VEDTEKTER KVIKNE SAMFUNNSHUS
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte/stiftelsesmøte 13. desember 2012.

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Kvikne Samfunnshus (senere kalt foreningen)
Foreningens adresse er 2512 Kvikne

§ 2 Foreningens formål

Foreningen er en allmennyttig og veldedig forening som skal ivareta medlemmenes interesse for å skape samhold, velferd, et godt oppvekstmiljø og øke livskvaliteten for alle aldersgrupper.

Foreningen skal stå for drift og vedlikehold av egen bygning og eiendom.
Foreningen kan også delta i andre virksomheter.

§ 3 Bruken av huset

Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav.
Leievilkårene skal vedtas av årsmøte hvert år

§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer er alle innbyggere i Kvikne som er myndig.
Støttekontingent og størrelse vedtas av årsmøte.

§ 5 Årsmøte / ekstraordinært årsmøte

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøte holdes innen 01.04. påfølgende år.
Ekstraordinært årsmøte holdes når flertallet i styret, eller 1/5 del av medlemmene forlanger det.
Innkallingen til årsmøte/ekstraordinært årsmøte skjer senest 3 uker før møtedato.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 14 dager før møtet.
Vedtaksført årsmøte er når styret og minst 5 medlemmer er tilstede.
Styreleder er møteleder.Alle fremmøtte underskriver protokollen.
Årsmøte skal behandle følgende saker:

1.    Godkjenne innkallingen

2.    Årsmelding

3.    Revidert regnskap

4.    Saker som styret legger frem, herunder støttekontingent

5.    Innkomne saker, herunder forslag til vedtektsendringer

6.    Framlegge budsjett

7.    Valg jmfr § 8 og § 9

8.    Fastsettelse godtgjørelser

§ 6 Stemmerett / stemmegivning

Hvert medlem har 1 – en stemme.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme

§ 7 Foreningen tegnes av

Foreningen tegnes av leder og ett styremedlem i fellesskap.
Styret kan gi fullmakt til en eller flere personer til å inngå avtaler i foreningens navn.

 

§ 8 Foreningens besluttende organer

Foreningen ledes av et styre på 5 – fem medlemmer, som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene, og 2 – to varamedlemmer.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styret velges blant medlemmene.
Leder og kasserer velges ved særskilt valg på årsmøte, for 1 år av gangen.
Styret velges for 2 år av gangen, dog slik at det uttrer 2,  henholdsvis 3 annet hvert år. Ved første valg går 2 ut ved loddtrekning etter 1 år.
2 varamedlemmer til styret velges etter nummerorden for 1 år av gangen.
Styret konstituerer seg selv med hensyn til nestleder og sekretær, og eventuelt andre valg innen foreningen.
Styrets oppgaver er:

·         Lede foreningens virksomhet i tråd med formålsparagrafen og vedtektene.

·         Iverksette årsmøtevedtak og bestemmelser, mellom årsmøtene de tiltak som administrasjon av samfunnshuset gjør nødvendig.

·         Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi.

·         Oppnevne de råd og utvalg det finner formålstjenelig.

·         Representere foreningen utad

·      Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte foreningens faste eiendommer,  eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende foreningens inntekter til annet enn nødvendige utgifter til drift og vedlikehold.
Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 9 Valgkomite / revisor

Valgkomiteen består av 3 – tre medlemmer som velges for 3 år av gangen.
Det velges ett varamedlem til valgkomiteen for 1 år av gangen.
Valgkomiteen setter fram forslag om nytt valgkomitemedlem.
Valgkomiteens leder er den med lengst ansinnitet.
Foreningen har 2 revisorer som velges for 2 år av gangen.
Valgkomiteen skal varsle de tillitsvalgte som er på valg.
Valgkomiteen skal fremme forslag til godtgjørelse for styret.

§ 10 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte.
Vedtaket krever minst 2/3 flertall av antall stemmer representert på årsmøte.

§11 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas med flertall som for vedtektsendringer, på to følgende ordinære årsmøter.
Ved siste gangs behandling skal det årsmøte velge et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.
Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre.
Siste årsmøte vedtar disponering av foreningens verdier.
Ved fordeling av lagets midler / egenkapital skal: Dekning av foreningens gjeld dekkes først. Restverdiene skal tilfalle det formål som siste årsmøte bestemmer til allmennyttige og ideelle organisasjoner

§ 12 Utfyllende regler

Der hvor disse regler er tause eller ufullstendige skal vedtektene utfylles av alminnelige foreningsrettslige regler så langt disse er klare, og ellers av det som til enhver tid gjeldende lover og regler passer.