettes av landsmøtet, jfr. §11 i Pensjonistforbundets vedtekter

 

§ 5 — Styret

Foreningens styre består av leder og kasserer, og 1-3 (en til tre) styremedlemmer og 2-3 (to til tre) varamedlemmer som velges på årsmøtet.

Fylkes-/regionstyret kan eventuelt dispensere fra dette. I foreningens styre må det alltid være et flertall av pensjonister.

 

§ 6 — Revisor

En revisor velges av årsmøtet, likeledes velges en vararevisor. Revisoren sender revisjonsberetningen til årsmøtet og eventuell rapport til styret.

 

 

§ 7 — Andre valg

a) Årsmøtet velger medlemmer til valgkomite. Sittende styremedlemmer kan ikke velges til valgkomiteen. For øvrig velges nødvendige underkomiteer i foreningen (turkomite, besøkskomite etc.).

b) Det velges også representanter til fylkes-/regionforeningens årsmøte.

 

§ 8 — Valgene

Alle valg foretas ved absolutt flertall, og skriftlig hvis noen ber om det.

 

§ 9 — Øvrige saker

Øvrige saker avgjøres ved alminnelig flertall.

 

§ 10 — Valgperiode

Alle valg skjer for 2 – to – år om gangen såfremt foreningene finner dette praktisk. Ved første gangs valg av styre velges ½-parten (halvparten) for 1 – ett – år og resten for 2 – to – år. I tilfeller hvor et årsmøtevalgt medlem ikke lenger er medlem av foreningen, forholder styret seg slik det er bestemt i Pensjonistforbundets vedtekter §16, punkt 2. Det samme gjelder dersom et medlem går ut av styret. Styret må i disse saker legge fram sin beslutning for medlemmene på første medlemsmøte eller på annen hensiktsmessig måte tilpasset stedlige forhold.

 

§ 11 — Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes i de tilfeller hvor styret finner det nødvendig eller hvor mer enn 1/3 av medlemmene i foreningen setter fram skriftlig krav til styret om ekstraordinært årsmøte. Styret kaller i disse tilfeller inn til ekstraordinært årsmøte, med minst 3 – tre – ukers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet behandler bare de saker som er ført opp i innkallingen.

 

§ 12 — Oppløsning

Oppløsning av en forening må vedtas på det ordinære årsmøtet og ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 1 og 2.

Vedtaket skal behandles i sentralstyret i samråd med fylkes-/regionstyret.

 

§ 13 — Utmelding

Utmelding av foreningen fra Pensjonistforbundet kan bare skje etter vedtak på medlemsforeningens ordinære årsmøte. Vedtaket må ha minst 2/3 flertall, jfr. Pensjonistforbundets vedtekter §17, punkt 3.