Kvikne Menighetsråd for 2020:

Leder: Egil Ween

Nestleder/referent: Kjetil Frengstad

Kasserer: Jan Haugan

Medlemmer: Jorid Knudsen Stai

Kari Beate Bjørsagård

Anne Inger Stai

Vara: Conrad Schärer

Camilla Stai

Kjell Olav Nymoen

Geir Atle Bobakk

Solfrid Storli

Representanter til Kirkelig Fellesråd: Jorid Knudsen Stai (pers vara Anne Inger Stai)

Egil Ween (pers vara Jan Haugan)

Representanter til øvrige råd og utvalg:

Kontakt diakoni: Solveig Estensgård (ønsker avløsning)

Trosopplæring: Jorid Knudsen Stai, Egil Ween, Kari Beate Bjørsagård

Menighetsbladet: Aud Olaug Flaa

Kirkemusikk utvalg: Kjell Chr Storinset

Kirkens Nødhjelp: Tor Granvold

Utearealgruppe: Jorid Knudsen Stai, Jan Haugan, Per Bjørsagård

Bygningskonsulent: Per Bjørsagård (ønsker avløsning)

Sokneprest: Tina Solbakken

Klokker: Jorid Knudsen Stai – Tor Granvold vikarierte for henne fram til november 2020.

Kirketjener: Sondre Anders Frengstad, plenklipp Johnny Gullstad

Omvisning i 2020 bare etter avtale.

 

Kirkelige aktiviteter:

Det har vært holdt 10 forordnede gudstjenester, med 15-87 deltagere (snitt 48), to vielser, 7 barn er døpt og det har vært en begravelse. To barn har fått 4-årsbok, vi har hatt en salmekveld (med fire tilhørere), setermesse i Nordre Odden samlet 80 deltakere. Konfirmasjon måtte flyttes fra vår til høst. Barnehageavslutning med sokneprest, organist og barn ble avholdt, mens skolegudstjenesten og juleaftens gudstjeneste ble avlyst pga corona. Innsynging av jula arrangert utendørs den 20.12. med innleid illuminasjon og deltagelse fra songlag og hornorkester, sangsolo med ledsagelse av piano. Vi holdt åpen kirke juleaften fra 11-13, med god hjelp fra organist og fløytesolist, samt smågrupper fra skolemusikken.

Coronapandemien i 2020 ble en utfordring.  Smittevernbehovet medførte at vi trengte flere kirkeverter til arrangementene, og i alt seks frivillige kurset seg og har senere bidratt. Publikum har vært flinke til å følge våre anvisninger, brukt håndsprit og holdt angitt avstand og kohort.

Pandemien medførte begrensninger som vil måtte videreføres også i 2021. Vi vet på nåværende tidspunkt ikke hvordan de store helligdagene skal feires; nasjonaldag og konfirmasjon kan derfor foreløpig ikke planlegges i detalj.

 

Menighetsrådets virksomhet i 2020:

Det er holdt fem menighetsrådsmøter og behandlet i alt 25 saker, mest i forhold til drift i coronatid, men også hva angår kristendomsopplæring og menighetsliv, vedlikehold, utbedringer osv. Utearealgruppen har fått verdifull kontakt utenfor soknet og vi håper vi etter hvert kan legge fram en samlet plan for utearealene. Vi er også i ferd med å omstrukturere fondene våre, slik at vi kan ha litt ekstra når det trengs noe som ikke kommer inn under ordinær drift og vedlikehold via fellesrådet.

De siste årene har menighetene prøvd ut nye liturgier, mens vi har valgt å bruke vår gamle. Vi har nylig fått godkjennelse for å fortsette med dette, men skal velge nye bønnesvar.

Økonomi: Kvikne kirke/ kirkegård/ kjerkstuggu koster regnskapsmessig om lag 110.000 kr å drifte pr år. Investeringer og spesielt vedlikehold kommer i tillegg, og vi har hatt et godt samarbeid med politisk og administrativ ledelse om dette. Menighetens eneste egne midler skriver seg fra offer og bruk av fondsmidler, ellers er vi avhengig av Fellesrådet. Regnskapet for 2020 viser et mindreforbruk på 7.680 kroner, noe som skyldes coronarelatert begrensing i aktivitetene våre. Budsjettet for 2021 er justert i forhold til kommunebudsjettet, dvs med samme prosentuelle nedskjæring.

Menighetsrådet fortsetter med samme mannskap i 2021, og det er ingen endring i vår representasjon til råd og utvalg. Etter de siste regler for menighetsråd skal leder og nestleder velges for hver år.  Ved valg 081220 ble Jan Haugan valgt til ny leder, og Kari Beate Bjørsagård valgt til nestleder. Egil Ween overtar som kasserer.

Som avtroppende leder vil jeg takke alle involverte og hjelpere for godt samarbeid – ingen nevnt og ingen glemt.

 

Kvikne, ultimo desember 2020/mai 2021

Egil Ween